Litteraturliste

Lover og forskrifter

Grunnloven, Kongeriket Norges Grunnlov av 17. mai 1814.

Skadeerstatningsloven, lov 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning.

Barneloven, lov 8. april 1981 om barn og foreldre.

Barnevernloven, lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester.

Menneskerettsloven, lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett.

Straffeloven, lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff.

Forarbeider og andre offentlige dokumenter

Dokument 16 (2011–2012). Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven

Innst. 186 S (2013–2014). Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H. Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter, med unntak av romertall X og romertall XXIV

Prop. 42 L (2015–2016). Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.)

Prop. 38 S (2017–2018). Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 25. oktober 2007 om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk

Innst. 239 S (2017–2018). Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 25. oktober 2007 om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk

Avgjørelser fra Høyesterett

Rt. 2000 s. 1811

Rt. 2005 s. 833

Rt. 2005 s. 1567

Rt. 2007 s. 234

Rt. 2009 s. 1261

Rt. 2010 s. 1445

Rt. 2011 s. 769

Rt. 2013 s. 588

Rt. 2013 s. 1015

Rt. 2015 s. 93

Rt. 2015 s. 155

HR-2016-2554-P

HR-2016-2591-A

HR-2017-2415-A

HR-2019-561-A

HR-2019-563-A

HR-2019-2205-A

HR-2020-661-S

HR-2020-1167-A

HR-2020-1343-A

HR-2022-401-A

Underinstansavgjørelser

LH-2021-24720

Internasjonale konvensjoner

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK), Europarådets konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter av 4. november 1950.

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 16. desember 1966.

Kvinnekonvensjonen, FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner av 18. desember 1979.

Torturkonvensjonen, FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff av 10. desember 1984.

Barnekonvensjonen, FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989.

Valgfri protokoll til konvensjon om barnets rettigheter om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi av 25. mai 2000.

Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel av 16. mai 2005.

CRPD, FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne av 13. desember 2006.

FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning av 20. desember 2006.

Lanzarotekonvensjonen, Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuelt misbruk av 25. oktober 2007.

Istanbulkonvensjonen, Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner av 5. mai 2011.

Avgjørelser fra EMD

Tyrer mot Storbritannia (5856/72) 25. april 1978

X og Y mot Nederland (8978/80) 26. mars 1985

A. mot Storbritannia (25599/94) 9. september 1996

Kudla mot Polen [GC] (30210/96) 26. oktober 2000

Z. og andre mot Storbritannia [GC] (29392/95) 10. mai 2001

E. og andre mot Storbritannia(33218/96) 21. november 2002

M.C. mot Bulgaria (39272/98) 4. desember 2003

Vo mot Frankrike [GC] (53924/00) 8. juli 2004

Kontrova mot Slovakia (7510/04) 31. mai 2007

Demir and Baykara mot Tyrkia [GC] (34503/97) 12. november 2008

K.U. mot Finland (2872/02) 2. desember 2008

Opuz mot Tyrkia (33401/02) 9. juni 2009

Al-Skeini og andre mot Storbritannia [GC] (55721/07) 7. juli 2011

G. mot Storbritannia (37334/08) 30. august 2011

C.A.S. og C.S. mot Romania (26692/05) 20. mars 2012

E.M. mot Romania (43994/05) 30. oktober 2012

P. og S. mot Polen (57375/08) 30. oktober 2012

Valiulienė mot Litauen (33234/07) 26. mars 2013

Eremia mot Moldova (3564/11) 28. mai 2013

Söderman mot Sverige [GC] (5786/08) 12. november 2013

Bouyid mot Belgia [GC] (23380/09) 21. november 2013

O’Keeffe mot Irland [GC] (35810/09) 28. januar 2014

M.D. mot Irland (50936/12) 16. september 2014

M.G.C. mot Romania (61495/11) 15. mars 2016

Armani Da Silva mot Storbritannia [GC] (5878/08) 30. mars 2016

I.C. mot Romaina (36934/08) 24. mai 2016

Talpis mot Italia (41237/14) 8. mars 2017

Strand Lobben og andre mot Norge [GC] (37283/13) 30. november 2017

V.C. mot Italia (54227/14) 1. februar 2018

Wetjen og andre mot Tyskland (68125/14, 72204/14) 22. mars 2018

Tlapak og andre mot Tyskland (11308/16, 11344/16) 22. juni 2018

A. og B. mot Kroatia (7144/15) 20. juni 2019

Kurt mot Østerrike [GC] (62903/15) 4. juli 2019

Association Innocence en Danger Et Assosiation Enfance et Partage mot Frankrike (15343/15, 16806/15) 4. juni 2020

X og andre mot Bulgaria [GC] (22457/16) 2. februar 2021

F.O. mot Kroatia (29555/13) 22. april 2021

Tkhelidze mot Georgia (33056/17) 8. juli 2021

Volodina mot Russland (no.2) (40419/19) 14. september 2021

O.S. mot Norge (63295/17) 30. september 2021.

E.M. og andre mot Norge (53471/17) 20. januar 2022.

Uttalelser, rapporter og avgjørelser fra FNs barnekomité

Generelle kommentarer

Generell kommentar nr. 1, Artikkel 29 nr 1: Utdanningens formål, CRC/GC/2001/1, 17. april 2001

Generell kommentar nr. 5, Generelle tiltak til gjennomføring av Konvensjonen om barnets rettigheter (artiklene 4 og 42 og artikkel 44 nr. 6), CRC/GC/2003/5, 27. november 2003

Generell kommentar nr. 8, Barnets rett til beskyttelse mot fysisk avstraffelse og andre grusomme eller nedverdigende former for straff (bl.a. artikkel 19, artikkel 28 nr. 2 og artikkel 37), CRC/C/GC/8, 2. mars 2007

Generell kommentar nr. 12, Barnets rett til å bli hørt, CRC/C/GC/12, 20. juli 2009

Generell kommentar nr. 13, Barnets rett til frihet fra alle former for vold, CRC/C/GC/13, 18. april 2011

Generell kommentar nr. 14, Barnets rett til at hans eller hennes beste skal være et grunnleggende hensyn, CRC/C/GC/14, 29. mai 2013

Felles generell kommentar nr. 31 fra Komiteen for å avskaffe diskriminering av kvinner / generell kommentar nr. 18 fra Komiteen for barns rettigheter, om skadelige praksiser (revidert), CEDAW/C/GC/31/Rev.1–CRC/C/GC/18/Rev.1, 08. mai 2019

Avsluttende merknader til stater

Concluding observations: Iceland, CRC/C/15/add.217, 21. januar 2003

Concluding observations of the Rights of the Child: Japan, CRC/C/15/Add.231, 26. februar 2004

Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Norway, CRC/C/NOR/CO/5-6, 04. juli 2018

Retningslinjer

FNs barnekomité, General Guidelines on the form and content of initial reports to be submitted by State parties under art. 44, para. 1 (a) of the Convention (1991), CRC/C/5

Andre kilder med tilknytning til internasjonale konvensjoner

The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), «Legislative History of the convention on the Rights of the Child», United Nations, Vol. 2 (2007) s. 719 flg.

Lanzarotekomiteen, «Rules of Procedure», adopted by the Committee at its 2nd meeting and revised by the Committee at its 14th meeting (Strasbourg, 15.–17. March 2016)

Explanatory Report to the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, Lanzarote, 25. oktober 2007, Council of Europe Treaty Series – No. 201

Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence Istanbul, 11. mai 2011, Council of Europe Treaty Series – No. 210

Bøker og artikler

Dörr, Oliver and Kirsten Schmalenbach. Vienna Convention on the Law of Treaties: A Commentary. 2. ed. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg, 2018.

Hennum, Ragnhild «Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse» i Barnekonvensjonen, barns rettigheter i Norge, 4. utgave, Universitetsforlaget, 2020.

Hillis, Susan, James Mercym Adaugo Amobi og Howard Kess, «Global prevelance of past-year violence agaist children: a systematic review and minimum estimates» Pediatrics vol. 137 nr. 3 (2016).

Hjemmen, Arne, Odd Steffen Dalgard og Sidsel Graff-Iversen, «Volden som rammer kvinner og volden som rammer menn – to ulike verdener?» Norsk epidemiologi, vol. 12 No. 3 (2002) s. 275-280.

Kjørholt, Elin «Prinsippet om barnets rett til liv, overlevelse og optimal utvikling» i Barnekonvensjonen, barns rettigheter i Norge, 4. utgave, Universitetsforlaget, 2020.

Stang, Elisabeth Gording. «Barn, Tortur og Retur: den rettslige betydningen av barnespesifikk tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling i asylsaker, herunder barns returvern», i Institutt for Offentlig Retts Skriftserie Vol. Nr. 4/2008. Oslo: Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, Unipub, 2008.

Stang, Elisabeth Gording «The Child’s Right to Protection of Private Life and Family Life», i Child-friendly Justice: A Quarter of a Century of the UN Convention on the Rights of the Child, Volume 1. Stockholm Studies in Child Law and Children’s Rights. Leiden, Netherlands: Brill Nijhoff, 2015 side 256–270.

Strøm, Ida Frugård, Siri Thoresen, Tore Wentzel-Larsen og Grete Dyb, «Violence, bullying and academic achivement: a study of 15-year-old adolescents and their enviroment» Child abuse & neglect, vol. 37 (2013).

Strøm, Ida Frugård, Siri Thoresen, Tore Wentzel-Larsen, Ole Kristian Hjemdal, Lars Lien og Grete Dyb, «Exposure to life adversity in high school and later work participation: A longitudinal population-based study», Journal of Adolescence, vol. 36 (2013).

Rapporter og notater

Augusti, Else-Marie og Gertrud Sofie Hafstad (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, rapport nr. 4.

Hjemdal, Ole Kristian, Hanne Sogn og Line Schau (2012). Vold, negative livshendelser og helse. En gjennomgang av data fra to regionale helseundersøkelser. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, rapport nr. 1.

NIM, Vold og overgrep i samiske samfunn, 2018, tilgjengelig på Vold og overgrep i ­samiske samfunn (nhri.no)

NIM, Hvorfor dømmes Norge i EMD? En statusrapport om barnevernsfeltet, 21. desember 2020, tilgjengelig på https://www.nhri.no/rapport/barnevern/

NIM, Notat om Istanbulkonvensjonen artikkel 10, 17. januar 2020.

UNICEF (2007). Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child. Third Edition, United Nations Children’s Fund 2007.

WHO Global Consultation on Violence and Health, «Violence: a public health priority». Geneva, World Health Organization (1996) (document WHO/EHA/SPI.POA.2).

Nettsider

NIM, Gjennomføringen av retten til effektivt rettsmiddel, 29. august 2019, tilgjengelig på https://www.nhri.no/wp-content/uploads/2021/10/Brev-til-Justis-og-beredskapsdepartementet-om-effektivt-rettsmiddel.pdf

Justis- og beredskapsdepartementet, Høring – endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven (skjult personforfølgelse mv.), 13.09.2021, tilgjengelig på Høring – endringer i straffeloven og skadeserstatningsloven (skjult personforfølgelse mv.) – regjeringen.no

NIM, Gjennomføringen av retten til effektivt rettsmiddel, 14. januar 2022, tilgjengelig på
https://www.nhri.no/wp-content/uploads/2022/01/NIM-brev-EMK-art.-13.pdf

Folkehelseinstituttet, Vold og seksuelle overgrep, sist oppdatert 2. januar 2020, tilgjengelig her: https://www.fhi.no/nettpub/hin/skader/vold/

Fotokreditering

Forside: RinoCdZ / iStockphoto.com