Sammendrag for barn

Denne rapporten handler om barn sin rett til beskyttelse mot vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt og hva de voksne har plikt til å gjøre når barn utsettes dette. Det er ikke lov til å verken slå barn, utsette de for seksuelle overgrep, eller gjøre noe annet som gjør at barn blir redde og triste. Likevel er det fortsatt ganske mange barn som opplever dette hvert år, også i Norge. Noen foreldre tror at de har lov til å slå barna sine, men det er ikke lov, selv om barna har gjort noe galt.

Vi i Norges institusjon for menneskerettigheter jobber med å si ifra til de som bestemmer i Norge at de må følge alle menneskerettighetene når de skal bestemme ting. Vi har skrevet denne rapporten for å forklare at det faktisk står i menneskerettighetene at barn har rett til å bli beskyttet mot vold, overgrep og omsorgssvikt. Det betyr også at de som bestemmer i Norge har en plikt til å gjøre alt det de kan for å passe på at barn ikke utsettes for dette.

Det viktigste å vite for deg som er barn, er at det ikke er lov til å gjøre noe som barn kan bli redde eller ta skade av. Dette gjelder uansett om det er en fremmed, en du kjenner, en forelder eller et annet familiemedlem, en lærer eller noen andre som gjør det. Det er også viktig å vite at det aldri er barnet sin feil. Og så er det viktig å si ifra til en voksen man stoler på hvis det har skjedd noe med et barn. Man kan også ringe til noe som heter Alarmtelefonen, på telefonnummer 116 111, eller man kan chatte med de på internett. Der trenger ingen å vite hvem du er. Man kan også ringe til politiet på telefonnummer 02 800 hvis det haster.

Hvis du vil vite litt mer, har vi laget et sammendrag her av hva vi har skrevet om.

I rapportens kapittel 1 forklarer vi mer om hvorfor vi skrev denne rapporten, og om hvem vi håper at skal lese den. Vi sier også litt om hva de som har forsket på vold og seksuelle overgrep og omsorgssvikt har funnet ut om hvor mange barn som utsettes for dette, og hva som kan skje med de barna som utsettes for det. Når barn blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep eller omsorgssvikt, kan de få helseplager, problemer med skolen og andre problemer. Derfor er det viktig at barn som utsettes for dette får raskt hjelp.

I kapittel 2 skriver vi om reglene for menneskerettigheter som vi gjennomgår i rapporten. Det er til sammen fem forskjellige dokumenter som Norge har lovet å følge, som har regler om at barn skal beskyttes mot vold, overgrep og omsorgssvikt:

  • Den første er Grunnloven. Den er den aller viktigste loven i Norge. Den inneholder mange menneskerettigheter, som gjelder for alle barn. I tillegg er det en egen regel i Grunnloven som handler om barns rettigheter. Etter denne regelen skal barn ha rett til beskyttelse mot vold og overgrep.
  • Den andre er barnekonvensjonen. Her har landene i verden gått sammen om å lage regler som skal sikre barn en god oppvekst, og rett til utdanning, omsorg og helsehjelp. I barnekonvensjonen er det egne regler om at de som bestemmer må gjøre det de kan for at barn ikke skal bli utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt.
  • Den tredje heter Den europeiske menneskerettskonvensjon. Den gjelder for alle mennesker, også barn. Det er en egen domstol som er laget for å passe på at landene i Europa følger menneskerettighetene, og de har sagt mye om at man må passe ekstra godt på barn.
  • Den fjerde heter Lanzarotekonvensjonen. Den inneholder regler om å beskytte barn mot seksuelle overgrep.
  • Den siste heter Istanbulkonvensjonen. Den handler om at landene må passe på at ingen utsettes for vold, heller ikke av noen de bor sammen med.

I kapittel 3 skriver vi litt om hva ulike ord betyr i menneskerettighetene. For eksempel betyr «barn» noen som er under 18 år. Når man skriver om «vold» betyr det ikke bare at barn blir slått, men også at noen truer barn eller gjør noe annet som barn blir redde for, eller at for eksempel en forelder slår den andre forelderen eller truer den mens barnet ser på.

I kapittel 4 forteller vi om hvilke ting de som bestemmer alltid må tenke på når de skal passe på at barns rettigheter sikres. De som bestemmer må nemlig passe ekstra godt på barn, spesielt slik at barn ikke utsettes for vold. Dette er ekstra viktig for barn som har spesielle behov, for eksempel fordi de er syke eller snakker et annet språk enn det de andre i landet gjør. De som bestemmer, kan heller ikke behandle barn forskjellig, med mindre det er en god grunn for det. Voksne må finne ut hva som er best for barnet. Når voksne skal finne ut det, må de også spørre barnet hva de mener er best. Barn skal få lov til å si meningen sin i alle saker som angår dem.

I kapittel 5 forteller vi om det de som bestemmer må gjøre for å passe på at barns rettigheter blir oppfylt. Det er ganske mye de må gjøre, så dette kapittelet er litt langt. De må for det første passe på at det står i lovene at det ikke er lov til å utsette barn for vold, overgrep eller omsorgssvikt. Det må stå tydelig i de lovene at man heller ikke kan gjøre noe som skader barnet selv om barnet har oppført seg dårlig. Det er fortsatt noen som tror at man har lov til å slå barn som straff, selv om det ikke er lov. Det må også stå i lovene at barn må beskyttes på internett, for det kan også skje ting på internett som kan være skadelig for barn.

Så må de som bestemmer også sørge for at barn vet hvor de kan ta kontakt hvis det skjer noe med dem. De må også sørge for at man undersøker hva som har skjedd hvis noen forteller at de har blitt utsatt for noe. Noen ganger må et barn flytte ut av familien fordi barnet ikke har det bra der, og noen ganger må også politiet sjekke hva som har skjedd. De som har utsatt barnet for vold kan måtte møte opp i en domstol der man skal finne ut om de skal få straff. Straffen kan være fengsel eller bot. Det er også viktig at barnet blir passet godt på når dette skjer, og at barnet får si sin mening på en måte som føles trygt.

Det står også i menneskerettighetene at barnet må få hjelp, omsorg og beskyttelse etter at det har vært utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt. Barn som har opplevd vold kan ha skader på kroppen eller være redd for at det har skjedd noe galt. Derfor er det viktig at de har rett til å bli undersøkt av en lege. Barn som har opplevd vold kan ofte ha vondt inni seg, og trenger hjelp til å snakke om vanskelige følelser. Da har barn rett til å snakke med en psykolog eller andre som kan hjelpe.

Noen barn kan også ha rett til å få penger (det vi kaller erstatning) på grunn av de de har vært utsatt for.