Diskriminering

Sentrale bestemmelser

Grl. § 98, SP art. 2 og 26, EMK art. 14, ØSK art. 2, FNs rasediskrimineringskonvensjon, FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, FNs kvinnekonvensjon.

Sentral alminnelig lovgivning

Likestillings- og diskrimineringsloven, straffeloven §§ 185 og 186.