Inkorporering av CRPD i norsk rettSærlig om CRPD artikkel 12 og 14

Regjeringen har sagt at FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal inkorporeres i norsk rett. Debatten om når og hvordan dette skal foregå har pågått i lang tid. Det har blant annet vært usikkerhet omkring hvilke følger en inkorporering av konvensjonen kan få for annen lovgivning i Norge. I denne rapporten drøftes spørsmålet om mulig motstrid mellom norsk rett og CRPD med utgangspunkt i en folkerettslig tolkning av konvensjonens artikkel 12 om rettslig handleevne og artikkel 14 om tvungen helsehjelp. En av konklusjonene er at bekymringen for at inkorporering av CRPD vil føre til stor rettsusikkerhet, synes overdreven.