NIMs arbeid

Meld. St. 12 (2020-2021) Nasjonale minoriteter i Norge – En helhetlig politikk

I et samfunn med lav bevissthet om minoriteter og deres rettigheter kan man risikere at beslutninger som omhandler minoriteter treffes, bevisst eller ubevisst, ut ifra et majoritetsperspektiv uten at det tas tilstrekkelig hensyn til minoritetenes rettigheter og interesser. Mer kunnskap om nasjonale minoriteter i Norge både blant majoritetsbefolkningen generelt samt i forvaltningen vil være viktige bidrag for å sikre at de nasjonale minoritetenes rettigheter ivaretas.

Til: Stortingets kommunal- og forvaltningskomité

Forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmenfarlig sykdom smittsom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse

NIM har avgitt høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig sykdom smittsom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse. NIM fremholder i høringsuttalelsen at forslaget til hjemmel for utelukkelse av innsatte fra felleskapet i smittevernøyemed bør endres for å sikre mer betryggende helsefaglige vurderinger ved utelukkelse, rett på mer meningsfylt menneskelig kontakt samt andre avhjelpende tiltak.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Kritikk av våpeneksport-saksbehandling

Riksrevisjonen har undersøkt norsk våpeneksport og retter blant annet sterk kritikk mot UD. I 2018 kom NIM med tilsvarende kritikk av regjeringens tolkning av regelverket.

"Fotgjengere forbudt"-skilt på betongvegg.

NIM fraråder hjemmel for portforbud

NIM har levert høringsuttalelse til regjeringens forslag til hjemmel for portforbud i smittevernloven. NIM fraråder at det gås videre med forslaget.

Til: Helse- og omsorgsdepartementetJustis- og beredskapsdepartementet

Forslag om endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, forkynnelse mv.)

NIM har i denne høringsuttalelsen enkelte merknader til høringsnotatets punkt 6 om adgangen til fjernmøter og fjernavhør, særlig hva gjelder retten til å følge rettsforhandlinger etter Grunnloven § 100 femte ledd. Vårt høringssvar kan ikke forstås uttømmende.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Endringer i ekomloven (lagring av IP-adresser mv.)

NIM er i utgangspunktet positiv til departementenes forslag om å pålegge tilbydere av ekomtjenester å lagre IP-adresser slik at politiet kan bekjempe alvorlig kriminalitet. NIM mener imidlertid at lagring av IP-adresser er mer inngripende enn hva departementene legger til grunn. Etter NIMs vurdering vil strafferammekravet på 1-2 år for å kunne utlevere IP-adresser til politiet og manglende rettssikkerhetsgarantier utgjøre et uforholdsmessig inngrep i retten til privatliv. Slik NIM leser høringsnotatet vil forslaget om utlevering av IP-adresser også kunne gripe inn i kildevernet. Av den grunn mener NIM at departementene bør utrede problemstillingen knyttet til kildevernet nærmere.

Til: Kommunal- og moderniseringsdepartementet