NIMs arbeid

Hegelås på fengselsgitter

Innskrenkninger av innsattes rettigheter

I Danmark ble det nylig sendt ut et lovforslag på høring som vil åpne for en innskrenking av livstidsdømtes muligheter til å komme i kontakt med omverdenen og inngå nye relasjoner mens de soner straff.

Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

NIM har levert høringssvar om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. NIM har enkelte innspill til presisering av terskelen for videreføring av inngripende tiltak, og ber også departementet vurdere å fremme endringer som gjør utgangspunktene mindre inngripende, gitt at det gjennom forskrift er gjort en rekke unntak fra reglene i loven. NIM støtter også at det skal innhentes nye vurderinger fra helsemyndighetene før en eventuell proposisjon fremmes for Stortinget.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

NIM har avgitt høringssvar til forslag til forlengelse av midlertidige lover om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Ettersom loven har en kompenserende funksjon i tilfelle skoler og barnehager stenges eller må begrense aktiviteten i medhold av smittevernloven eller covid-19-forskriften, mener NIM at loven bør videreføres så lenge slike vedtak kan være aktuelle. Vi ber imidlertid departementet vurdere om man på nåværende tidspunkt kan gjøre justeringer i forskriften gitt i medhold av loven, som åpner for større grad av hjemmeundervisning også når dette ikke er begrunnet i smittevern.

Til: Kunnskapsdepartementet

NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i skjermen

NIM har levert høringssvar til NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i skjermen og notat med forslag til endringer i bildeprogramloven. NIM mener at utredningen gir gode vurderinger av de menneskerettslige rammene for dette området, og er enig med utvalget i at myndighetene har nokså stor frihet i vurderingen av hvilke tiltak som bør iverksettes for å beskytte barn mot skadelig medieinnhold.

Til: Kulturdepartementet

Endringer i smittevernloven

NIM har avgitt høringssvar til forslag om endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2.

I høringssvaret gir vi blant annet innspill til hvordan lovhjemlene om tiltak kan justeres for å sikre at eventuelle forskriftsregler som gis, dersom det skulle oppstå behov, er forholdsmessige, herunder knyttet vurderinger av hvordan tiltak kan ramme grupper av uvaksinerte.

Til: Helse- og omsorgsdepartementet
Anine Kierulf

Hemmelig grunnlovsvalg

Vi hadde nettopp muligheten til å redigere rettsstaten vår. Den fikk vi ikke brukt.

Forslag til nye forskrifter om barnehagevirksomhet og grunnskole og videregående opplæring i Longyearbyen

NIM har avgitt høringssvar til høring om nye forskrifter om barnehagevirksomhet og grunnskole og videregående skole i Longyearbyen. Etter NIMs oppfatning gjøres det ikke tilstrekkelige vurderinger av adgangen til å begrense menneskerettighetene på Svalbard, og mer spesifikt overfor barn. NIMs konklusjon er at forslagene, slik de foreligger nå, på flere punkter kan innebære en formell forskjellsbehandling som ikke i tilstrekkelig grad er legitimert, og at de dermed kan være i strid med barnekonvensjonen artikkel 2 nr. 1. NIM oppfordrer departementet til å foreta en grundigere vurdering av særlig dette spørsmålet, og i samme utredning også vurdere nærmere retten til opplæring etter Grunnloven § 109 og barnekonvensjonen artikkel 28 og 29, samt rettighetene til barn med funksjonsnedsettelser etter barnekonvensjonen artikkel 23 i lys av menneskerettslovens § 3.

Til: Kunnskapsdepartementet
Jens Bjørneboe

Ytringsfrihet i litteraturen

Selv om det er over femti år siden en bok ble forbudt i Norge, er det tidvis debatter om hvor langt ytringsfriheten til forfattere strekker seg.