Religions- og trosfrihet

Sentrale bestemmelser

Grl. § 16, EMK art. 9, SP art. 18.

Sentral alminnelig lovgivning

Lov om trudomssamfunn og ymist anna, lov om tilskott til livssynssamfunn, likestillings- og diskrimineringsloven.

 

Foto: Killerbayer/iStock photo.