NIMs arbeid

Fem råd for å ivareta barn og unges rett til å bli hørt under koronapandemien

I april 2020 arrangerte NIM og Redd Barna et webinar om barn og unges deltakelse under koronapandemien. Webinaret kan sees i opptak her: Barnekonvensjonen gir barn og unge rett til å uttrykke sine meninger og bli hørt i alle forhold som berører dem. Denne rettigheten gjelder også under krisesituasjoner. Tiltakene for å begrense spredningen av […]

Manglende åpenhet om koronainngrep er problematisk

Pressens offentlighetsutvalg kritiserer regjeringen for å ha tilbakeholdt og slettet kritiske dokumenter i forbindelse med nedstengningen av Norge i mars 2020. NIM har ved flere anledninger de siste årene påpekt at forvaltningens praktisering av innsynslovgivningen bør gjennomgås.

NOU 2020:17 «Varslede drap? Partnerdrapsutvalgets utredning»

NIM meiner at utgreiinga gir styresmaktene eit breitt og godt kunnskaps- og avgjerdsgrunnlag for å setje i verk tiltak for å betre førebygginga og hindringa av vald i nære relasjonar, alvorleg partnarvald og partnardrap. Utvalet gjer grundig greie for gjennomgåande utfordringar i politiet, det offentlege hjelpeapparatet, og andre institusjonar. Etter NIM sitt syn er det viktig å setje i vert tiltak for å betre førebygginga av partnardrap. Gjennomføring av tiltaka utvalet føreslår i utgreiinga vil etter NIM sitt syn bidra til at staten oppfyller si menneskerettslege plikt til å førebygge vald i nære relasjonar, alvorleg partnarval og partnardrap. NIM meiner tiltaka utvalet tilrår særleg vil bidra til betre etterleving av Noreg sine plikter etter Istanbulkonvensjonen og etter EMK

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

NOU 2020: 14 Ny barnelov. Til barnets beste

NIM har levert høringsuttalelse til forslaget til ny barnelov, og noterer at alle deler av utredningen bærer preg av grundige menneskerettslige vurderinger. I denne høringsuttalelsen er det noen kommentarer og innspill.

Til: Justis- og beredskapsdepartementet

Innspill til komitebehandling av lovproposisjon – forslag om at tilsyn av tvangsreturer skal legges til Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat på Trandum

NIM har gitt innspill til Stortingets justiskomite der vi fraråder Stortinget vedtakelse av forslag i lovproposisjon om at tilsyn av tvangsreturer skal legges til Tilsynsrådet for politiets utlendingsinternat på Trandum. Det er viktig at rådet ikke pålegges nye oppgaver som er for omfattende, uten at det er dimensjonert for det, fordi det vil kunne gå på bekostning av tilsynet med Trandum, og dermed også rettssikkerheten til de som oppholder seg der.  Vi mener at det i denne saken er nødvendig med en mer inngående redegjørelse til Stortinget for hvordan det å legge tilsyn av tvangsreturer til det eksisterende tilsynsrådet kan påvirke hvordan tilsynsrådet kan oppfylle sitt mandat.

Til: Stortingets justiskomité

Les NIMs artikler på Juridika

Juridika er et digitalt oppslagsverk som blant annet inneholder juridiske fagbøker, lovkommentarer, nyheter og artikler. Her kan du lese artiklene NIM har publisert på Juridika så langt i år.   Artikkelen er skrevet av NIMs fagdirektør Erlend Methi og rådgiver Vilde Jalleni Tennfjord. Les artikkelen her.    Artikkelen er skrevet at NIMs fagdirektør Jenny Sandvig […]

Å betenke seg på å prøve

Kronikk av Anine Kierulf, spesialrådgiver i NIM og førsteamanuensis ved UIO. Opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv 23. april 2021. Nylig skjedde det noe ganske uvanlig i våre høyeste statsmakter. Noe lignende har vi ikke sett siden 1945. Nei, jeg tenker ikke på at en statsminister fikk krass kritikk for manglende beredskap. Jeg tenker på at Stortinget […]