Nytt undervisningsopplegg om samer og nasjonale minoriteter

I dag overleverte Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport til Stortinget. Rapporten bidrar både til å belyse fornorskningen og dens konsekvenser for samer, kvener/norskfinner og skogfinner, og inneholder en rekke anbefalinger for forsoning.

Kommisjonen påpeker at den generelle befolkningen har behov for mer kunnskap om disse gruppene og om følgene av fornorskningen, og anbefaler blant annet at «kunnskapsformidling om fornorskningspolitikken og dens konsekvenser styrkes i undervisningen i grunnskole, i videregående skole og ved høyskoler og universiteter».1Se rapportens side 652.

NIM har utviklet et nytt undervisningsopplegg om samer og nasjonale minoriteter i Norge, som kan brukes i undervisningen på ungdoms- og videregående skole nettopp til dette formålet.

Oppleggene tar for seg temaene menneskerettigheter, urfolk og urfolksrettigheter, samer og nasjonale minoriteter. Oppleggene varer til sammen i 4–6 skoletimer og kan inngå i flere ulike fag:

  • For ungdomsskolen passer opplegget i fagene KRLE og norsk, og i det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap.
  • For videregående passer opplegget inn i læreplanen for fellesfagene samfunnskunnskap, historie og norsk, og passer inn i det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. Det kan også inngå i andre fag.

Oppleggene finner du på våre undervisningssider her: