NIMs arbeid

Du må (ikke) tåle

Kronikk av Anine Kierulf, spesialrådgiver i NIM og førsteamanuensis ved UIO. Opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv 4. juni 2021. Offentligheten er samfunnets ansvar. Samfunnet er ikke staten eller politiet, det er oss.   Nettavisen Filter eksponerte nylig en del av facebooksjikanen byråd Lan Marie Nguyen Berg utsettes for. Det førte til politietterforskning av det som var […]

NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring

NIM synes at Domstolkommisjonen har gjort gode vurderinger av menneskerettighetene i utredningen. Den har etter NIMs syn utarbeidet en grundig utredning med sikte på hvordan domstolene også fremover skal fylle sin funksjon i rettsstaten, herunder for å sikre oppfyllelsen av menneskerettighetene.

Adgangen til å bruke spytthette bør avskaffes

Spytthette innebærer en vesentlig risiko for umenneskelig eller nedverdigende behandling, særlig overfor sårbare grupper slik som barn. Siden myndighetene ikke i tilstrekkelig grad har kartlagt helserisikoen ved bruk av slike hetter, bør de avskaffes.

Innlegg: Barna er ikke glemt, men kanskje gjemt

Kronikk av Erlend Andreas Methi og Jenny Sandvig, fagdirektører i NIM. Publisert i Dagens Næringsliv 1. juni 2021. «Den foreslåtte åpenhetsloven gjør at virksomhetene skal «fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter». Det omfatter også FNs barnekonvensjon og barns rettigheter.» Les hele kronikken her

Barnevernsloven bør vedtas nå

Kronikk av Kirsten Kolstad Kvalø, seniorrådgiver i NIM. Opprinnelig publisert i Rett24 31. mai 2021. Denne våren skal Stortinget stemme over regjeringens forslag til ny lov om barnevernstjenester (barnevernsloven). Den gjeldende loven er snart 30 år gammel. Selv om den har vært gjennom en rekke endringer, er det likevel nødvendig med en ny lov nå. […]

Skriftlige innspill til Kunnskapsdepartementet om behovet for økt kunnskap om nasjonale minoriteter

I dette brevet kommer NIM med innspill til Kunnskapsdepartementet om rammene for undervisning om nasjonale minoriteter i lærerplaner og i lærerutdanningen. I lys av forpliktelsene etter rammekonvensjonen om beskyttelse av nasjonale minoriteter, og den klare anbefalingen fra Europarådets rådgivende komité, mener NIM at en eksplisitt henvisning til nasjonale minoriteter i forskriftene for lærerutdanningen bør vurderes. En nærmere undersøkelse av hvordan lærerutdanningene i praksis inkluderer nasjonale minoriteter i undervisningen og hvordan kompetansen om nasjonale minoriteter kan styrkes, vil videre være et positivt tiltak. Avslutningsvis peker NIM på behovet for økt kunnskap om nasjonale minoriteter i befolkningen, og at kunnskap om nasjonale minoriteter i større grad kan tydeliggjøres og inkluderes i læreplanene for videregående opplæring. NIM anbefaler at Kunnskapsdepartementet vurderer dette i forbindelse med utarbeidelse av nye læreplaner.

Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementetKunnskapsdepartementet

Climate and Human Rights

NIM har publisert en oppdatert versjon av rapporten «Klima og menneskerettigheter» på engelsk.

Rygg av kvinnelig politibetjent med skriften "POLITI" i store bokstaver.

Politiets maktbruk mot barn

NIM mener det er nødvendig med mer betryggende garantier for politiets maktbruk overfor barn for å sikre at menneskerettighetene oppfylles i praksis.