Oppfølging av Fosen-saken

Brev til Olje- og energiminister Terje Aasland (pdf) 178.88 KB
Faksimile av NIMs brev til OED oppå et bilde av vindmøllene på Fosen.

Vi viser til vårt brev til Olje- og energidepartementet datert 1. april 2022, hvor vi dels presenterte vår da nylig publiserte rapport om menneskerettslig vern i samiske bruksområder, og dels tok opp statens menneskerettslige reparasjonsplikt i tilknytning til Fosen-saken.

NIMs brev ble ikke besvart, men vi har vært i debatt med representanter for departementet om tolkningen av Høyesterettsdommen i ulike riksmedier.1Bl.a. Altinget.no og Dagnsytt 18.Vi registerer at departementet og NIM har ulikt syn på tolkningen av dommen, særlig hva angår Høyesteretts bruk av termen «på sikt». Vi har også pekt på vårt generelle syn på statens menneskerettslige reparasjonsplikt.

Som kjent er det NIMs syn at Fosen-saken representerer et pågående menneskerettighetsbrudd etter at Høyesterett i november 2021 konkluderte med at vedtakene krenker reineierenes rettigheter etter konvensjonen. Vi er kjent med at departementet har et annet syn på dette, som blant annet uttrykt i et innlegg fra statsråden datert 10. februar på departementets hjemmesider hvor det gjentas at «vindkraftverkene på Fosen på sikt vil true reindriften og samenes rett til kulturutøvelse».

Et felles perspektiv er likevel, som også uttrykt av statsråden i samme innlegg, at «Det grunnleggende i denne saken er at reindriftas folkerettslige vern skal sikres.»

I innlegget blir det også fortjenstefullt uttrykt ønske om å løse Fosen-saken, og et ønske om samtaler og videre dialog. NIM er på samme måte som departementet bekymret over den økende tillitskrisen mellom samiske miljøer og myndighetene, som springer ut fra Fosen-saken. Som statsråden er inne på i innlegget, er det ulike oppfatninger om hva som står i veien for en løsning på Fosen.

NIM vil på denne bakgrunn be om et møte med statsråden, for å drøfte de menneskerettslige aspektene ved denne saken. NIM har ikke noe syn på hvilke konkrete løsninger som bør velges, så lenge dette skjer innenfor myndighetenes menneskerettslige handlingsrom.

Vennlig hilsen

for Norges institusjon for menneskerettigheter

Adele Matheson Mestad
Direktør

Johan Strömgren
Regionkontorleder