Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport er et godt grunnlag for styrking av minoriteters menneskerettigheter

NIM mener dette er en viktig rapport som kommer på et viktig tidspunkt.

Kommisjonen har jobbet i fem år med tre store oppgaver:

  1. Gjøre en historisk kartlegging som beskriver norske myndigheters politikk overfor samer, kvener/norskfinner og skogfinner.
  2. Undersøke virkningene av fornorskningspolitikken.
  3. Foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning.

Formålet har vært å legge grunnlag for en anerkjennelse av erfaringer og konsekvenser av fornorskningspolitikken.

Rapporten viser at fornorskningspolitikken har rammet mange hardt, at sårene er dype og at vi fortsatt ser virkningene av dette. Politikken har hatt dypgående negative konsekvenser ikke bare for gruppenes språk, kultur, helse og tradisjonelle næringer, men også på flere andre samfunnsområder, særlig for barn og unge. Fornorskningspolitikken førte til at disse minoritetsgruppene ble utsatt for fratakelse av viktige identitets- og kulturbærere, som språk, tradisjoner, felles kulturarv og næringsgrunnlag. Barn mistet ikke bare kulturen men også familiene sine.

Kommisjonens grundige gjennomgang av fornorskingspolitikken er ikke bare avgjørende for å forstå historien, men også for å sikre menneskerettighetene til samer, kvener/norskfinner og skogfinner i dag. Å bekjempe diskriminering og ivareta minoritetsinteresser er en grunnleggende del av menneskerettsvernet, og kommisjonens rapport understreker viktigheten av disse særskilte folkerettslige forpliktelsene.

Rapporten kan leses på Stortingets nettsider her.

Negative holdninger til disse gruppene er ofte basert på gamle stereotypier som tidligere ble brukt for å rettferdiggjøre statlig diskriminering gjennom fornorskingspolitikken. NIM har tidligere gjort en grundig undersøkelse av befolkningens holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge. Kommisjonens rapport bekrefter NIMs funn, blant annet at mange har lite kunnskap om gruppene og at det observeres mye hatprat, særlig i nord. NIMs rapport kan leses her:

Synliggjøring og kunnskap er et viktig ledd i å bekjempe negative holdninger og hatprat. Kommisjonens forslag om en bred satsing på formidling og tiltak for å styrke kunnskapen om disse gruppenes historie, språk og kultur vil være viktig for å bekjempe og forebygge negative holdninger. Et av kommisjonens forslag på dette området er at kunnskapsformidling om fornorskningspolitikken og dens konsekvenser styrkes i skolenes undervisning. NIM har utviklet et kort undervisningsopplegg om samer og nasjonale minoriteter i Norge, som kan brukes i undervisningen på skolene. Opplegget finnes på våre undervisningssider her:

Menneskerettighetene skal bidra til å sikre minoritetene fortsatt utvikling av sin kulturelle identitet. Ingen skal nektes retten til å utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv, og myndighetene må treffe positive tiltak for å sikre rettighetene, og sikre minoritetene muligheter til effektiv deltakelse i beslutningsprosesser i saker som berører dem direkte. Gjennom kommisjonens arbeid og rapport er det lagt et viktig grunnlag for kunnskap og formidling om fornorskningspolitikken og dens konsekvenser, og for videre forsoningsarbeid. Med dette grunnlaget har man en unik mulighet til å iverksette gode og helhetlige tiltak for å bygge tillit og forsoning og på den måten bidra til at menneskerettighetsvernet styrkes.