OECD med oppdaterte retningslinjer

Forsiden av rapporten "OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct"
Hele rapporten fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling kan man lese på deres nettsider.

Denne artikkelen er skrevet av vår praktikant Oda Marie Lid Unger.

Den 8. juni lanserte Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) oppdaterte retningslinjer for flernasjonale selskaper for ansvarlig næringsliv. OECD er et samarbeidsforum for økonomiske og sosiale spørsmål, med 38 medlemsland, der aktuelle økonomiske og sosiale problemstillinger drøftes. Blant organisasjonens arbeidsområder er ansvarlig næringsliv, inklusive næringslivets menneskerettighetsansvar.

Siden OECDs retningslinjer først ble introdusert i 1976, har de blitt endret med jevne mellomrom. Sist var i 2011 da næringslivets menneskerettighetsansvar ble en del av OECD-retningslinjene gjennom inkorporering av FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter (UNGP).

Årets oppdateringer skal svare på de presserende sosiale, miljømessige og teknologiske utfordringene samfunnet og bedrifter står ovenfor. Prosessen for å oppdatere retningslinjene har involvert Business OECD, OECDs Trade Union Advisory Committee og OECD Watch, som representerer flere millioner selskaper, arbeidstakerorganisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner. Det har vært gjennomført offentlige høringer, åpne for interessenter fra alle land.

De oppdaterte retningslinjene er tilgjengelige her.

Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv har oppsummert noen av de viktigste endringene, blant annet disse:

  • Anbefalinger til bedrifter om å tilpasse seg internasjonalt vedtatte mål for klimaendringer og biologisk mangfold
  • Innføring av forventninger om aktsomhetsvurderinger i forbindelse med utvikling, finansiering, salg, lisensiering, handel og bruk av teknologi, herunder innhenting og bruk av data
  • Anbefalinger om hvordan bedrifter forventes å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av konsekvenser og forretningsforbindelser knyttet til bruken av deres produkter og tjenester
  • Bedre beskyttelse av risikoutsatte personer og grupper, inkludert de som uttrykker bekymring for virksomhetenes atferd
  • Oppdaterte anbefalinger om offentliggjøring av informasjon om ansvarlig forretningsdrift

Åpenhetsloven § 1 fastsetter at loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Lovens § 4 pålegger virksomhetene som er omfattet av loven å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer med henblikk på å fange opp risiko for menneskerettighetsbrudd i, eller i tilknytning til, virksomheten. En av de viktigste endringene i kapittel IV om menneskerettigheter er at det presiseres at virksomheter bør ta spesielt hensyn til hvordan de kan ha negative konsekvenser for utsatte individer og grupper av individer, som menneskerettighetsforsvarere og urfolk, der urfolks rett til effektiv deltakelse i beslutningsprosesser som berører dem og prinsippet om Free, Prior and Informed Consent (FPIC) for urfolk nevnes eksplisitt (se retningslinjene avsnitt 45).

Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv opplyser at de arbeider med en norsk oversettelse av de oppdaterte retningslinjene, og vil komme med mer utfyllende informasjon om hva som er nytt.

Vil du lese mer?