Innspill til Stortingets justiskomité – Prop. 42 LS Ratifikasjon av konvensjon om tvungne forsvinninger med forbehold og erklæringer

NIM-H-2019-009
Høring-ratifikasjon-tvungne-forsvinninger (pdf) 148.40 KB
unsplash-logoNeONBRAND

Temaet som tas opp er spørsmålet om Norges forbehold (reservasjon) til en av bestemmelsene i FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning.

NIM har tidligere avgitt høringsuttalelse til høringen om ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning, sendt ut på høring 29. juni 2017. NIM avgir nå en kort uttalelse om ett element i Prop. 42 LS som ikke var omtalt i høringsbrevet, nemlig spørsmålet om at Norge tar forbehold (reservasjon) til en av bestemmelsene i konvensjonen.

Reservasjonen er begrunnet med at Norge, i likhet med mange andre land, ikke har nasjonal lovgivning om frihetsberøvelse i væpnet konflikt, men holder seg innenfor de rettslige rammene som settes av internasjonal humanitær rett. Humanitær-retten hjemler krigsfangenskap og internering i internasjonal væpnet konflikt. I ikke-internasjonal væpnet konflikt finnes det ingen spesifikk hjemmel for frihetsberøvelse, men det forutsettes i regelverket at frihetsberøvelse i tilknytning til konflikten kan skje. Flere, heriblant Norges Røde Kors, har stilt spørsmål ved om man ikke også burde ha en nasjonal lovhjemmel for noe som er så inngripende som frihetsberøvelse. Forsvarsdepartementet skal være i ferd med å utrede dette spørsmålet. NIM støtter en egen nasjonal hjemmel for frihetsberøvelse i væpnet konflikt. Men så lenge vi ikke har dette, synes det riktig av norske myndigheter å ta en reservasjon på dette punktet, slik at det ikke oppstår uklarhet omkring hvor langt Norges forpliktelser etter konvensjonen strekker seg.

Les hele vårt innspill ved å følge lenken lenger oppe på siden.