NOU 2016:18 Hjertespråket

NOU 2016:18 Hjertespråket

15 mar 2017

Samiske språk er en av grunnpilarene i samisk kultur. Samiske språk er både urfolks,- og minoritetsspråk i Norge. Videre er samisk og norsk likeverdige språk i henhold til sameloven § 1-5. Folkerettslig er retten til språk en del av de kulturelle rettigheter som er vernet i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale…

NOU 2016:17 På lik linje

NOU 2016:17 På lik linje

02 mar 2017

NIM er positiv til utvalgets forslag. Samlet sett mener vi at de konkrete forslagene kan styrke utviklingshemmedes rettigheter på en hensiktsmessig måte, og bedre utviklingshemmedes forutsetninger for meningsfull samfunnsdeltakelse.

Fratakelse av statsborgerskap

Fratakelse av statsborgerskap

28 feb 2017

Overordnet mener vi det er en svakhet ved høringsnotatet at det ikke er gjort tilstrekkelig rede for hvilke tungtveiende hensyn som taler for tilbakekall på de grunnlag som foreslås i §§ 26a og 26b, og hvordan slikt tilbakekallsikrer statens interesser på en bedre måte enn for eksempel straffeforfølgning alene. Tilbakekall av statsborgerskap kan…

Utlendingslovens regler om tvangsmidler

Utlendingslovens regler om tvangsmidler

13 feb 2017

NIM har arbeidet med problemstillinger rundt fengsling av medfølgende barn høsten 2016. Fengsling av medfølgende barn reiser en rekke konstitusjonelle og folkerettslige problemstillinger. På et overordnet nivå mener Nasjonal institusjon at de foreslåtte regelendringene på en bedre måte vil ivareta de strenge vilkår som gjelder for fengsling av barn enn det…

Ny barnevernslov

Ny barnevernslov

30 jan 2017

Forslaget styrker barns rettigheter på flere områder. NIM særlig positive til økt rettighetsfesting for barn. Videre er det en fordel at regler om tvangsbruk på barnevernsinstitusjoner flyttes fra forskrift til lov. Forslaget gir bedre prosessuelle garantier for både barn og foreldre. Forslaget styrker også barn  med minoritet- eller urfolksbakgrunns rettigheter…

Digitalt grenseforsvar

Digitalt grenseforsvar

20 jan 2017

Vårt anbefalinger er at et eventuelt dataovervåkingssystem er i samsvar med gjeldende konstitusjonelle og menneskerettslige regler, som legger rettslig bindende begrensninger for hvilke inngrep etterretningstjenesten kan foreta overfor borgerne.