Er noen liv mer verdt enn andre?

Kronikk av Adele Matheson Mestad, direktør og Mathilde Wilhelmsen, rådgiver. Opprinnelig publisert i VG 16. mars 2023.

Hvert år forsøker hundrevis av mennesker å ta sitt eget liv i norske fengsler. Vi gjør ikke nok for å hindre dem i å lykkes.

Bare 15 år gammel begår Jonatan et dobbeltdrap. Han soner først i ungdomsfengsel, før han blir overført til voksenfengsel. Jonatan finner seg ikke til rette der, og medfanger er bekymret for ham. En natt blir han låst inn på cellen sin for siste gang. Neste morgen våkner han ikke.

Lørdag begikk en kvinne selvmord på Bredtveit fengsel, foran andre innsatte. Bredtvet har lenge varslet om kritiske forhold, og måtte tidligere i år hasteflytte innsatte til Ullersmo fengsel for å få kontroll over situasjonen.

Jonatan og kvinnen på Bredtveit er dessverre ikke alene.

Regjeringen har en nullvisjon for selvmord i Norge, men vi er langt fra målet. I løpet av de siste fem årene har 287 personer forsøkt å ta sitt eget liv i fengsel i Norge. Av disse endte 25 sitt liv bak murene. Siden 2008 har 69 personer tatt sitt liv i fengsel, og selvmord er den vanligste dødsårsaken i fengsel i Norge i dag.

Retten til liv er den mest grunnleggende menneskerettigheten vi har. Staten kan ikke frarøve oss livet, og den må beskytte oss mot dødelige trusler, enten de kommer fra andre eller fra oss selv.

Innsatte i fengsel er totalt underlagt statens kontroll. De kan ikke selv oppsøke helsehjelp, og er avhengig av at fengselsansatte ser hvilke behov de har og skaffer dem hjelpen de trenger.

Staten har derfor et særlig ansvar for denne gruppen, og samtidig en unik mulighet til å overvåke og iverksette tiltak ved selvmordsfare, sammenlignet med personer utenfor fengsel.

Ifølge VG var selvmordsrisikoen kjent i over halvparten av selvmordsakene fra 2008 og til i dag. En undersøkelse fra Sivilombudet viser dessuten at mange innsatte som tok sitt eget liv ikke var kartlagt for selvmordsrisiko.

Der risikoen for selvmord var kjent, manglet det i mange tilfeller en forebyggende tiltaksplan.

Undersøkelsen viser også at myndighetene mangler god oversikt over antall selvmordsforsøk i fengslene, og at det ikke automatisk gis melding til tilsynsrådene om selvmord og selvmordsforsøk.

Vi vet også at mange innsatte ikke får helsehjelpen de trenger. Nærmere ni av ti innsatte har en psykisk lidelse. Selvskading og selvmordsforsøk er utbredt.

Psykiatrien er presset, og har ofte ikke kapasitet til å ta imot innsatte, eller de blir skrevet ut etter et kort opphold. Fengselsansatte forteller at de stadig må ty til tvang og isolasjon overfor psykisk syke innsatte, fordi de blir skrevet ut av psykiatrisk behandling.

Isolasjon og tvang kan igjen øke risikoen for selvmord. Det blir en ond sirkel.

Nylig ble Eirik Jensen løslatt fra soning i seks måneder, fordi det ble vurdert at han ikke var soningsdyktig av helsemessige årsaker. NIM har tidligere pekt på at terskelen for soningsdyktighet bør utredes, dersom verken kriminalomsorgen eller helsetjenesten reelt sett er i stand til å gi den innsatte et adekvat tilbud.

Dette gjelder særlig for innsatte med alvorlige psykiske lidelser eller vedvarende selvmordsrisiko.

Både Sivilombudet og NIM har over flere år varslet om bekymringsfulle forhold i norske fengsler. Innsatte sitter for mye isolert, det brukes for mye tvang, og mange får ikke helsehjelpen de trenger. Dette er alle risikofaktorer for selvmord.

En del endringer er på gang, slik som endringer i straffegjennomføringsloven, som skal gi de innsatte bedre rettigheter. Blant annet vil lovforslaget lede til mindre bruk av isolasjon.

Regjeringen skal også sette ned et utvalg som skal vurdere hvordan innsatte med alvorlige psykiske lidelser eller utviklingshemming blir fulgt opp, og hva som må forbedres. I tillegg ønsker Kriminalomsorgen å avvikle bruken av sikkerhetsseng innen 2024.

Likevel går fremskrittene for alt for sakte, og det gjøres ikke nok. Det må settes inn en målrettet innsats mot selvmord, selvskading og selvmordsforsøk i fengsel.

Det finnes ingen enkle løsninger, men en grunnleggende oppgave for en stat er å beskytte retten til liv, innenfor og utenfor murene. Her svikter vi i dag.