Meld. St. 12 (2020-2021) Nasjonale minoriteter i Norge – En helhetlig politikk

NIM-H-2021-009
NIMs høringsuttalelse - St.meld.12 (pdf) 206.08 KB

I et samfunn med lav bevissthet om minoriteter og deres rettigheter kan man risikere at beslutninger som omhandler minoriteter treffes, bevisst eller ubevisst, ut ifra et majoritetsperspektiv uten at det tas tilstrekkelig hensyn til minoritetenes rettigheter og interesser. Mer kunnskap om nasjonale minoriteter i Norge både blant majoritetsbefolkningen generelt samt i forvaltningen vil være viktige bidrag for å sikre at de nasjonale minoritetenes rettigheter ivaretas. Les NIMs høringsuttalelse om Nasjonale minoriteter i Norge – En helhetlig politikk her.