NIMs arbeid

Ytringsfrihet i idretten

Ytringsfriheten gjelder for idrettsutøvere som for alle andre. Likevel har idretten tidvis fått et rykte på seg for å være en ganske lukket arena, som i liten grad har lagt til rette for åpenhet og et godt ytringsklima.

Marcus Kabelo Møll Mosele, kjent som Kamelen, på Stavernfestivalen. Konserten gjekk føre seg den 11.07.2019 i Stavern

Ytringsfrihet i musikk

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) anser kunstnerisk ytringsfrihet som fundamentalt for opprettholdelsen av demokratiske samfunn.

Den europeiske menneskerettskonvensjon (opprinelig versjon signert 1950)

Endringer i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)

EMK ble endret på flere punkter som følge av at protokoll nr. 15 trådte i kraft 1. august 2021. Endringene knytter seg til konvensjonens kontrollsystem, og ikke menneskerettighetene som følger av konvensjonen.

Forslag om endringer i reglene om saksbehandlingen i Utlendingsnemnda

NIM har avgitt høringsinnspill til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om endringer i saksbehandlingen mv. i Utlendingsnemnda. NIM foreslår endringer å for styrke muntlig høring av barn og kontradiksjonen i Utlendingsnemndas saksbehandling.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Om endringer i straffeloven mv. – påvirkningsvirksomhet

NIM mener at forslaget i sin nåværende form innebærer en betydelig risiko for krenkelse av retten til ytringsfriheten og retten til privatlivet, og at lovforslaget dermed ikke bør vedtas i sin nåværende form. For å ivareta menneskerettslige krav på en betryggende måte mener NIM at straffebudet må snevres inn for mer presist å fange opp det straffverdige påvirkningssamarbeidet. Det gjelder både klargjøring av gjerningsbeskrivelsen, rettsstridsreservasjonen, kravet til aktsomhet ved rettsvillfarelse, og forholdet til reglene om foretaksstraff. Adgangen til tvangsmiddelbruk må vurderes mer konkret opp mot handlinger av ulik karakter.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet
Balong med kleint-fjes-emoji

Ytringsfrihet i humor

Visste du at humor er en ytringsform som er vernet av ytringsfriheten? Faktisk kan humoristiske ytringer ha ekstra sterkt vern mot inngrep i ytringsfriheten fordi slike ytringer kan innebære maktkritikk eller få oss til å se en sak med nye øyne og bidra til både innsikt og diskusjon.