Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 21–30 av 635 treff.
   Arendalsukas logo, et seil i hvitt på en orange sirkel med teksten "Møt oss på Arendalsuka" sammenstilt med NIMs logo, tre buer i mørkeblå, mellomblå og magenta med monogrammet "NIM" over.

   NIM på Arendalsuka

   Hvert år fylles Arendal sentrum av mellom 1000 og 2000 arrangementer og 200 stands under Arendalsuka. Formålet er å skape en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. NIM deltar på Arendalsuka for å bidra til å sette menneskerettigheter på agendaen.

   Anine Kierulf

   Gull og grums i håndhilsedebatten

   «Hvis agurktid ennå finnes, kom den ikke forrige uke. Selv om det kunne virke sånn.»
   Kronikk av Anine Kierulf, førsteamanuensis UIO, spesialrådgiver NIM. Opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv 8. juli 2023.

   NIMs supplerende rapport til Den europeiske sosialpakten i forbindelse med vurderingen av Norges 20. rapport i 2023

   NIM har for første gang avgitt en supplerende rapport til Den europeiske sosialkomitéen før den skal vurdere Norges 20. rapport. Denne rapporten fokuser på barn, familier og migranter, ett av fire rapporteringsområder definert av komiteen. NIM har avgrenset sitt innspill til tre temaer. Det gjelder enslige barn som forsvinner fra mottakssentre, ulik omsorgsløsning for asylsøkende barn i alderen 15-18 år og rett til husly for hjemløse EØS-borgere. Komitéen vil vurdere i hvilken grad Norge oppfyller sine menneskerettslige forpliktelser i 2023.

   NIM-IR-2023-003

   Oppfølgning av høring om endring av klimaloven 13.6.2023

   NIM har sendt brev til Stortingets energi og miljøkomité som oppfølging etter høring om endring av klimaloven 13. juni, hvor vi gi mer utfyllende svar på spørsmålene som ble stilt av komiteen.

   Til: Stortingets energi- og miljøkomité
   NIM-H-2023-027

   Forslag til endringer i offentleglova m.m. – innsyn i journalinnføringer m.m. som gjelder organinterne dokumenter

   NIM har avgitt høringsuttalelse om forslag til endringer i offentleglova, og forskrifter, om at det ikke skal være nødvendig å journalføre organinterne dokumenter. NIM er kritisk til forslaget, og peker på at flere konsekvenser ikke er drøftet. NIM fremheve at dette ikke bare er et forvaltningsrettslig spørsmål, manglende journalføring kan også ha betydning for medienes arbeid, for parters mulighet til bevisførsel i domstolene og for øvrig kontrollvirksomhet.

   Til: Justis- og beredskapsdepartementet
   NIM-H-2022-026

   NOU 2023:7 Trygg barndom, sikker fremtid

   NOU 2023:7 inneholder 118 forslag som skal styrke rettsikkerheten for barn i barnevernet. Forslagene er bredt anlagt, og berører alle deler av barnevernet, fra undersøkelsessaker til adopsjon. I vårt høringssvar har vi prioritert å gå nærmere inn på forslagene som enten reiser særlig sentrale menneskerettslige spørsmål, eller hvor NIM kan bidra med supplering. NIM omtaler spesielt forslagene som gjelder barns partsrepresentasjon og retten til å bli hørt, forslag som gjelder urfolk, nasjonale minoriteter og enslige mindreårige asylsøkere og noen av forslagene som berører hensynet til stabilitet og gjenforeningsmålet. NIMs merknader er ikke uttømmende.

   Til: Barne- og familiedepartementet
   NIM-H-2023-024

   Retningslinjer for politiavhør av barn og særlig sårbare personer som mistenkt i straffesak mv.

   NIM har avgitt høringsuttalelse til Riksadvokatens retningslinje for politiavhør av barn og særlig sårbare personer som mistenkt i straffesak mv. NIM fremholder blant annet at barn må gis offentlig oppnevnt forsvarer i flere saker. Videre fremholder NIM at det er vanskelig å se at sårbare barn gjennomgående kan ivaretas forsvarlig uten en ordning der de enten avhøres på barnehusene eller av fagpersoner med slik kompetanse som barnehusene besitter. NIM gir også innspill til retningslinjens virkeområde, med tanke på hvordan man skal avgjøre om en person er 18 år og om forholdet til CRPD.

   Til: Riksadvokaten
   NIM-H-2023-025