8. NIM anbefaler

På bakgrunn av det NIM har vist i denne rapporten har NIM følgende anbefalinger til videre arbeid.1Anbefalingene som foreslås i dette kapittelet er ikke rettslig bindende, men bygger på funnene i undersøkelsen, internasjonale anbefalinger og arbeidet til ulike menneskerettighetsbyer som samlet gir ideer til hvordan arbeidet med menneskerettigheter kan styrkes på systemnivå i kommunene.

Anbefaling 1

Kommunene bør styrke den juridiske kompetansen, kapasiteten, og generell kunnskap om og systematisk opplæring i menneskerettigheter.

Eksempler på mulige tiltak for å gjennomføre dette:

 • Kommuner kan innføre regelmessige kurs i menneskerettigheter for kommunalt ansatte som er tilpasset ulike sektorer.
 • Kommuner eller Kommunesektorens interesseorganisasjon (KS) kan koordinere fagseminarer om menneskerettigheter rettet mot ulike sektorer i kommunen.
 • KS kan utvikle digitale opplæringsressurser om menneskerettigheter til kommunalt ansatte og/ eller inkludere menneskerettighetene som tema i sitt Folkevalgtprogram.
 • Kommuner bør sikres tilgang til juridisk fagkompetanse.

Anbefaling 2

Kommunene bør styrke arbeidet med gjennomføring av menneskerettigheter.

Eksempler på mulige tiltak for å følge opp menneskerettighetsarbeidet:

 • Menneskerettighetene kan inkluderes i kommuneplanens samfunnsdel.
 • Kommuner kan utarbeide en handlingsplan for å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene i kommunen.
 • Kommuner bør gjennomgående synliggjøre at det foretas avveininger opp mot menneskerettslige krav når det fattes vedtak eller beslutninger som griper inn i menneskerettighetene.
 • Kommuner oppfordres til å gjennomføre undersøkelser blant kommunalt ansatte for å kartlegge hvordan kommunen arbeider med menneskerettighetene og hvor det er behov for kompetanseløft.

Anbefaling 3

Sentrale myndigheter bør sikre tydelig gjennomføring av menneskerettighetsforpliktelser i regelverk som kommuner forvalter, allokere nok ressurser til kommunene for å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene og sikre god informasjonsflyt om menneskerettslige forpliktelser fra stat til kommune.

Eksempler på tiltak for å gjennomføre dette:

 • Sentrale myndigheter kan gi statsforvalteren oppdraget med å videreføre og sikre god informasjon om anbefalinger fra FNs traktatorganer, Europarådet og dommer fra EMD.
 • Sentrale myndigheter bør jevnlig evaluere om kommunene mottar tilstrekkelig informasjon om menneskerettslige utviklingstrekk.
 • Sentrale myndigheter må allokere nok ressurser for å styrke kommuners gjennomføring av menneskerettigheter.