NIMs formidlingsarbeid 

NIM har som oppgave å informere om menneskerettighetene og fremme opplæring, utdanning og forskning på menneskerettighetene. Dette innebærer omfattende møte- og foredragsvirksomhet, tilstedeværelse i mediene og høy produksjon av innhold til egne kanaler. I dette kapitlet kan du lese om NIMs formidlingsarbeid i 2022.

NIM i media

NIM skal bidra til å øke kunnskapen om menneskerettigheter i Norge og formidle menneskerettslige vurderinger i aktuelle saker i offentligheten. I 2022 har NIM vært premissleverandør i en rekke nyhetssaker og bidratt til å sette menneskerettslige problemstillinger på dagsordenen i både lokale og nasjonale medier.

I 2022 har temaer som klima og menneskerettigheter, offentliggjøring av begrunnelser for koronatiltak, ytringsfrihet, hatefulle ytringer og inngrep i samiske bruksområder preget menneskerettighetsdebatten, og NIM uttalte seg i saker om blant annet reparasjon av menneskerettighetskrenkelser, Fosen-dommen, Grunnloven § 112, PSTs metoder for overvåkning, rus og menneskerettigheter, ytringsfrihet i idretten og straffeloven § 185.

Diagrammet viser antall medieoppslag om NIM i perioden 2017–2022.

I løpet av året skrev også NIM en rekke kronikker. Her er et utvalg:

 • Juristen: «Sikrer den norske klimaloven et levelig klima for etterslekten?», 7. januar.
 • Morgenbladet: «Vi risikerer å bryte menneskerettighetene ved et arbeidsuhell», 3. februar.
 • Dagens Næringsliv: «Når koronatiltak griper inn i menneskerettighetene, kreves det mer enn at man viser til en «helhetsvurdering»», 8. februar.
 • Nettavisen: «Storebror ser deg: Kina som digital overvåkningskjempe», 12. februar.
 • Dagens Næringsliv: «Ikke alle kan marsjere fritt for sine rettigheter. Vi løfter fanen for dem», 7. mars.
 • Adresseavisen: «Gåten Agnes og andre brudd på menneskerettighetene», 13. mars.
 • Khrono: «Den akademiske frihetens nye former», 15. mars.
 • Morgenbladet: «Menneskerettighetene må sitte i ryggmargen», 21. april.
 • Vårt Land: «Privatlivets ufred», 25. april.
 • Aftenposten: «Norges institusjon for menneskerettigheter blir kritisert på misvisende grunnlag», 29. mai.
 • Klassekampen: «Hvem lytter til barna?», 4. juni.
 • Adresseavisen: «Vold i nære relasjoner er et menneskerettighetsproblem», 17. juni.
 • Vårt Land: «Det gylne lyset», 16. oktober.
 • Altinget: «Fortsatt uavklart hvordan menneskerettighetsbruddet på Fosen skal rettes opp», 21. oktober.
 • Juristen: «En rettsstat for de minste?», 21. oktober.
 • Dagens Næringsliv: «De små, en gigabyte lange», 28. oktober.
 • Rett24: «Menneskerettighetsbrudd må repareres», 9. november.
 • Trønderdebatt: «Ytr deg om ytringsfriheten!», 20. november.
 • Nationen: «Ytringsfrihet: Gult kort til idretten», 25. november.
 • Altinget: «Hvilket menneskerettslig vern har sivil ulydighet?», 9. desember.
 • Dagsavisen: «Tenk før du deler», 12. desember.

NIMs kanaler

I tillegg til at NIM uttaler seg i mediene, benytter også institusjonen egne kanaler. NIM er til stede i sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube. I tillegg har institusjonen egne nettsider.

På NIMs nettsider, www.nhri.no, publiseres høringsuttalelser, brev og rapporter som NIM produserer. I tillegg skrives det jevnlig nettsaker om temaer som NIM ønsker å løfte fram. I 2022 skrev NIM over 50 artikler til nettsidene. NIM har også innhold på engelsk og nordsamisk på nettsidene.

Besøkstall på NIMs nettsider 

ÅrSidevisningerSidevisninger per dag
2022261 030715
2021176 880484
2020169 443462
2019143 706393

Besøkstallene til nettsidene økte med over 47 prosent i 2022, og de mest besøkte sidene var rapportene «Rus og menneskerettigheter» og «Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder» samt informasjonssiden om EMD.

NIM er en aktiv bruker av sosiale medier, og i 2022 ble det publisert over 400 innlegg i NIMs kanaler. Flest innlegg ble publisert på Facebook (rundt 300), som er NIMs viktigste SoMe-kanal. Innlegg om NIMs rapporter og seminarer, inngrep i samiske bruksområder, rus og menneskerettigheter, bystander-effekten og reparasjon av menneskerettighetskrenkelser var blant innleggene som engasjerte følgerne mest i 2022. I tillegg fortsatte sendingene av «Menneskerettigheter i hagen» å skape engasjement.

Formidlingsprosjekter

I 2022 lanserte NIM og Juridika artikkelserien «Rett skal være rett». I tillegg videreførte NIM strømmekonseptet «Menneskerettigheter i hagen».

Artikkelserie: Rett skal være rett

I februar 2022 lanserte NIM og Juridika artikkelserien «Rett skal være rett». Ikke alt er en menneskerettighet, men noen rettigheter er grunnleggende og universelle. Hvilke utfordringer møter menneskerettighetene i vår tid? Det er temaet for artikkelserien, som tar for seg de viktigste og mest aktuelle menneskerettighetsspørsmålene i Norge og Europa.

Artikler:

 • «Retten til å bli glemt: Har mediene sletteplikt?», 4. februar.
 • «Samers menneskerettslige vern og Fosen-dommen», 8. april.
 • «Samvær etter omsorgsovertakelse – ny rettspraksis fra EMD og Høyesterett», 3. juni.
 • «Menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelse: Er det motstrid mellom FN-konvensjonen og norsk rett?», 21. juni.
 • «Det menneskerettslege vernet for funksjonshemma sin ytringsfridom – etter Grunnlova, EMK og CRPD», 14. oktober.

Strømmekonsept: Menneskerettigheter i hagen

I 2022 videreførte NIM strømmekonseptet «Menneskerettigheter i hagen», som går ut på at NIM inviterer ulike gjester til å diskutere menneskerettslige problemstillinger i hagen til NIMs direktør Adele Matheson Mestad. I 2022 ble det produsert tre sendinger, og ved årsskiftet hadde sendingene over 27.000 videovisninger på Facebook.

Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder

I episoden diskuterte panelet Fosen-saken, reindriftsamers rett til kulturutøvelse og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), i forbindelse med at NIM lanserte rapporten «Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder». Deltakere: sametingspresident Silje Karine Muotka, stortingsrepresentant Ola Elvestuen, statssekretær i Olje- og energidepartementet Amund Vik og NIMs regionkontorleder Johan Strömgren. Samtalen ble moderert av NIMs spesialrådgiver Anine Kierulf.

Funksjonshemmedes ytringsfrihet

I denne episoden diskuterte panelet utfordringer knyttet til funksjonshemmedes ytringsfrihet i forbindelse med at NIM lanserte rapporten «Funksjonshemmedes ytringsfrihet – åtte utfordringer». Deltakere: Aftenposten-kommentator Frank Rossavik, Sverre Fuglerud fra Norges Blindeforbund og likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. Samtalen ble moderert av NIMs direktør Adele Matheson Mestad.

Ny åpenhetslov

I denne episoden diskuterte panelet den nye åpenhetsloven, som plikter selskaper å arbeide aktivt for å kartlegge, vurdere og håndtere menneskerettighetsrisikoer i virksomheten sin. Deltakere: Lederen for Norges OECD-kontaktpunkt Frode Elgesem, Christoffer Bjørnum fra Forbrukertilsynet og NIMs assisterende direktør Gro Nystuen. Samtalen ble moderert av NIMs spesialrådgiver Anine Kierulf.

Totalt har NIM laget 19 sendinger av «Menneskerettigheter i hagen». Alle sendingene er tilgjengelige på NIMs Facebook-side og på nhri.no/video/menneskerettigheter-i-hagen/.

Arrangementer

Møte- og foredragsvirksomhet utgjør en stor og viktig del av NIMs formidlingsarbeid. I 2022 deltok NIM på mellom 400 og 500 arrangementer og møter i regi av eksterne eller NIM.

Egne arrangementer

Hvert år arrangerer NIM en rekke egne seminarer, debatter og samtaler om ulike menneskerettslige temaer, i både inn- og utland. I 2022 arrangerte NIM eller var medarrangør for 17 arrangementer.

 • Menneskerettigheter i hagen: Digital lansering av NIMs rapport «Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder». 21. januar.
 • Lansering av NIMs årsmelding for 2021. 30. mars.
 • Lansering av NIMs rapport «Barns rett til beskyttelse mot vold, overgrep og omsorgssvikt». 5. april.
 • Digitalt seminar i forbindelse med FNs permanente forum for urfolkssaker: «Human Rights Protection against Interference in Traditional Sami Areas», i regi av NIM og Sametinget. 5. mai.
 • Menneskerettigheter i hagen: Digital lansering av NIMs rapport «Funksjonshemmedes ytringsfrihet – åtte utfordringer». 12. mai.
 • Seminar om ytringsfrihet i Bergen fengsel. 13. mai.
 • Menneskerettigheter i hagen: Åpenhetsloven. 15. juni.
 • Seminar under Arendalsuka: «Barnas rettsstat – om barns rettslige handleevne», i regi av Advokatforeningen, Redd Barna, Ung Rettshjelp og NIM. 16. august.
 • Digitalt lanseringsseminar: NIMs rapport om holdninger til samer og nasjonale minoriteter. 26. august.
 • Seminar: «Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder». 15. september.
 • Frokostseminar: «Barn og rus: Er hjelpetilbudet godt nok?». 21. oktober.
 • Lærerseminar om konspirasjonsteorier, i regi av Fritt Ord og NIM. 1. november.
 • Rundebordsmøte om klima og menneskerettigheter, i regi av NIM, Barneombudet, Redd Barna og Amnesty Norge. november.
 • Seminar under FNs klimatoppmøte (COP27): «Taking stock of climate change and human rights – what’s new since COP26, and what to expect going forward?». 10. november.
 • Frokostseminar: «Rus og rettigheter: Får rusavhengige den hjelpen de trenger?». 15. november.
 • Seminar om menneskerettigheter i metaverset, i regi av NIM og Teknologirådet. 5. desember.
 • Frokostseminar: «Straff og rus: Hva sier menneskerettighetene?». 6. desember.

Andre arrangementer og møter

I tillegg til å arrangere egne arrangementer, holder NIM foredrag og innlegg og er deltaker på arrangementer, møter, kollokvier, seminarer og debatter i regi av andre, både nasjonalt og internasjonalt. NIM tar også selv initiativ til mange møter i løpet av et år. Her er et utvalg av arrangementene og møtene NIM deltok på i 2022 (i regi av eksterne eller NIM):

 • Møte med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl om flere temaer, deriblant forholdene i norske fengsler, maktbruk mot barn og EMK artikkel 13. 24. januar.
 • Dialogmøte med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim om menneskerettigheter og næringsliv. 27. januar.
 • Dialogmøte med utenriksminister Anniken Huitfeldt om samarbeid med sivilsamfunn om oppfølging av FNs anbefalinger til Norge, i regi av NGO-forum. 31. januar.
 • Møte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide om klima og menneskerettigheter. 7. februar.
 • Møte med KS om kommunenes menneskerettighetsansvar. 9. februar.
 • Paneldeltaker under Urfolksforelesningen 2022, i regi av LawTransform (UiB). 10. februar.
 • Møte med utenriksminister Anniken Huitfeldt om ytringsfrihet og Utenriksdepartementets menneskerettighetsagenda. 7. mars.
 • Ordstyrer og paneldeltaker på arrangementet «Klimasøksmål jorden rundt – hvem, hva, hvorfor?», under klimafestivalen Varmere Våtere Villere. 9. mars.
 • Overlevering av NIMs rapport «Kommuner og menneskerettigheter» til kommunal- og distriksminister Bjørn Arild Gram. 23. mars.
 • Overlevering av NIMs årsmelding 2021 til første visepresident Svein Harberg i Stortingets presidentskap. 29. mars.
 • Møte med Riksadvokaten og Politidirektoratet om tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker. 1. april.
 • Foredrag om barns rettigheter under Barn- og ungekongressen 2022. 25. april.
 • Foredrag om klima og menneskerettigheter fra et norsk perspektiv under seminaret «Climate and sustainability lawsuits – how to reduce the risk?», i regi av Wiersholm. 3. mai.
 • Møte med EMDs president Robert Spanó om menneskerettigheter og EMDs arbeid. 12. mai.
 • Foredrag om menneskerettslige rammer for bruk av makt mot barn for Maktmiddelutvalget. 19. mai.
 • Studiebesøk til Romerike fengsel, Ullersmo avdeling. 31. mai.
 • Paneldeltaker i debatten «I lomma på algoritmene?» under Norsk Litteraturfestival, i regi av Innlandet fylkesbibliotek, Norsk Bibliotekforening. 1. juni.
 • Deltaker under Sametingets plenumsbehandling av NIMs årsmelding 2021. 15. juni.
 • Overlevering av NIMs rapport «Funksjonshemmedes ytringsfrihet – åtte utfordringer» til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. 20. juni.
 • Møte med barne- og familieminister Kjersti Toppe om behov for bedre systemer for å ivareta barns rett til medvirkning på systemnivå. 20. juni.
 • Dialogmøte med FNs spesialrapportør for klima og menneskerettigheter. 22. juni.
 • Innlegg om mandatet til FNs spesialrapportør for klima og menneskerettigheter i FNs menneskerettighetsråd. 23. juni.
 • Arendalsuka: Paneldeltaker under debatten «For syk til å være i fengsel, for frisk for psykiatrien», i regi av Kriminalomsorgen. 16. august.
 • Arendalsuka: Paneldeltaker under Minotenks lansering av rapporten «Kunnskapsoppsummering om rasisme og diskriminering». 16. august.
 • Arendalsuka: Paneldeltaker under debatten: «Kampen om Funkis-konvensjonen – Det neste steget for menneskerettigheter i Norge?», i regi av FFO og Unge funksjonshemmede. 18. august.
 • Stand på Oslo Freedom of Expression Festival. september.
 • Årlig administrativt kontaktmøte med Sametinget. 14. september.
 • Møte med sametingspresident Silje Karine Muotka om mennneskerettslige utfordringer for samer. 15. september.
 • Paneldeltaker under Rettssikkerhetskonferansen 2022. 21. september.
 • Presentasjon av NIMs rapport «Rus og menneskerettigheter» på Rusreformkonferansen, i regi av Foreningen Tryggere Ruspolitikk. 23. september.
 • Stand på Karrieredagene 2022 ved Det juridiske fakultet ved UiO. 23. september.
 • Paneldeltaker under Folkerettskonferansen 2022, i regi av Forsvarsdepartementet, Forsvarets høgskole og Norges Røde Kors. 29. september.
 • Foredragsholder og paneldeltaker under Oslo International Environmental Law Conference 2022. 4.–6. oktober.
 • Foredrag på webinaret «Likeverdige tjenester og forebygging av samehets og diskriminering», i regi av Likestillingssenteret KUN og Sametinget. 5. oktober.
 • Møte med GANHRIs akkrediteringskomité om NIMs status som nasjonal menneskerettighetsinstitusjon. 6. oktober.
 • Møte med Sonja Victorias Stiftelse om barns rettigheter i forbindelse med utforming av offentlige bygg. 14. oktober.
 • Paneldeltaker under fagdag om hatprat mot nasjonale minoriteter og samer, i regi av Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo. 18. oktober.
 • Foredrag om de norske barnevernssakene under Nordisk Dommerseminar i København. 28. oktober.
 • Paneldeltaker på seminaret «Hatkriminalitet og politisk kritikk – hvor går grensen?», i regi av Den Norske Kriminalistforening. 3. november.
 • FNs klimatoppmøte (COP27): Innspillsmøte med klima- og miljøminister Espen Barth Eide om klima og menneskerettigheter. 8. november.
 • Konferansier under Raftokonferansen 2022. 12. november.
 • Paneldeltaker i samtalen «Passive tilskuere til hatprat – hva kan og bør vi gjøre?», i regi av Stopp hatprat. 16. november.
 • Foredrag om ytringsfrihet for lærere under Kompetansenettverksdagen, i regi av Viken fylkeskommune. 16. november.
 • Foredrag om voldsutsattes rettigheter under Krisesentersekretariatets fagkonferanse. 21. november.
 • Studiebesøk til Danmarks NHRI (Institut for menneskerettigheder). 29. november.
 • Overlevering av NIMs rapport «Rus og menneskerettigheter» til barne- og familieminister Kjersti Toppe. 2. desember.
 • Foredrag om åpenhetsloven under Åpenhetskonferansen 2022, i regi av Forbrukertilsynet. 7. desember.
 • Flere arbeidsmøter med sivilsamfunn om oppfølging av FNs anbefalinger til Norge, i regi av NIM og LDO.
 • Månedlige møter med direktøren for Danmarks NHRI (Institut for menneskerettigheder).
 • Flere møter i ENNHRI-nettverket.