Litteraturliste

Lover og forskrifter

Kongeriket Norges Grunnlov av 17. mai 1814 (Grunnloven).

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 (helse- og omsorgstjenesteloven).
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61 (spesialisthelsetjenesteloven).

Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli nr. 63 (pasient- og brukerrettighetsloven).

Proposisjoner, høringer, offentlige utredninger og stortingsdokumenter

Dokument 3:8 (2021−2022) Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner, 09.06.2022.

Dokument 15:990 (2022-2023) Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren, 13.01.2023.

Helse- og omsorgsdepartementet, Høringsnotat om oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget, 06.07.2021.

Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre, 04.05.2018.

NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven — Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten, 18.06.2019.

Prop. 56 L (2022-2023) Lov om opphevelse av eldreombudsloven.

Rettsavgjørelser

HR-2021-1263-A.

Rt. 2013 s. 588.

Handlingsplaner, strategier og retningslinjer

Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje om forebygging og behandling av underernæring, 14.03.2022.

Helsedirektoratet, Nasjonale faglige råd om legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang, 28.09.2022.

Helsedirektoratet, Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023, ukjent publikasjonsdato.

Helse- og omsorgsdepartementet, God og riktig mat hele livet: Nasjonal strategi for godt kosthold og ernæring hos eldre i sykehjem og som mottar hjemmetjenester, 06.05.2021.

Justis- og beredskapsdepartementet, Frihet fra vold: Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021–2024, 13.08.2021.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, 2022.

Internasjonale konvensjoner og erklæringer

Den internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), 993 UNTS 3 (16.12.1966 , trådte i kraft 03.01.1976).

Europarådets konvensjon om forebygging og nedkjemping av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen), CETS No.210 (11.05.2011, trådte i kraft 01.08.2014).

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (EMK), CETS 005 (04.11.1950, trådte i kraft 03.09.1953).

Avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD)

Aggerholm v. Danmark (45439/18).

Arskaya v. Ukraine (45076/05).

Bataliny v. Russland (10060/07).

Blokhin v. Russland (47152/06).

Boze v. Latvia (40927/05).

Gorobet v. Moldova (30951/10).

H.L. v. Storbritannia (45508/99).

H.M. v. Sveits (39187/98).

Irina Smirnova v. Ukraina (1870/05).

Kurt v. Østerrike (62903/15).

L.R v. Nord-Makedonia (38067/15).

M.S. v. Kroatia (No. 2) (75450/12).

Munjaz v. Storbritannia (2913/06).

National Federation of Sportspersons’ Associations and Unions (FNASS) m.fl. v. Frankrike (48151/11 og 77769/13).

Opuz v. Tyrkia (33401/02).

Pretty v. Storbritannia (2346/02).

Rooman v. Belgia (18052/11).

V.C. v. Italia (54227/14).

Winterwerp v. Nederland (6301/73).

X v. Finland (34806/04).

Z m.fl. v. Storbritannia (29392/95).

Uttalelser, avgjørelser og rapporter fra internasjonale organer

CRPD-komiteen, Concluding observations on the initial report of Norway, CRPD/C/NOR/CO/1, 07.05.2019.

Europarådet, Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, CETS 210, 11.05.2011.

GREVIO, Baseline Evaluation Report Norway, 25.11.2022.

ØSK-komiteen, Concluding observations on the sixth periodic report of Norway, E/C.12/NOR/CO/6, 02.04.2020.

ØSK-komiteen, General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant), E/C.12/2000/4, 11.08.2000.

Tidsskriftsartikler og forskning

Blekken, L. E., Saga, S., Nakrem, S. og Sandmoe, A. «Vi kjemper en kamp», Tidsskrift for omsorgsforskning 8, nr. 1 (2022).

Callegari, E. Psychotropic drug use in older adults living in nursing homes – Associations with clinical symptoms and the effect of a structured drug review. Doktorgradsavhandling, Universitetet i Oslo, 2023.

Mulac, A., Taxis, K., Hagesæther, E. og Granås, A. G. «Severe and fatal medication errors in hospitals: findings from the Norwegian Incident Reporting System», European Journal of Hospital Pharmacy 28, nr. 1 (2020).

Myhre, J., Malmedal, W., Saga, S., Ostaszkiewicz, O. og Nakrem, S. «Nursing home leaders´perception of factors influencing the reporting of elder abuse and neglect: a qualitative study», Journal of Health Organization and Management 34, nr. 6 (2020).

Myhre, J., Saga, S., Malmedal, W., Ostaszkiewicz, J. og Nakrem, S. «Elder abuse and neglect: an overlooked patient safety issue. A focus group study of nursing home leaders’ perceptions of elder abuse and neglect», Health Services Research 20, nr. 199 (2020).

Nyborg, G., Strand., J. og Brekke, M. «Inappropriate prescribing for the elderly – A modern epidemic?», European Journal of Clinical Pharmacology 68, nr. 7 (2012).

Sandmoe, A., Myhre, J., Iversen, M. H., Eriksen, S. og Lichtwarck, B. «Vold, overgrep, utelatt helsehjelp, forsømmelser og aggresjon: Begrepsbruk i en norsk sykehjemskontekst», Tidsskrift for omsorgsforskning 8, nr. 3 (2022).

Steinsheim, G., Saga, S., Olsen, B., Broen, H. K. og Malmedal, W. «Abusive episodes among home-dwelling persions with dementia and their informal caregivers: a cross-sectional Norwegian study», BMC Geriatrics 22, nr. 852 (2022).

Rapporter

Elvegård, K., Olsen, T., Tøssebro, J. og Paulsen, V. TryggEst: Bedre beskyttelse av overgrepsutsatte voksne – Sluttrapport: To års forsøk med TryggEst. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning, 2020.

Hammersland, R. og Barstad, A. Humanitære behov i Norge: Status 2022. Oslo: Statistisk Sentralbyrå, rapport nr. 33, 2022.

 

Helsedirektoratet. Vold, overgrep og forsømmelser i norske sykehjem – om omfang og pågående forebyggende arbeid. Oslo: Helsedirektoratet, 2021.

Helsetilsynet, Framleis tvil om tvang: Oppsummering av landsomfattande tilsyn 2020-21 med tvungen somatisk helsehjelp i kommunale helse- og omsorgstenester. Oslo: Helsetilsynet, rapport nr. 1, 2023.

Helsetilsynet, Tvil om tvang: Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 og 2012 med tvungen helsehjelp til pasienter i sykehjem. Oslo: Helsetilsynet, rapport nr. 5, 2013.

Hestevik, C. H., Steiro, A., Smedslund, G. og Harboe, I. Norsk forskning om forebyggende tiltak og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner: Et forskningskart. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2020.

Kornør, H., Steiro, A., Echavez, J. F. M., Holte, H. H., Sandberg, H. og Nguyen, L. Behandlingstiltak for personer som er utsatt for eller utøver vold: Et forskningskart over systematiske oversikter. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019.

Myrvold, T., Møller, G. H. og Zeiner, H. H. Evaluering av Opptrappingsplanen mot vold og overgrep: Underveisrapport. Oslo: OsloMet, NIBR-rapport nr. 18, 2020.

Norges Institusjon for Menneskerettigheter (NIM). Inkorporering av CRPD. Oslo: NIM, 2022.

Norges Institusjon for Menneskerettigheter (NIM). Ivaretakelsen av menneskerettighetene ved håndteringen av utbruddet av covid-19. Oslo: NIM, 2020.

Norges Institusjon for Menneskerettigheter (NIM). Eldres menneskerettigheter – Syv utfordringer. Oslo: NIM, 2019.

Olsen, R. M., Andfossen, N. B., Devik, S. A., Fredwall, T. E., Førland, O. og Moholt, J. Ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i sykehjem. Oslo: Senter for omsorgsforskning, rapport nr. 1, 2023.

Sandmoe, A. Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner – også for eldre utsatte? Oslo: NKVTS, rapport nr. 9, 2016.

Sandmoe, A., Wentzel-Larsen, T. og Hjemdal, O. K. Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie. Oslo: NKVTS, rapport nr. 9, 2017.

Sivilombudet, Sivilombudets besøk til sykehjem 2020-2022: Oppsummering av de viktigste funnene, Oslo: Sivilombudet, 2022.

Tømmerås, A. M. og Thomas, M. J. Nasjonale befolkningsframskrivinger 2022: Sammendrag av forutsetninger og resultater. Oslo: Statistisk Sentralbyrå, rapport nr. 29, 2022.

Nettsider

Bufdir, TryggEst – vern for risikoutsatte voksne, hentet 02.05.2023 fra https://www.bufdir.no/vold/tryggest/

Direktoratet for e-helse, Utprøving av pasientens legemiddelliste (22.05.2023), hentet 30.05.2023 fra https://www.ehelse.no/prosjekt/pasientens-legemiddelliste-pll

Helsedirektoratet, Helse- og omsorgstjenester i KPR (24.03.2023), hentet 05.05.2023 fra https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/helse-omsorgstjenester-i-KPR

Helsedirektoratet, Oppfølging av risiko for underernæring hos beboere på institusjon (23.06.2022), hentet 03.05.2023 fra https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/oppf%C3%B8lging-av-ern%C3%A6ring-hos-beboere-p%C3%A5-sykehjem

Helsedirektoratet, Oppfølging av risiko for underernæring hos hjemmeboende (23.06.2022), hentet 03.05.2023 fra https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/oppf%C3%B8lging-av-ern%C3%A6ring-hos-hjemmeboende

Helsedirektoratet, Sykehjemsbeboere som har fått legemiddelgjennomgang siste 12 måneder (23.06.2022), hentet 03.05.2023 fra https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/kommunale-helse-og-omsorgstjenester/legemiddelgjennomgang-hos-beboere-p%C3%A5-sykehjem

NRK, Brennpunkt: Omsorg bak lukkede dører (25.01.2023), hentet 15.05.2023 fra https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt-omsorg-bak-lukkede-doerer.

Regjeringen, Ny reform skal gjøre det trygt for eldre å bo lenger hjemme, hentet 02.05.2023 fra https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-reform-for-eldre/id2905812/

Statistisk sentralbyrå, Kommunens krisesentertilbud og tiltak mot vold i nære relasjoner (KOSTRA-skjema 7B) 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022 (15.03.2023), hentet 12.05.2023 fra Statistikkbanken, fra https://www.ssb.no/statbank/table/12130

Store medisinske leksikon, Psykofarmaka (22.02.2022), hentet 12.05.2023 fra https://sml.snl.no/psykofarmaka

Andre kilder

Bufdir, E-post til NIM 24.05.2023.

Helsedirektoratet, E-post til NIM 25.05.23.