Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov

NIM-H-2024-022
Høringssvar utredning inkorporering CRPD (pdf) 223.79 KB

NIM har avgitt høringssvar til Kultur- og likestillingsdepartementets høring av ekspertutredningen om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. NIM deler utvalgets flertalls overordnede vurderinger og hovedkonklusjon om at de rettslige konsekvensene av å inkorporere CRPD vil bli begrensede. NIM støtter derfor flertallets anbefaling om at CRPD bør inkorporeres i menneskerettsloven.