Ny NIM-strategi

NIMs_strategi_2022_2024 (pdf) 13.70 MB
Forsiden til NIMs strategi: En hånd som holder en lyspære

NIMs styre har nylig vedtatt ny hovedstrategi for perioden 2022-2024.

Etter en omfattende prosess med innspillsmøter med de ansatte, involvering av NIMs rådgivende utvalgt og flere diskusjoner i styret, har NIM nå en ny strategi for den kommende treårsperioden.

–  Jeg er veldig glad for at vi har fått dette viktige arbeidet i havn, og jeg tror den nye strategien vil være et godt arbeidsredskap for NIM gjennom de neste tre årene, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad.

Den nye strategien angir fire tematiske prioriteringer – utsatte grupper, klima og menneskerettigheter, urfolk og nasjonale minoriteter, samt ytringsfrihet og personvern. I tillegg har NIM identifisert en såkalt tverrgående satsning.

– Den tverrgående satsningen er kommuners menneskerettighetsansvar. Gjennom pandemien har vi sett hvor viktig det er at kommunene gjør gode vurderinger av avveiningen av ulike rettigheter, og NIM ønsker i årene fremover å løfte frem det viktige ansvaret kommunene har for gjennomføringen av mange menneskerettigheter. Vi ønsker dette perspektivet skal prege det arbeidet vi gjør innen alle våre tematiske områder, sier Mestad.

Strategien løfter også frem tiltak for å styrke NIMs arbeid innenfor de fire pilarene som NIM organiserer sitt arbeid rundt, nemlig rollene som rådgiver, brobygger, vaktbikkje og formidler.

Strategien utfylles av årlige virksomhetsplaner som beskriver mer konkret hva NIM skal jobbe med innenfor de prioriterte områdene.

– I år utvikler vi blant annet et prosjekt om rus og menneskerettigheter. Vi viderefører også arbeidet vårt med innsattes rettigheter, hvor vi fortsatt ser store utfordringer. Vi jobber også med flere prosjektet knyttet rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, som vi håper får et nødvendig løft nå i forbindelse med at regjeringen har lovet at CRPD skal inkorporeres i norsk rett, sier Mestad.

Les NIMs strategi for 2022–2024 her