Nasjonale minoriteter i Norge

Videregående
Fag: Samfunnskunnskap, historie, norsk
Tidsbruk: 2 skoletimer
Tema: Menneskerettigheter, urfolk, samer og nasjonale minoriteter
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap
Tidsbruk: 2 skoletimer

Før film

Elevene deles inn i fem grupper. Hver gruppe får utdelt en nasjonal minoritet:

 • jøder
 • kvener/norskfinner
 • skogfinner
 • romer
 • romani/tatere

Før filmen skal hver elev individuelt på to minutter notere ned minst tre spørsmål som de har lyst til å få svar på om sin minoritet.

Se film: Nasjonale minoriteter

Etter film

Elevene samles i gruppene, slik at hver gruppe sitter på et eget bord. Gruppene fordeler oppgave 1-5 (nedenfor) mellom seg internt i gruppene (slik at alle får en oppgave). Etter at de har jobbet selvstendig med oppgavene presenterer de deretter til hverandre. Elevene må følge godt med, for etterpå skal alle presentere dette selv.

 1. Finn ut det du kan om historien til denne nasjonale minoriteten i Norge.
 2. Hvordan har den norske statens politikk vært overfor denne gruppa?
 3. Lær om noen tradisjoner som kjennetegner denne gruppa.
 4. Undersøk NIMs faktaark om holdninger til denne minoriteten. Hva fant du ut?
 5. Hva er en nasjonal minoritet? Hva betyr det at en minoritet er en nasjonal minoritet?

Etter at elevene har presentert funnene sine internt i gruppa, er det på tide å mingle med de andre elevene. Her møtes man på tvers av gruppene og utveksler kunnskap om de ulike minoritetene. For en klasse med 25 elever vil det se slik ut:

Alle elevene på hver gruppe får et nummer 1-5. Nummer 1 går et bord videre, nummer 2 går to bord videre, nummer 3 går tre bord videre, nummer 4 går fire bord videre og nummer 5 blir værende.

Nå sitter alle på et bord hvor det er en person som har jobbet med hver av de fem nasjonale minoritetene, og alle skal fortelle til de andre hva de har lært på forrige oppgave. Ca. 15–20 minutter.

Dersom klassen er større enn 25 elever, kan noen elever på en gruppe få samme nummer slik at man presenterer sammen. Dersom man er færre enn 25 kan man rotere på nytt, slik at alle får lært om alle fem nasjonale minoriteter. Til slutt oppsummerer klassen i plenum.

Fordypningsoppgaver

 • I 1998 ble Norge med i Europarådets rammekonvensjon om vern av nasjonale minoriteter. Ifølge denne konvensjonen, hvilke plikter har staten?
 • I 2015 la Tater/Romaniutvalget fram sin utredning om norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 fram til i dag. Utvalget konkluderte med at folkegruppen på 1900-tallet hadde blitt utsatt for «en hardhendt assimileringspolitikk fra norske myndigheter». Undersøk og forklar hva utvalget mente med dette.
 • På hvilken måte mente utvalget at myndighetenes politikk overfor romanifolket/taterne hadde vært i strid med menneskerettighetene?

Lenker