Ett år siden Fosen-dommen falt

Vindmøller i vinterlandskap.
Vindmøller i Storheia vindpark på Fosen. Foto: Hanna Johre

I dag er det ett år siden Høyesterett avsa dommen som konkluderte med at vindkraftutbyggingene på Storheia og Roan utgjør et brudd på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27.

NIM er bekymret over at det har gått et helt år uten at menneskerettighetsbruddet er bragt til opphør. Den 13. desember 2021 fastslo Olje- og energidepartementet at det var behov for et oppdatert faglig grunnlag for å komme videre i saken. I februar 2022 kom eierselskapene Roan Vind og Fosen Vind med forslag til et utredningsprogram. Den 12. september 2022 presenterte departementet et forslag til utredningsprogram for Storheia og Roan vindkraftverk. Dette er blitt møtt med kritikk fra de berørte reineierne og Sametinget, blant annet fordi konkrete tiltak for å avslutte bruddet ikke er foreslått.

Ved menneskerettighetsbrudd har statene en menneskerettslig reparasjonsplikt i henhold til SP artikkel 2 (3). Når bruddet er pågående, slik tilfellet er her, er et av elementene i denne reparasjonsplikten å avslutte det pågående bruddet. Andre elementer kan være kompensasjon, andre former for reparasjon, offentlige beklagelser mv. I et brev til Olje- og energidepartementet 1. april i år, fremhevet NIM at myndighetene har en slik reparasjonsplikt overfor reineierne på Fosen. NIM mener at ytterligere utredninger om reindriften på Fosen ikke må komme i motsetning til plikten til å avslutte den pågående krenkelsen av SP artikkel 27 så snart mulig. Ettersom SP er inkorporert i menneskerettsloven, er også artikkel 2 (3) om menneskerettslig reparasjonsplikt en del av norsk rett.

NIM mener departementet snarest bør komme med en løsning som ivaretar menneskerettighetene til de berørte reineierne. I tillegg bør regjeringen foreta en gjennomgang av regelverk og praksis, for å sikre at lignende menneskerettsbrudd ikke skjer igjen.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli i år. Den gir større selskaper en plikt til å blant annet «kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter» og til å «iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser», jf. § 4 punkt b og c. Disse vurderingene skal også offentliggjøres, jf. § 5. I lys av dette ser NIM frem til selskapenes aktsomhetsvurderinger og planer for egnede tiltak i oppfølgingen av Fosen-dommen.

Les vår rapport om temaet:

Les også:

NIMs artikkel om menneskerettslig reparasjonsplikt, 21. desember 2021.

NIMs årsmelding for 2021, med anbefalinger om urfolks vern mot naturinngrep, 29. mars 2022.

NIMs brev til OED, 1. april 2022.

NIMs artikkel i Juridika innsikt, om innholdet i SP 27 og om oppfølgingen av Fosen-dommen, 8. april 2022.

OEDs forslag til utredningsprogram for Storheia og Roan vindkraftverk, 12. september 2022.

OEDs pressemelding, «Samenes folkerettslige vern skal sikres», 13. desember 2021.