Undervisningsopplegg for videregående

Hvert opplegg består av en kort video og tilhørende oppgaver. Gjennom filmene og oppgavene øver elevene på kritisk tenkning, argumentasjon, å ta standpunkt og meningsbrytning. Undervisningsopplegget kan brukes i en undervisningstime eller kan inngå som en del av arbeidet med demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema.

Alle oppleggene under passer i fagene:
norsk, religion, samfunnskunnskap, rettslære, politikk og menneskerettigheter, medier og kommunikasjon

og dekker temaene:
ytringsfrihet, menneskerettigheter, demokrati og medborgerskap.