Kommuner og menneskerettigheter

Kommunene har et selvstendig ansvar for å ivareta menneskerettighetene. NIM jobber for å øke kunnskapen om menneskerettigheter blant folkevalgte og ansatte i landets kommuner. På denne siden finner du relevant informasjon om kommunenes menneskerettighetsansvar.

Dette er kommuners menneskerettighetsansvar

Kommunene står i førstelinjen når det gjelder å sikre mange av menneskerettighetene i Norge. Lærerne som underviser barnet ditt, vernepleierne som pleier din syke forelder eller naboen som sikrer at bygninger i din kommune skal være universelt utformet, bidrar daglig til gjennomføringen av menneskerettighetene.

Kommunene har et selvstendig menneskerettighetsansvar, jf. Grunnloven § 92 og HR 2022- 401-A (Tolgasaken). Dette betyr at kommunene må ivareta menneskerettighetene i alle aspekter av sitt virke. Menneskerettighetene er juridisk forpliktende for kommunene.

Ta NIMs menneskerettighetskurs for kommuner her!

Er du ansatt eller folkevalgt i en kommune? Da spiller du en avgjørende rolle for å ivareta menneskerettighetene i Norge. Ta ett av våre fire menneskerettighetskurs tilpasset din rolle i kommunen.

Kommunerapporten

NIMs rapport «Kommuner og menneskerettigheter» handler om det menneskerettslige ansvaret som ligger hos norske kommuner. Rapporten peker på utfordringer, behov og strategier for arbeid på området. NIM gjennomførte en spørreundersøkelse blant kommunale ledere. Mange av disse funnene omtales i rapporten, mens øvrige funn presenteres i tre notater om barnevern, eldres menneskerettigheter og ytringsfrihet.

Andre relevante rapporter

Mange av NIMs rapporter berører temaer som faller innenfor kommunenes ansvarsområder.

Veiledere

NIMs veiledere fungerer som verktøy i arbeidet med kommuner og menneskerettigheter på en rekke ulike områder.

Ytringsfrihet for sykepleiere

Ytringsfrihet for sykepleiere

Denne teksten er en kort introduksjon i ytringsfrihet skrevet spesifikt for sykepleiere. Teksten er en veileder spesielt for yrkesutøvere i helsefag, men kan leses av andre yrkesgrupper også.

Ytringsfrihet for kommunalt ansatte

Ytringsfrihet for kommunalt ansatte

Denne veilederen er innføring i ytringsfrihet for kommunalt ansatte. Veilederen tar for seg grunnleggende informasjon om ytringsfrihet, hva lojalitetsplikten er og dens begrensninger, med eksempler.

Prosjekter

NIM har flere pågående prosjekter som berører kommuners menneskerettighetsansvar.

Undervisning om kommuners menneskerettighetsansvar

Undervisning om kommuners menneskerettighetsansvar

Prosjektet tar sikte på å utvikle og gjennomføre et undervisningsopplegg om kommunenes menneskerettighetsansvar. Opplegget vil være rettet mot landets kommuner, og vil kunne bestå av blant annet skriftlig opplæringsmateriell, videoer og foredrag.

Rusbrukeres møte med offentlige tjenester

Rusbrukeres møte med offentlige tjenester

Prosjektet består av en intervjuundersøkelse med personer med rusavhengighet og noen representanter fra det offentlige tjenesteapparatet. Undersøkelsen vil resultere i en rapport som utgis høsten 2023.

Offentlig ansattes ytringsfrihet

Offentlig ansattes ytringsfrihet

Prosjektet består særlig av foredrag for offentlig ansatte og fagforeninger om faktiske og rettslige sider av offentlig ansattes ytringsfrihet, samt utvikling av veiledere og annet materiell.

Vil du lære mer?

Her finner du en oversikt over andre kurs, veiledere, nettsider og ressurser som handler om kommuner og menneskerettigheter.

Kurs og undervisningsopplegg

Veiledere

Nettsider

Podkaster

«Jusspodden»

«Rett og slett»

«Takk og lov – med Anine Kierulf»

KS sin podkast «Der livet leves» har også to episoder om menneskerettigheter:

Rapporter

Eldres menneskerettigheter. På stedet hvil?

I denne rapporten har NIM vurdert sårbare eldres menneskerettighetssituasjon i Norge. NIM har sett på tre problemområder: vold og overgrep, tvungen helsehjelp, og underernæring og uheldig legemiddelbruk. Rapporten bygger videre på NIMs rapport «Eldres menneskerettigheter – syv utfordringer» fra 2019, som fant at eldre møter menneskerettslige utfordringer på en rekke samfunnsområder i Norge. NIM spør: Hvordan står det til med eldres menneskerettigheter i 2023? Har det skjedd fremgang, eller står eldres menneskerettighetssituasjon på stedet hvil?

NIM-R-2023-001

Bostedsløse EØS-migranters rett til husly

NIM har utredet hvilke plikter myndighetene har til å gi et overnattingstilbud til bostedsløse som befinner seg på territoriet. Vi mener det er grunn til å vurdere nærmere om tilbudene som finnes i Oslo sikrer oppfyllelse av menneskerettighetene.

Til: Arbeids- og inkluderingsdepartementetOslo kommune
NIM-B-2022-030-v02

Rus og menneskerettigheter

Det er flere svakheter knyttet til realiseringen av menneskerettighetene til personer som bruker ulovlige rusmidler i Norge. Denne rapporten forsøker å skape større bevissthet om statens menneskerettslige forpliktelser på rusfeltet, og hvor godt de er ivaretatt. I rapporten fremmes ni anbefalinger til myndighetene om hvordan rusbrukeres menneskerettigheter kan styrkes.

NIM-R-2022-007

Holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge

I denne rapporten presenterer NIM funn fra en omfattende spørreundersøkelse om befolkningens holdninger til samer og nasjonale minoriteter, og etterlyser tiltak for å forebygge og bekjempe hatprat mot, samt et betydelig kunnskapsløft om de samme gruppene.

NIM-R-2022-006

Funksjonshemmedes ytringsfrihet

Denne rapporten handler om utfordringer for funksjonshemmedes ytringsfrihet og er basert på funn fra en undersøkelse som NIM gjennomførte i 2021.

NIM-R-2022-005