Litteraturliste

Lover og forskrifter

Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering av 18. desember 2009 nr. 1641 (LAR-forskriften).

Forskrift om narkotika av 14. februar 2013 nr. 199 (narkotikaforskriften).

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon av 15. november 2011 nr. 1103 (rettighetsforskriften).

Forskrift om tilskudd til tiltak mot vold og overgrep av 24. november 2021 nr. 3297.

Kongeriket Norges Grunnlov av 17. mai 1814 (Grunnloven).

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 17. juni 2005 nr. 62 (arbeidsmiljøloven).

Lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (barnevernloven).

Lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64 (helsepersonelloven).

Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17 (husleieloven).

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 (helse- og omsorgstjenesteloven).

Lov om kommunale krisesentertilbod av 19. juni 2009 nr. 44 (krisesenterlova).

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering av 16. juni 2017 nr. 51 (likestillings- og diskrimineringsloven).

Lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter av 22. mai 2015 nr. 33 (NIM-loven).

Lov om rettergangsmåten i straffesaker av 22. mai 1981 nr. 25 (Straffeprosessloven).

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61 (spesialisthelsetjenesteloven).

Lov om straff av 20. mai 2005 nr. 28 (straffeloven).

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett av 21. mai 1999 nr. 30 (menneskerettsloven).

Lov om tannhelsetjenesten av 3. juni 1983 nr. 54 (tannhelsetjenesteloven).

Proposisjoner, offentlige utredninger og stortingsdokumenter

Dokument nr. 15:1189 (2021-2022) Skriftlig spørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren, 08.02.2022.

Dokument nr. 15:2204 (2018-2019) Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, 29.08.2022

Dokument nr. 15:2422 (2021-2022) Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren [opprinnelig justis- og beredskapsministeren], 29.06.2022.

Innst. 578 S (2020-2021) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om en forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet (Vedtak 1124), 3. juni 2021.

NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern – diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK.

NOU 2002: 4 Ny straffelov — Straffelovkommisjonens delutredning VII.

NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp.

NOU 2020: 17 Varslede drap? Partnerdrapsutvalgets utredning.

Ot.prp. nr. 90 (2003-2004) Om lov om straff (straffeloven).

Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020).

Prop. 81 L (2016-2017) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven).

Prop. 92 L (2020-2021) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.).

Prop. 132 L (2021-2022) Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet.

Prop. 133 L (2020-2021) Lov om barnevern (barnevernsloven).

Rettsavgjørelser

HR-2021-1453-S.

HR-2021-2050-A.

HR-2022-731-A.

HR-2022-732-A.

HR-2022-733-A.

HR-2022-1750-U.

HR-2022-1751-U.

LB-2021-160836.

LB-2022-22335-1.

LB-2022-22335-2.

LH-2021-162213.

LH-2022-39514.

Rt. 1999 s. 805.

Rt. 2013 s. 588.

Rt. 2014 s. 1292.

Uttalelser, avgjørelser og instrukser fra andre norske offentlige organer

Barneombudet, Barneombudets høringsuttalelse til NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp, høringssvar (01. april 2020).

Folkehelseinstituttet, FHIs høringsuttalelse til NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp, høringssvar (30. april 2020).

Helsedirektoratet, Helsedirektoratets høringsuttalelse til NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp, høringssvar (2020).

Kommuneadvokaten i Oslo, Kommuneadvokaten i Oslos brev, saksnr. 21/646-3 (4. april 2022).

Likestillings- og diskrimineringsnemnda, Avgjørelse i klagesak, Sak 21/40 (28. januar 2021).

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Gjennomføringen av retten til et effektivt rettsmiddel, NIM-B-2019-001, brev til Justis- og beredskapsdepartementet (29. august 2019).

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Høringssvar NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp, NIM-H-2020-012, høringssvar (15. mai 2020).

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Oppfølging – gjennomføringen av retten til et effektivt rettsmiddel, NIM-B-2022-002, brev til Justis- og beredskapsdepartementet (14. januar 2022).

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker, NIM-B-2022-006, brev til Riksadvokaten (4. mars 2022).

Politidirektoratet, Utredningsoppdrag – politiets rolle og straffereaksjoner for bruk og besittelse av narkotika, brev til Rusreformutvalget (20. februar 2019).

Riksadvokaten, Narkotikasaker, Rundskriv nr. 2/2014 (26. juni 2014).

Riksadvokaten, Ny høyesterettspraksis om strafferettslige reaksjoner for rusavhengiges befatning med narkotika til eget bruk, Vedlegg til riksadvokatens brev fredag 13. mai 2022 (13. mai 2022).

Riksadvokaten, Politiets tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker – oppfølgende undersøkelse, RA-2022-760-1 (7. april 2022).

Riksadvokaten, Påtalemyndighetens legalitetskontroll med tvangsmiddelbruk, RA-2021-955-1 (9. april 2021).

Riksadvokaten, Retningslinjer av 13. mai om etterforskning, reaksjonsfastsettelse mv. etter ny høyesterettspraksis om rusavhengiges befatning med narkotika til egen bruk, RA-2022-826-2 (14. mai 2022).

Statens sivilrettsforvaltning, Omgjøringsvedtak i erstatningssak for strafforfølgning, ESTR-2021-1990-1 (19. mai 2019).

Statens sivilrettsforvaltning, Omgjøringsvedtak i erstatningssak for strafforfølgning, ESTR-2021-1990-2 (19. mai 2019).

Handlingsplaner, strategier og retningslinjer

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Krisesenterveileder – Faglig veileder for innholdet i krisesentertilbudet, 11. juni 2018 (oppdatert flere ganger i etterkant).

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Veileder til krisesenterloven, 2015.

Helsedirektoratet, Anbefalinger om prevensjon og familieplanlegging, legemiddelvalg og legemiddeldose, 17. september 2019.

Helsedirektoratet, Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ved opioidavhengighet, nasjonal faglig retningslinje, 23. mai 2022.

Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder, IS-1876, 2011 (Oppdatert 13. juni 2022).

Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser, IS-1948, 13. mars 2012 (Oppdatert 13. juni 2022).

Helsedirektoratet, Nasjonal overdosestrategi 2019-2022, 20. mars 2019.

Helsedirektoratet, Overdose – lokalt forebyggende arbeid, Nasjonale faglige råd, 9. november 2017 (Sist oppdatert 2. juli 2021).

Justis- og beredskapsdepartementet, Frihet fra vold: Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021 – 2024, 3. august 2021.

Justis- og beredskapsdepartementet, Handlingsplan mot voldtekt 2019-2022, 25. mars 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Alle trenger et trygt hjem: Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken 2021-2024, 2. desember 2021.

Internasjonale konvensjoner og erklæringer

De forente nasjoners konvensjon om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer, 1582 UNTS 95 (20.12.1988, trådte i kraft 11.11.1990).

Den alminnelige narkotikakonvensjon, 520 UNTS 151 (30.03.1961, trådte i kraft 13.12.1964).

Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen), CETS 210 (11.05.2011, trådte i kraft 01.08.2014).

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner (kvinnekonvensjonen), 1249 UNTS 13 (18.03.1980, trådte i kraft 03.09.1981).

FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen), 1577 UNTS 3 (20.11.1989, trådte i kraft 02.09.1990).

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), 2515 UNTS 3 (13.12.2007, trådte i kraft 03.05.2008).

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP-konvensjonen), 999 UNTS 171 (16.09.1966, trådte i kraft 23.03.1976).

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, 993 UNTS 3 (16.12.1966, trådte i kraft 03.01.1976).

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (EMK), CETS 005 (04.11.1950, trådte i kraft 03.09.1953).

Konvensjon om psykotrope stoffer, 1019 UNTS 175 (21.02.1971, trådte i kraft 16.08.1976).

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (Menneskerettighetserklæringen). FN-dokument A/810, 10. desember 1948.

Wienkonvensjonen om traktatrett (Vienna Convention on the Law of Treaties), 1155 UNTS 331 (23.05.1969, trådte i kraft 27.01.1980).

Avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD)

Abdyusheva m.fl. v. Russland (58502/11, 62964/10 og 55683/13).

Blokhin v. Russland (47152/06).

Boze v. Latvia (40927/05).

Brusco v. Frankrike (1466/07).

Buck v. Tyskland (41604/98).

Camenzind v. Sveits (21353/93).

D.G. v. Irland, (39474/98).

Dubska og Krejzoca v. Tsjekkia (28859/11 og 28473/12).

Dudgeon v. Storbritania (7525/76).

Gutsanovi v. Bulgaria (34529/10).

Heaney og McGuinness v. Irland (34720/97).

Hristozov m.fl. v. Bulgaria (47039/11 og 358/12).

Ibrahim m.fl. v. Storbritannia (50541/08, 50571/08, 50573/08 og 40351/09).

Işildak v. Tyrkia (12863/02).

Irina Smirnova v. Ukraina (1870/05).

Jalloh v. Tyskland, (54810/00).

Kholodov v. Ukraina (64953/14).

Kurt v. Østerrike (62903/15).

Lacatus v. Sveits (14065/15).

Lopes de Sousa Fernandes v. Portugal (56080/13).

L.R v. Nord Makedonia (38067/15).

National federation of sportspersons’ associations and unions (FNASS) m.fl. v. Frankrike (48151/11 og 77769/1).

Opuz v. Tyrkia (33401/02).

Posevini v. Bulgaria (63638/14).

Saunders v. Storbritannia (19187/91).

Silver m.fl. v. Storbritannia (5947/72).

Shelley v. Storbritannia (23800/06).

Thörn v. Sverige (24547/18).

Trabajo Rueda v. Spania (32600/12).

Valla v. Frankrike (42920/20).

Varga v. Romania (73957/01).

V.C. v. Italia (54227/14).

Wenner v. Tyskland (62303/13).

Z m.fl. v. Storbritannia (29392/95).

Uttalelser, avgjørelser og rapporter fra FN-organer

FNs barnekomité, Consideration of reports submitted by states parties under article 44 of the convention. Concluding observations: Norway, CRC/C/15/Add.263, 21.09.2005.

FNs barnekomité, General Comment No. 10: Children’s right in juvenile justice, CRC/C/CG/10, 25.04.2007.

FNs barnekomité, General Comment No. 12: The right of the child to be heard, CRC/C/CG/12, 01.07.2009.

FNs barnekomité, General Comment No. 14: The right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration, CRC/C/GC/14, 29.05.2013.

FNs barnekomité, General Comment No. 15: The right of the child to enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24), CRC/C/GC/15, 17.04.2013.

FNs barnekomité, General Comment No. 20: The rights of the child during adolescence, CRC/C/GC/20, 06.12.2016.

FNs barnekomité, General Comment No. 21: Children in street situations, CRC/C/GC/21, 21.06.2017.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Study on the impact of the world drug problem on the enjoyment of human rights, A/HRC/30/65, 04.09.2015.

FNs internasjonale kontrollorgan for narkotika, Report of the International Narcotics Control Board for 2021 (2022).

FNs kontor for narkotika og kriminalitet og Verdens Helseorganisasjon, International Standards on Drug Use Prevention, second updated version (2018).

FNs kontor for narkotika og kriminalitet og Verdens Helseorganisasjon, Treatment and care for people with drug use disorders in contact with the criminal justice system: Alternatives to conviction or punishment (2018).

FNs spesialrapportør for retten til helse, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, A/HRC/32/32, 04.04.2016.

FNs spesialrapportør for retten til helse, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, A/65/255, 01.08.2010.

Trujillo Calero v. Ecuador, E/C.12/63/D/10/2015, FNs menneskerettighetskomité, 11.11.2018.

ØSK-komiteen, Concluding observations on the sixth periodic report of Norway, E/C.12/NOR/CO/6, 02.04.2020.

ØSK-komiteen, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12), E/C.12/2000/4, 11.08.2000.

ØSK-komiteen, General Comment No. 20: Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), E/C.12/GC/20., 02.07.2009.

ØSK-komiteen, General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Art. 11 (1) of the Covenant), E/1992/23, 13.12.1991.

Rapporter fra andre internasjonale organer

Den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD), Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights, 31. august 2021 (oppdatert 30. April 2022).

Europarådet, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, CETS 210, 11. mai 2011.

UNICEF, Implementation handbook for the Convention on the Rights of the Child (Geneve: United Nations Children’s Fund, 2007).

Bøker

Dörr, Oliver og Kirsten Schmalenbach, Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary, 2. utg. (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg, 2018).

Høye, Anne og Lars Lien, «Somatisk sykdom og levevaner» i Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak: Integrert behandling av rus og psykiske lidelser, Lars Lien & Tore Willy Lie, red., 1. utg. (Bergen: Fagbokforlaget, 2022), s. 134-148.

Tobin, John, The UN Convention on the Rights of the Child (Oxford: Oxford university Press, 2019).

Tidsskriftsartikler og forskning

Edvardsen, Hilde Marie Erøy og Thomas Clausen, «Opioid related deaths in Norway in 2000-2019», Drug and Alcohol Dependence 232, nr. 109281 (2022).

Eide, Asbjørn, «Retten til helse som menneskerettighet», Nordic Journal of Human Rights 24, nr. 4 (2006) s. 274-290.

Heradstveit, Ove, Jens Christoffer Skogen, Jørn Hetland, Robert Stewart og Mari Hysing, «Psychiatric diagnoses differ considerably in their associations with alcohol/drug-related problems among adolescents. A Norwegian population-based survey linked with national patient registry data», Frontiers in Psychology 10, nr. 1003 (2019).

Pedersen, Willy, Terrie E. Moffitt, og Tilmann von Soest, «Privileged background protects against drug charges: A long-term population-based longitudinal study», International Journal of Drug Policy 100, nr. 103491 (2022).

Rui, Jon Petter, «Straff av tunge rusmisbrukere for bruk av narkotika og besittelse til eget bruk – Grunnloven § 102 som skranke mot straff uten legitimt formål», Lov og rett 61, nr. 1 (2022) s. 53-58.

Røgeberg, Ole, Daniel Bergsvik og Thomas Clausen, «Opioid overdose deaths and the expansion of opioid agonist treatment: a population-based prospective cohort study», Addiction 117, nr. 5 (2021) s. 1363-1371.

Røgeberg, Ole og Willy Pedersen, «Hjelpesøkende atferd blant brukere av illegale rusmidler», Tidsskrift for Den norske legeforening 141, nr. 9 (2021) s. 1-10.

Sandøy, Thomas Anton, Alternative sanctions for young youth drug offenders: From punishment to help?, Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo (2021).

Saulle, Rosella, Simona Vecchi og Linda Gowing, «Supervised dosing with a long-acting opioid medication in the management of opioid dependence», Cochrane Database Systematic Reviews 4, nr. CD011983 (2017).

Skarstein, Siv og Lars Håkon Tanum, «Personer med rusavhengighet blir oftere syke og får dårligere behandling», Sykepleien 109, nr. 86370 (2021).

Vatnar, Solveig Karin Bø, Christine Friestad og Stål Bjørkly, «The influence of substance use on intimate partner homicide: Evidence from a Norwegian National 22-year cohort», International Journal of Forensic Mental Health 18, nr. 2 (2019) s. 99-110.

Vervarda, Janet, Oline Hansen og Camilla Larsen, «Rusmiddelavhengighet: Sykepleieres holdninger påvirker smertebehandling», Sykepleien 106, nr. 70402 (2018).

Rapporter

Austegård, Åshild og Anja Therese Holst, Kvinner på randen (Bergen: ALF as, Senter for arbeidslivsforberedelse, 2014).

Bech, Anne Berit, Anne Bukten, Philipp Lobmaier, Ivar Skeie, Pål H. Lillevold og Thomas Clausen, Statusrapport 2021: Siste år med gamle LAR-retningslinjer (Oslo: Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), rapport nr. 2, 2022).

Bliksvær, Trond, Bjørg Eva Skogøy, Lindis Sloan, Nezihat Bakar, Ragnhild Johnson, og Minela Kosuta, Kommunenes krisesentertilbud – en kunnskapsoversikt (Bodø: Nordlandsforskning, rapport nr. 13, 2019).

Brun, Lena Marie, Tina Merethe Vestergaard, Geir Holum og Ronny Bjørnestad, 1032 brukere – om LAR i Norge: En «bruker til bruker» undersøkelse utført av ProLAR (Oslo: proLAR, 2016).

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Årsrapport 2021, (Oslo: Bufdir, 2022).

Barneombudet, De tror vi er shitkids: Rapport om barn som bor på barnevernsinstitusjon (Oslo: Barneombudet, 2020).

Dyb, Evelyn og Hilde Zeiner, Bostedsløse i Norge 2020 – en kartlegging (Oslo: By- og forskningsinstituttet NIBR, OsloMet, rapport nr. 10, 2021).

Folkehelseinstituttet, Narkotika i Norge (Oslo: Folkehelseinstituttet, 2022).

Folkehelseinstituttet, Alkohol i Norge (Oslo: Folkehelseinstituttet, 2022).

Folkehelseinstituttet. Folkehelserapporten (Oslo: Folkehelseinstituttet, 2022).

Gjersing, Linn, Stian Biong, Edle Ravndal, Helge Waal, Jørgen Bramness og Thomas Clausen, Dødelige overdoser i Oslo 2006 til 2008: En helhetlig gjennomgang (Oslo: Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), rapport nr. 2, 2011).

Hansen, Inger Lise Skog, Maja Tofteng og Linn Sørensen Holst, Et tjenesteområde i utvikling: Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Resultatrapport (Oslo: Fafo, rapport nr. 17, 2021).

Helsetilsynet, «Barnas hjem. Voksnes ansvar». Oppsummering av landsomfattende tilsyn med barnevernsinstitusjoner i 2018 (Oslo: Helsetilsynet, rapport nr. 3, 2019).

Helsetilsynet, Gjennomgang av barnevernets oppfølging av de to jentene som var plassert på Vestlundveien ungdomssenter og som senere døde. Offentlig versjon (Oslo: Helsetilsynet, 2020).

Helsetilsynet, Sammenfatning av funn fra to landsomfattende tilsyn i 2017-2018 med tjenester til personer med psykisk lidelse og samtidig rusmiddelproblem – eller mulig samtidig ruslidelse (Oslo: Helsetilsynet, rapport nr. 7, 2019).

Hov, Laila, Annhild Mosdøl, Hilde Strømme og Gunn Elisabeth Vist, Ikke-overvåket inntak av legemidler for personer i legemiddelassistert rehabilitering: En systematisk oversikt (Oslo: Folkehelseinstituttet, 2016).

Hov, Laila, Annhild Mosdøl, Yunpeng Ding, Hilde Strømme og Gunn Elisabeth Vist, Bruk av biologiske tester i oppfølgingen av personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering for opioidavhengighet: En systematisk oversikt (Oslo: Folkehelseinstituttet, 2016).

Hustvedt, Inger Bjørgo, Haris Bosnic og Marit Emmerhoff Håland, Brukerplan – årsrapport 2020: Tjenestemottakere med rusproblemer og psykiske helseproblemer i kommunale helse- og omsorgstjenester (Stavanger: Helse Stavanger, 2021).

Kayed, Nanna S., Thomas Jozefiak, Tormod Rimehaug, Torill Tjelflaat, Ann-Mari Brubakk og Lars Wichstrøm, Psykisk helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner (Trondheim: NTNU, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, 2015).

Lien, Marianne Inez, og Yvonne Larsen, Flinkiser og «Dropouts»: Erfaringer med ungdom på frivillig ruskontrakt (Oslo/Ottestad: KoRus Oslo og KoRus Øst, 2015).

Likestillings- og diskrimineringsombudet, Diskrimineringsretten 2021: rettsutvikling på likestillings- og diskrimineringsfeltet, med gjennomgang av relevante lovendringer, forvaltnings- og rettspraksis (Oslo: Likestillings- og diskrimineringsombudet, 2022).

Lobmaier, Philipp, Ivar Skeie, Pål Lillevold, Helge Waal, Kari Bussesund og Thomas Clausen, Statusrapport 2019: Nye medisiner – nye muligheter? (Oslo: Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), rapport nr. 1, 2020).

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Barns rett til beskyttelse mot vold, overgrep og omsorgssvikt, NIM-R-2022-004 (Oslo: NIM, 2022).

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Inkorporering av CRPD i norsk rett, NIM-R-2022-002 (Oslo: NIM, 2022).

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Klima og menneskerettigheter, NIM-R-2020-004 (Oslo: NIM, 2020).

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder, NIM-R-2022-001 (Oslo: NIM, 2022).

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), Vold og overgrep i samiske samfunn, NIM-R-2018-001 (Oslo: NIM, 2018).

Oslo Economics og Tyrilistiftelsen, Vurdering av det samlede tilbudet under straffegjennomføring for personer med rusmiddelproblematikk, Utarbeidet for Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet (Oslo: Oslo Economics / Tyrilistiftelsen, 2020).

Pro Sentret, Ute av sinn, ute av syne? Om rusfeltets håndtering av salg og bytte av sex i rusmiljøene (Oslo: Pro Sentret, 2021).

Riksadvokaten, Tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker, Riksadvokatens skriftserie 1/2022, 14. februar 2022.

Riksrevisjonen, Dokument 3:7 (2019-2020) Riksrevisjonens undersøking av om statlege barnevernsmyndigheiter sikrar det beste for barn i barnevernsinstitusjonar, rapportvedlegg (Oslo: Riksrevisjonen, 2020).

Riksrevisjonen, Dokument 3:13 (2020-2021) Riksrevisjonens undersøkelse av psykiske helsetjenester (Oslo: Riksrevisjonen, 2021).

Sandmoe, Astrid, Nora Starheim Ruud og Solveig Bergman, Kommunenes helhetlige arbeid med vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, på oppdrag fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, 2021).

Skaug, Gry Kornelia, Livssituasjon blant tidligere innsatte, nåværende og tidligere rusavhengige med fokus på mulig diskriminering eller usaklig forskjellsbehandling, litteraturstudie utført for diskrimineringsutvalget (2008).

Steiro, Asbjørn, Christine Hillestad Hestevik, Mary Shrestha, Ashley Elizabeth Muller, Erfaringer blant pasienter og helsepersonell med legemiddelassistert rehabilitering (LAR): En systematisk oversikt over kvalitative studier (Oslo: Folkehelseinstituttet, 2020).

Varde Hartmark, Prosjektrapport: Sentrale funn og anbefalinger. Utviklingsprosjekt for å styrke krisesentertilbudet i kommunene til voldsutsatte med alvorlig problematikk knyttet til rus, psykiske lidelser og funksjonsnedsettelse, Utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Oslo: Varde Hartmark, 2017).

Welle-Strand, Gabrielle, Ronny Bjørnestad, Ida Kristine Olsen og Marianne Pierron, 861 brukere – om LAR i Norge: Hvordan opplever brukerne LAR-behandlingen de mottar, og i hvilken grad medvirker de i egen behandling? ProLAR Nett sin brukerundersøkelse 2021 (Oslo: ProLAR Nett, 2021).

Nettsider

Barne- og familiedepartementet, Nytt utval skal utgreie institusjonstilbodet i barnevernet (22.06.2022), hentet 07.09.2022 fra: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-utval-skal-utgreie-institusjonstilbodet-i-barnevernet/id2920326/.

Barne- og familiedepartementet, Nå trer barnevernsreformen i kraft (23.12.2021), hentet 09.09.2022 fra: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-trer-barnevernsreformen-i-kraft/id2893511/.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Differensiering av målgrupper ved plassering i adferdsinstitusjon (01.09.2020), hentet 07.09.2022 fra: https://www.bufdir.no/Barnevern/Inntak/Instrument_for_risikovurdering_av_varige_adferdsvansker_YLS_CMI/.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Krisesentertilbudet i norske kommuner: Tilgjengelighet på krisesentrene (21. juni 2022), hentet 05.09.2022 fra: https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/krisesentertilbudet_i_norske_kommuner/tilgjengelighet_pa_krisesentrene/.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Krisesentre (17.12.2021), hentet 15.06.2022 fra: https://www.bufdir.no/vold/krisesentre_incestsentre_og_botilbud_for_utsatt_ungdom/krisesentre/.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Informasjonsside om behandlingsinstitusjon, jf. bvl. §§ 4-24 og 4-26 (03.02.2022), hentet 07.09.2022 fra: https://www.bufdir.no/Barnevern/Inntak/Inntak_til_institusjon/Inntak_til_institusjon_jf_bvl__4_24_og_4_261/.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Oversiktsside over tilskudd til tiltak mot vold og overgrep, hentet 05.09.2022 fra: https://ny.bufdir.no/tilskudd/tiltak-mot-vold-og-overgrep/.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, TryggEst – vern av risikoutsatte voksne, hentet 15.06.2022 fra: https://ny.bufdir.no/vold/tryggest/.

Barnevernsutvalget, Mandat, hentet 09.09.2022 fra: https://barnevernsutvalget.no/mandat/.

Helsedirektoratet, Ny nasjonal retningslinje for behandling ved opioidavhengighet (23.05.2022), hentet 14.06.2022 fra: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/ny-nasjonal-retningslinje-for-behandling-ved-opioidavhengighet.

Riksrevisjonen, Slik jobber vi, hentet 08.09.2022 fra: https://www.riksrevisjonen.no/om-riksrevisjonen/slik-jobber-vi/.

Andre kilder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, E-post til NIM 4. september 2022.

Helse- og omsorgsdepartementet, E-post til NIM 30. august 2022.

Helse- og omsorgsdepartementet, E-post til NIM 31. august 2022.

Hurdalsplattformen 2021-2025, Regjeringsplattform for en regjering utgått fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet, 14. oktober 2021.