Vurdering av forsamlingsfrihet i tilknytning til 25. juni-utvalgets rapport

NIM-U-2023-002
Vurdering av forsamlingsfrihet i tilknytning til 25. juni-utvalgets rapport (pdf) 620.36 KB

NIM ferdigstilte den 9. august 2023 en vurdering av hvilke tiltak politietaten bør foreta for å sikre at forsamlingsfrihet og likebehandling ivaretas når myndighetene har informasjon om at det foreligger risiko for livstruende vold. I slike situasjoner kan at forsamlingsfriheten måtte balanseres mot myndighetenes menneskerettslige plikt til å sikre liv. NIM understreker at slike vurderinger må foretas på en måte som medfører tilstrekkelig notoritet slik at myndighetenes vurderinger kan etterprøves, og at kommunikasjonen må være klar. Vi råder politietaten til å bygge sin oppfølging og eventuelle retningslinjer på en grundig analyse av de menneskerettslige prinsipper som fremkommer i NIMs vurdering.

NIMs vurdering er ikke noen evaluering av 25. juni-utvalgets rapport. NIMs gjennomgang er rettslig, og bygger på det faktiske hendelsesforløp utvalgsrapporten beskriver. Den gjennomgår én del av rapporten – den som konkluderer med at politiets utsettelse av minnemarkeringen den 27. juni 2022 innebar to menneskerettsbrudd. NIM tilslutter seg utvalgets anbefalinger, og utvalgets beskrivelse av den belastningen som myndighetenes beslutninger medførte for de skeive miljøene. NIM har imidlertid ikke funnet at det som er beskrevet i utvalgets rapport innebærer brudd på menneskerettigheter.