Kildeliste

Lover og forskrifter

Lov om Kongeriket Norges Grunnlov av 17. mai 1814 (Grunnloven).

Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett av 21. mai 1999 nr. 30 (Menneskerettsloven).

Lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark av 17. juni 2005 nr. 85 (Finnmarksloven).

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71 (Plan og bygningsloven).

Lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter av 5. mai 2015 nr. 33 (NIM-loven).

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 (Kommuneloven).

Lov om skadeserstatning av 13. juni 1969 nr. 26 (Skadeserstatningsloven).

Instruks om utredning av statlige tiltak (FOR-2016-02-19-184).

Forarbeider og andre offentlige dokumenter mv.

NOU 1993: 18 Lovgivning om menneskerettigheter.

NOU 2016: 4 Ny kommunelov.

NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov – Lov om saksbehandling i offentlig forvaltning.

NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten.

Ot.prp. nr. 3 (1998–1999), Om lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven).

Ot.prp. nr. 93 (2008–2009), Om lov om endringar i menneskerettsloven mv. (inkorporering av kvinnediskrimineringskonvensjonen).

Prop. 42 LS (2018–2019), Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning) og samtykke til ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon av 20. desember 2006 om beskyttelse mot tvungen forsvinning, med forbehold og erklæringer.

Meld. St. 12 (2011-2012), Stat og kommune – styring og samspel.

Meld. St. 39 (2015–2016), Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Meld. St. 5 (2019-2020), Levende lokalsamfunn for fremtiden – Distriktsmeldingen.

Dokument 16 (2011–2012), Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven.

Avgjørelser fra Høyesterett

HR-2022-401-A

HR-2018-2096-A.

HR-2018-1958-A.

HR-2016-2591-A.

HR-2016-2554-P.

Rt. 2015 s. 93.

Rt. 2011 s. 1666.

Rt. 2010 s. 291

Avgjørelser fra Lagmannstinget

LA-2009-159207

Avgjørelser fra andre nasjonale domstoler

ØSTRE LANDSRET DOM, avgjort 19. februar 2021.

Internasjonale konvensjoner

Europarådets konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)) av 4. november 1950.

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) av 16. desember 1966.

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) av 16. desember 1966.

FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering av kvinner (kvinnekonvensjonen) av 18. desember 1979.

ILO- konvensjon nr. 169 om urfolks rettigheter av 27. juni 1989.

FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) av 20. november 1989.

Europarådets konvensjon om forebygging bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen), CETS No. 210 av 11. mai 2011.

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) av 13. desember 2006.

Avgjørelser fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD)

Campbell og Cosans v. Storbritannia (7511/76 og 7743/76).

Glass v. Storbritannia (61827/00).

Assanidze v. Georgia (71503/01).

Oneryildiz v. Tyrkia (48939/99).

Société de Gestion Du Port de Campoloro et Société fermière de Campoloro v. Frankrike (57516/00).

X v. Finland (34806/04).

Kayak v. Tyrkia (60444/08).

Eweida m.fl. v. Storbritannia (48420/10, 36516/10, 51671/10 og 59842/10).

Liseytseva og Maslov v. Russland (39483/05 og 40527/10).

Glass v. Storbritannia (61827/00).

Anbefalinger, avgjørelser, rapporter og observasjoner fra FN-organer

FNs menneskerettighetsråd

Resolution 24/2 on local government and human rights (2013), A/HRC/RES/24/2.

Resolution 27/4 on local government and human rights (2014), A/HRC/RES/27/4.

Resolution 33/8 on local government and human rights (2016), A/HRC/RES/33/8.

Resolution 39/7 on local government and human rights (2018), A/HRC/RES/39/7.

Resolution 45/L.27 on local government and human rights (2020), A/HRC/45/L.27.

FNs menneskerettighetskomité

HRC, General Comment Adopted by The Human Rights Committee Under Article 40, Paragraph 4, The International Covenant On Civil And Political Rights (1996), CCPR/C/21/Rev.1/Add.7.

HRC, Report of the Advisory Committee on Its Ninth Session (2012), A/HRC//AC/9/6. 14.

HRC, Role of local government in the promotion and protection of human rights – Final report of the Human Rights Council Advisory Committee (2015), A/HRC/30/49.

FNs høykommissær for menneskerettigheter

Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on summary of the intersessional panel discussion on the role of local government in the promotion and protection of human rights (2018), A/HRC/38/22.

Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on local government and human rights, (2019), A/HRC/42/22.

FNs spesialrapportører

Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context, Leilani Farha (2014), A/HRC/28/62.

End of Mission Statement by the United Nations Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities, Ms. Catalina Devandas, on her visit to Norway. Tilgjengelig på: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25133&LangID=E

David R. Boyd, United Nations Special Rapporteur on human rights and the environment, Norway, End of Mission Statement, 23. Sept. 2019. Tilgjengelig på: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25032&LangID=E

FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter

CESCR, General Comment No. 4, The right to adequate housing (art. 11 (1)), (1991), E/1992/23.

CESCR, General Comment No. 13, The right to education (art. 13), (1999), E/C.12/1999/10.

CESCR, General Comment No. 14, The right to the Highest attainable standard of health (art. 12), (2000), E/C.12/2000/4.

CESCR, General Comment No. 16, The equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights (art. 3), (2005), E/C.12/2000/4.

CESCR, General Comment No. 19, The right to social security (art. 9), (2008), E/C.12/GC/19.

CESCR, General Comment No. 21, Right of everyone to take part in cultural life (art. 15, para. 1 (a)) (2009), E/C.12/GC/21.

FNs kvinnekonvensjon

CEDAWUN, General recommendation No. 23: Political and public life, (1997), A/52/38.

FNs barnekomité

CRC, General comment No. 9, The rights of children with disabilities, (2007), CRC/C/GC/9 27.

CRC, General comment No. 13, The right of the child to freedom from all forms of violence (art. 19), (2011), CRC/C/GC/13.

CRC, General comment No. 14, The right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1), (2013), CRC/C/GC/14.

FNs komité for mennesker med nedsatt funksjonsevne

CRPD, General comment No. 5, living independently and being included in the community, (2017), CRPD/C/GC/5.

CRPD, General comment No. 2, Accessibility (art. 9), (2014), CRPD/C/GC/2.

CRPD, Concluding observations on the initial report of Norway, (2019), CRPD/C/NOR/CO/1.

Anbefalinger fra Europarådet

Recommendation on the implementation of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence by Sweden, IC-CP/Inf(2019)4.

Recommendation on the implementation of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence by Italy, IC-CP/Inf(2020)2.

Advisory Committee on the Framework Convention for the protection of national minorities, Fourth Opinion on Norway, ACFC/OP/IV(2016)008.

Litteratur

Bøker

Bårdsen, Arnfinn. Krenkelser og klager, Oslo: Universitetsforlaget, 1998.

Davis, Martha F. “Actors and their shifting capacities (Part 1)”, i Global Urban Justice: the rise of human rights cities, Barbara M. Oomen, Martha F. Davis, Michele Grigolo, red., Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Fiva, Jon H, Terje P. Hagen og Rune J. Sørensen. Kommunal organisering. 7. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 2014.

Gomes, Karina og Markus Möstl. “Implementing Human Rights and the 2030 Agenda for Sustainable Development at the Local Level: Key Issues and Examples” i Human Rights Go Local Publication Series, Gerd Oberleitner og Klaus Starl, red., Vol. 1, Graz: HRGL Publishing, 2020.

Graham, Emily, Paul Gready, Eric Hoddy and Rachel Pennington. “Human rights practice and the city. A case study of York (UK)” i Global Urban Justice: the rise of human rights cities, Barbara M. Oomen, Martha F. Davis, Michele Grigolo, red., Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Grigolo, Michele. The Human Rights City. New York, San Francisco, Barcelona, New York: Routledge, 2019.

Oomen, Barbara M. “The promise and challenges of human rights cities” i Global Urban Justice: the rise of human rights cities, Barbara M. Oomen, Martha F. Davis, Michele Grigolo, red., Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Soohoo, Cynthia. “Human rights cities. Challenges and possibilities” i Global Urban Justice: the rise of human rights cities, Barbara M. Oomen, Martha F. Davis, Michele Grigolo, red., Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Strand, Vibeke B. «FNs menneskerettskonvensjoner og FN-komiteenes håndheving av dem», i Juridisk metode og tenkemåte, Høgberg og Sunde, red., Oslo: Universitetsforlaget, 2019.

Ward, Joann Kamuf. «From principles to practice” i Global Urban Justice: the rise of human rights cities, Barbara M. Oomen, Martha F. Davis, Michele Grigolo, red., Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Artikler

Hellerslia, Thom Arne. «Uttalelser fra FN-komiteene – en strukturell analyse», Jussens Venner, vol. 53, (2018), s. 71–111.

Meier, Isabella, Nicoletti Ingrid, Tiefenbacher Wanda, Pividori Claudia, de Perini Pietro og Starl Klaus. “Promoting Opportunities Easier to Implement than Reducing Privileges: The Case of Human Rights and Equality Policies at Local Leve, Sudeuropa, Quadrimestrale de civiltà e cultura europea, nr. 1 (2017).

Ole. G. Nordhus, «Oppreisningskrav etter EMK artikkel 13 – en sammenligning av norsk og svensk rett», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett (2019/1, Årgang 16), side 33–60.

Oomen, Barbara og Moritz Baumgärtel. “Frontier Cities: The Rise of Local Authorities as an Opportunity got International Human Rights Law”, The European Journal of International Law, 29 nr. 2 (2018).

Oomen, Barbare og Esther Van den Berg. «Human rights cities: urban actors as pragmatic idealistic human rights users.», Human Rights & International Legal Discourse (HR&ILD) 8 nr. 2 (2014), s. 160–185.

Reiertsen, Michael «EMK og kommunene», Lov og Rett, nr. 7 (2015), s. 414–431.

Rapporter, studier og veiledere mv.

Chan, Heidi and Elizabeth Lockey. York Human Rights Indicator Report. Human Rights Indicator Report. Human Rights: Reclaiming the Positive. York Human Rights City Network and Centre for Applied Human Rights, 2017.

City of York Council. Preventing Homelessness and Rough Sleeping Together. Strategy 2018-2023, 2018.

Columbia Law School, Human Rights Institute. Bringing Human Rights Home: How State and Local Government Can Use Human Rights to Advance Local Policy, 2012.

Davis, Martha F., Thomas Gammeltoft Hansen og Emily Hanna. Human Rights Cities and Regions. Swedish and International Perspectives. Swedish Association of Local Authorities and Regions. Malmö: Raoul Wallenberg Institute, 2017.

Den europeiske unions byrå for grunnleggende rettigheter og Regionkomitéen. Making rights real A guide for local and regional authorities, 2014.

Emerga. Mänskliga rättigheter i kommuner, regioner och landsting. Kartläggning av arbetet med mänskliga rättigheter samt önskemål om stöd i detta arbete, 2015.

European union agency for fundamental rights. Strong and Effective National Human Rights Institutions. Challenges, Promising practices and Opportunities, 2020.

Finansdepartementet og Utenriksdepartementet. One year closer 2019. Norway`s progress towards the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, 2019.

Kjaerum, M., Davis, M. F., Fredriksson, G., og Sartori Reis. Human Rights and the SDGs, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights, 2018.

Kjaerum, Morten, Jonas Andersson, Anna Lindström og Tyra Warfvinge. Human Rights Cities and Regions in the Embryonic Stage – the Swedish Case, 2018.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023. Vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai, 2019.

Molin, Lars O. «The Human Rights Agenda of the Congress of Local and Regional Authorities.” Ii Focusing on Human Rights at Local and Regional Level, Simone Philipp and Klaus Starl, red., 2017.

NIMs rapport. Compilation of Recommendations to Norway 2017-2020, 2020.

NIMs rapport. Hvorfor dømmes Norge i EMD? En statusrapport om barnevernsfeltet, 2020.

Oslo politidistrikt. Anmeldt hatkriminalitet 2019, 2020.

Sveriges Kommuner och Landsting, Human Rights at the Local and Regional Level. External monitoring study with a focus on governance and management, 2017.

Sveriges Kommuner och Landsting. Indikatorer för mänskliga rättigheter. Modell för systematiskt arbete på kommunal nivå, 2010.

The Danish Institute for Human Rights. Human rights and the 2030 agenda for sustainable development – lessons learned and next steps, 2018.

The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). Human Rights Indicators. A Guide to Measurement and Implementation, 2012.

United Nations. Harmonized guidelines on reporting under the international human rights treaties, including guidelines on a common core document and treaty-specific targeted documents. Report of the secretariat, Distr. GENERAL (HRI/MC/2005/3) avsn. 50 (a), 2005.

York Human Rights City Network. York Human Rights Indicator Report 3 2018. Human Rights: Reclaiming the Positive, 2017

York Human Rights City Network. York Human Rights Indicator Report 4 2019. Human Rights: Reclaiming the Positive, York Human Rights City Network, 2020.

NIMs årsmeldinger mv.

NIMs høringsuttalelse til NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven, 16. desember 2019 (ref. 2019/316). Tilgjengelig fra: www.nhri.no

NIMs årsmelding for 2019, Dokument 6 (2019-2020). Tilgjengelig fra: www.nhri.no

NIMs brev til Justis- og beredskapsdepartementet, Oppfølgning – gjennomføring av retten til et effektivt middel av 14. januar 2022 (https://www.nhri.no/wp-content/uploads/2022/01/NIM-brev-EMK-art.-13.pdf)

NIMs brev til Justis- og beredskapsdepartementet, Gjennomføring av retten til effektivt rettsmiddel av 29. august 2019 (https://www.nhri.no/wp-content/uploads/2021/10/Brev-til-Justis-og-beredskapsdepartementet-om-effektivt-rettsmiddel.pdf).

Nettsider

Bergen kommune, «Strategi for etisk og rettferdig handel 2018-2022», https://www.bergen.kommune.no/publisering/api/filer/T539726198. Sist lastet 6. juni. 2021.

Bergen kommune, «Et liv i frihet- plan mot menneskehandel 2019-2023», https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/1730516/Et-liv-i-frihet-Plan-mot-menneskehandel-2019-2023. Sist lastet 6. juni. 2021.

Bergen kommune, «Respekt for grunnleggende menneskerettigheter i kommunens anskaffelser – nye rutiner», https://www.bergen.kommune.no/politikk/styresett/#/politikk/styresett/saker/211352. Sist lastet 6. juni. 2021.

Bergen kommune, «Vi bygger Bergen», https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/vi-bygger-bergen/byggeprosjekter/andre-bygg/byggeprosjekt-bergen-inkluderingssenter. Sist lastet 6. juni. 2021.

Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, “Best practices of implementation of human rights at local and regional level in member states of the Council of Europe and other countries, https://rm.coe.int/090000168071aeed. Sist lastet 6. juni. 2021.

The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, “Recommendation 280 (2010) Revised Role of local and regional authorities in the implementation of human rights”, https://rm.coe.int/the-role-of-local-and-regional-authorities-in-the-implementation-of-hu/1680718e80 . Sist lastet ned: 6. juni. 2021.

The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, “Promoting Human Rights at local and regional level – Monitoring Committee”, https://rm.coe.int/promoting-human-rights-at-local-and-regional-level-monitoring-committe/168079cee2. Sist lastet 6. juni. 2021

The Congress of Local and Regional Authorities (Council of Europe), “Human Rights Handbook. For Local and regional Authorities, Vol. 1. Fighting against Discrimination.”,https://rm.coe.int/human-rights-handbook-for-local-and-regional-authorities-vol1/168093aaf2. Sist lastet 6. juni. 2021.

The Congress of Local and Regional Authorities (Council of Europe), https://www.coe.int/en/web/congress. Sist lastet 6. juni. 2021.

European Coalition of Cities against Racism, “The ECCAR Toolkit for Equality”, https://www.eccar.info/en/eccar-toolkit-equality. Sist lastet 6. juni. 2021.

European Coalition of Cities against Racism, «Eccar 10 points action plan”, https://www.eccar.info/sites/default/files/document/1_Toolkit-en_10PointsActionPlan.pdf. Sist lastet 6. juni. 2021.

Kantar, https://kantar.no/. Sist lastet 6. juni. 2021.

KS, «Løfte om et bærekraftsløft», https://www.ks.no/pressemeldinger/lofte-om-et-barekraftsloft/. Sist lastet 5. juni 2020.

Norges institusjon for menneskerettigheter, «Veiledning og klageordninger», https://www.nhri.no/veiledning-og-rad/klageordninger/. Sist lastet 6. juni. 2021.

Regjeringen, «Mandat til utvalg som skal vurdere dagens generalistkommunesystem», https://www.regjeringen.no/contentassets/ec0e0d67c9df4ea694161b8ae406d468/mandat-og-medlemmer.pdf. Sist lastet 6. juni. 2021.

Sjumilssteget – for barn og unges beste. «Selvhjelpspakken» for hvordan kommuner kan lettere gjennomføre Barnekonvensjonen, https://www.sjumilssteget.no. Sist lastet 6. juni. 2021

Statsforvalteren, www.statsforvalteren.no. Sist lastet 6. juni. 2021.

Svergies Kommuner och Landsting, «Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå», https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/5506.pdf?issuusl=ignore. Sist lastet 6. juni. 2021.

The Human Rights Cities Network, https://humanrightscities.net/humanrightscity/york/. Sist lastet 6. juni. 2021.

The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Guiding Principles on Business and Human Rights”, https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

United Cities and Local Governments, “European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City”, https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/CISDP%20Carta%20Europea%20Sencera_baixa_3.pdf. Sist lastet 6. juni. 2021.

United Cities and Local Governments, “Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City (Gwangju Principles)”, https://www.uclg-cisdp.org/en/activities/human-rights-cities/gwangju-guiding-principles-human-rights-cities

United Cities and Local Governments, “World Human Rights Cities Forum of Gwangju, South Korea”, https://www.uclg-cisdp.org/en/activities/human-rights-cities/international-meetings/World-Human-Rights-Cities-Forum-of-Gwangju. Sist lastet 6. juni. 2021

United Cities and Local Governments, https://www.uclg.org/. Sist lastet 6. juni. 2021.

United Nations Office of the High Commissioner, “Who we are” https://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx. Sist lastet 6. juni. 2021.

United Nations, “Sustainable development goals”, https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/. Sist lastet 6. juni. 2021.

University of York, https://www.york.ac.uk/cahr/. Sist lastet 6. juni. 2021.

York Human Rights City, https://www.yorkhumanrights.org/about-us/. Sist lastet 6. juni. 2021.

Øvrige kilder

Council of the European Union, Council Conclusion on strengthening the application of the Charter of Fundamental Rights in the European Union, (6795/21), 2021.

European Union Agency for Fundamental Rights, Background document “Putting the EU Charter of Fundamental Rights into practice: the local and regional perspective”, 2019. Se: COR-2019-05276-00-00-TCD-REF-EN.pdf

Hout, Birgit Van, Regional representative for Europe UN Human Rights Office (OHCHR). “Human rights Cities: Theoretical and Practical Overview”, Expert meeting on human rights cities FRA, Brussels, 28 november 2019.

Fotokreditering

Toppbilde kapittel 2: Evgeny Atamanenko/iStock photo

Toppbilde kapittel 3: Epitavi/iStock photo

Toppbilde kapittel 5: Jean-Marc Ferré/UN Photo

Oppdatering

Først publisert 25. november 2021

Oppdatert 30. april 2022

På grunn av Høyesteretts kjennelse av 17. februar 2022 (HR-2022-401-A) var det nødvendig å oppdatere rapportens innhold. Kapittel 3.4. er helt nytt. I tillegg er kjennelsen referert til noen få steder i brødtekst og fotnoter ellers i rapporten (pkt.3.1 pkt.3.2 og pkt. 3.3.1). Det er også lagt inn et engelsk sammendrag i rapporten, og det er gjort mindre endringer på overskrifter og rettelser gjennom hele rapporten. Rapporten har også fått et nytt design i pdf-format.