Voldsutsatte kvinner med innvandrerbakgrunn sine menneskerettigheter

Strektegning av kvinne som holder hånden opp mot foran seg.

Prosjektperiode:

  • Februar 2023
  • Juni 2024

Prosjektbeskrivelse

Prosjektets formål er å bidra til å styrke voldsutsatte kvinner med innvandrerbakgrunn sine menneskerettigheter. Våre undersøkelser viser at det fortsatt er en vei å gå for at flere av disse kvinnene skal få sine rettigheter fullt ut realisert. Prosjektet vil blant annet gjøre følgende:

  • Utarbeide og lansere en rapport om kvinnenes tilgang på krisesentre og støtte til å komme seg videre etter vold.
  • Vurdere å gi skriftlig innspill til lovutvalget for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold sin utredning.

Prosjektleder/kontaktpunkt

Deltakere:

Prosjektformål:

NIM har i sin strategi for 2022-2024 et særlig fokus på utsatte grupper. NIM har derfor bestemt i sin virksomhetsplan for 2023 at vi skal utarbeide et prosjekt om voldsutsatte kvinner med minoritetskvinner sitt menneskerettighetsvern. Etter en kartleggings- og konsultasjonsprosess i prosjektet, har vi avgrenset det til å gjelde voldsutsatte kvinner med innvandrerbakgrunn. Formålet er å bidra til styrke menneskerettighetssituasjonen for kvinnene.

Prosjekttilnærming:

NIM har våren/sommeren 2023 gjennomført en kartleggings- og konsultasjonsprosess. Den har bestått av informasjonsinnhenting fra både skriftlige og muntlige kilder, herunder møter med frivillige organisasjoner, forskere og myndighetsorganer. Basert på NIMs prioriteringskriterier har NIM utpenslet flere veier i prosjektet som vi mener vil kunne bidra til å styrke menneskerettighetssituasjonen til kvinnene.