Forord

NIM har som mandat  å «fremme og beskytte menneskerettighetene».1NIM-loven av 22. mai 2015, §§ 1 og 3. Dette inkluderer en plikt til å «bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene» i Norge ved å gi råd, samt ved overvåking, rapportering og gjennom å informere om menneskerettighetene.2NIM-loven, § 3. Å overvåke menneskerettighetsutfordringer gjennom datainnsamling er en viktig del av dette arbeidet og hjelper oss å identifisere områder der staten kan gjøre mer for å oppfylle sine forpliktelser.

I denne rapporten presenterer NIM resultatene fra en undersøkelse om holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge.3Denne rapporten er skrevet av NIMs seniorrådgiver Peter Dawson, med hjelp fra kollegene Anders Broderstad, Helle Sanden, Birthe Einen, Gro Nystuen, Vidar Strømme, Jan-Paul Brekke, Nora Vinsand og Birgitte Bøgh-Olsen. Thomas Karterud fra Kantar Public har vært ansvarlig for gjennomføring av undersøkelsen. Undersøkelsen viser at mange i befolkningen har lite kunnskap om samer og nasjonale minoriteter, og har negative holdninger til disse gruppene. I tillegg ser vi at en betydelig andel har observert hatprat mot jøder, samer, romer og romani/tatere de siste 12 månedene, og at hatprat mot samer øker jo lenger nord man kommer i Norge. Forskning tyder på at hatprat kan ha både direkte skadevirkninger for dem som utsettes for det, samt indirekte konsekvenser for dem som observerer den og for samfunnet generelt.

Etter NIMs syn er dette et systemisk samfunnsproblem som krever felles innsats og flere ulike tiltak. Det følger av menneskerettighetene at statene har en forpliktelse til ikke bare å forby diskriminering og hatprat, men også til å iverksette effektive tiltak for å forebygge og bekjempe fordommer som bidrar til disse problemene. Rapporten er derfor også utarbeidet med sikte på å forbedre kunnskapsgrunnlaget for å utvikle og forbedre tiltak på dette området, og inneholder fem anbefalinger for videre arbeid.

For å få et best mulig grunnlag for denne rapporten opprettet NIM en referansegruppe for prosjektet bestående av forskere med kompetanse på dette området, som kom med innspill til både undersøkelsesdesign og analyse.4Referansegruppens medlemmer er Ketil Lenert Hansen (UiT), Ann Ragnhild Broderstad (UiT), Einar Niemi (UiT), Gada Azam og Erle Inderhaug (Bufdir), Mariette Lobo (LDO), Hege Høivik Bye (UiB), Guri Tyldum (Fafo), Frøydis Strøm (SSB), Vibeke Moe (HL-senteret) og Gunnar M. Ekeløve-Slydal (Den norske Helsingforskomite). NIM har også vært i møter med representanter fra Sametinget og nasjonale minoritetsorganisasjoner, Sannhets- og forsoningskommisjonen og statlige myndigheter, som har gitt verdifulle innspill. Tusen takk til alle som har bidratt til undersøkelsen.

Vi håper at denne rapporten vil bidra til å løfte befolkningens kunnskap om samer og nasjonale minoriteter og til å beskytte disse gruppene mot diskriminering og hatprat. Dette er alles ansvar, på alle samfunnsnivå. Samene og de nasjonale minoritetene bør ikke bære dette ansvaret alene