Fengsel og arrest

Sentrale bestemmelser

Grl. §§ 93, 94 og 102, EMK art. 3, 5 og 8, SP art. 7, 9 og 14.

Sentral alminnelig lovgivning

Straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven.

Utvikling 2020–2021

  • Midlertidig lov om endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19).
  • Midlertidig forskrift om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.
  • Proposisjon om endringer i straffegjennomføringsloven om bl.a. endring av regler for bruk av spytthette mot norske innsatte (Prop. 143 L (2019–2020)).
  • Høring om forslag til nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen.
  • Høring om Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5, der utvalget foreslår at rettshjelpsbehovet i fengslene dekkes gjennom en spesiell advokatordning for fengslene.
  • Høyesterettsdom om varetektsfradrag i et tilfelle der Høyesterett la til grunn at kroppsvisitasjon av en innsatt medførte nedverdigende behandling i strid med Grunnloven § 93 andre ledd og EMK art. 3 (HR-2020-2136-A).
  • Vedtak fra Diskrimineringsnemnda (sak 19/114) om at Tromsø fengsel diskriminerte kvinnelige innsatte.