Litteraturliste

Lover og forskrifter

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 (kommuneloven).

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering av 16. juni 2017 nr. 51 (likestillings- og diskrimineringsloven).

Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda av 16. juni 2017 nr. 50 (diskrimineringsombudsloven).

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 nr. 71 (plan- og bygningsloven).

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 17. juni 2005 nr. 62 (arbeidsmiljøloven).

Lov om straff av 20. mai 2005 nr. 28 (straffeloven).

Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63 (pasient- og brukerrettighetsloven).

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m av 24. juni nr. 30 (helse- og omsorgstjenesteloven).

Lov av om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester 04. desember 1992 nr. 127 (kringkastingsloven).

Kongeriket Norges Grunnlov av 17. mai 1814 (Grunnloven).

 

Forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester av 28. februar 1997 nr. 153 (Kringkastingsforskriften).

Forskrift om universell utforming av informasjons og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger av 21. juni 2013 nr. 732 (Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger).

Avgjørelser fra Høyesterett

HR-2020-2133-A.

HR-2020-1167-A.

HR-2018-456-P.

HR-2016-2591-A.

HR-2016-2554-P (Holship).

Rt. 2007 s. 404.

Underinstansavgjørelser

17-028823MED-SALT.

Avgjørelser fra andre norske statlige organer

Diskrimineringsnemndas sak 19/204.

Diskrimineringsnemndas sak 18/273.

Forarbeider til lover, offentlige utredninger og stortingsdokumenter

NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt. Forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse.

NOU 1999: 27 «Ytringsfrihed bør finde Sted»— Forslag til ny Grunnlov § 100.

NOU 2017: 7 Det norske mediemangfoldet — En styrket mediepolitikk for borgerne.

Prop. 141 LS (2020–2021) Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven mv. (universell utforming av IKT-løsninger) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 59 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2102 om tilgjengeligheten av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner.

Prop. 81 L (2016-2017) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering.

Prop. 106 S (2011–2012) Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen av 13. desember 2006 om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) Om lov om vergemål (vergemålsloven).

Ot.prp.nr.8 (2007–2008) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet).

Innst. O. nr. 29 (2007-2008) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet).

Innst. 185 S (2013-2014) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland, Anders Anundsen og Ulf Erik Knudsen om endringer i Grunnloven § 100 (om ytringsfrihet og religion) (Dokument 12:15 (2011–2012)).

Innst. S. nr. 270 (2003-2004) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om endring av Grunnloven § 100, forslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endring av Grunnloven § 100. (Ytringsfrihet) og forslag fra Gunnar Kvassheim og Lars Sponheim om ny § 100 a i Grunnloven. (Offentlighetsprinsippet).

St.meld. nr. 26 (2003-2004) Om endring av Grunnloven § 100.

Dok. 12:15 (2011­–2012) Grunnlovsforslag fra Trine Skei Grande, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Hallgeir H. Langeland, Anders Anundsen og Ulf Erik Knudsen om endringer i Grunnloven § 100 (om ytringsfrihet og religion).

Internasjonale konvensjoner

Europarådets konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (Den europeiske menneskerettskonvensjon, EMK) av 4. november 1950.

Tilleggsprotokoll nr. 1 av 23. mai 1952 til Europarådets konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (Den europeiske menneskerettskonvensjon, EMK).

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) av 16. desember 1966.

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) av 16. desember 1966.

Wienkonvensjonen om traktatretten av 23. mai 1969.

FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (CERD) av 21. desember 1965.

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) av 13. desember 2006.

Avgjørelser fra EMD

Appleby m.fl .mot Storbritannia (44306/98).

Handyside mot Storbritannia (5493/72).

Lingens mot Østerrike (9815/82).

Beizaras og Levickas mot Litauen (41288/15).

M’bala M’bala mot Frankrike (25239/13).

Cengiz m.fl .mot Tyrkia  (48226/10 og 14027/11).

Mikkelsen og Christensen mot Danmark (22918/08).

De Pracomtal og Fondation Jérôme Lejeunev mot Frankrike (34701/17 og 35133/17).

Pastörs mot Tyskland (55225/14).

Uttalelser fra FNs menneskerettighetskomité

Generell kommentar nr. 34 om ytrings- og meningsfrihet (CCPR/C/GC/34).

Uttalelser fra FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-komiteen)

Avsluttende merknader til Norges sjette rapport (E/C.12/NOR/CO/6).

Uttalelser fra FNs komité for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD-komiteen)

Generell kommentar nr. 2 om tilgjengelighet (CRPD/C/GC/2).

Generell kommentar nr. 5 om å leve selvstendig og å bli inkludert i samfunnet (CRPD/C/GC/5).

Generell kommentar nr. 6 om likhet og ikke-diskriminering (CRPD/C/GC/6).

Avsluttende merknader til Norges første rapport (CRPD/C/NOR/CO/1).

Zsolt Bujdosó m.fl. mot Ungarn (CRPD/C/10/D/4/2011).

H.M. mot Sverige (CRPD/C/7/D/3/2011).

Bøker

Bantekas, Ilias; Stein, Michael Ashley; Anastasiou, Dimitris, red. The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities – A Commentary. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Dahlgren, Kenneth og Ljunggren, Kenneth, red. Klassebilder. Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Oslo: Universitetsforlaget, 2010.

Eggen, Kyrre. Ytringsfrihet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2002.

Eide, Elisabeth, Grue, Jan, og Vold, Tonje, red. Ut av medieskyggen. Representasjon av funksjonshemmede i media. Oslo: Fagbokforlaget, 2014.

Lid, Inger Marie. Universell utforming: verdigrunnlag, kunnskap og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Sherry, Mark; Olsen, Terje; Vedeler, Janikke Solstad; Eriksen, John., red. Disability Hate Speech: Social, Cultural and Political Contexts. Oxfordshire/New York: Routledge, 2021.

Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn; Mossige, Svein, red. Vold i nære relasjoner. Forståelser, konsekvenser og tiltak. 1. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 2019.

Østrem, Olav. Hatefulle ytringer – lov og rett i krenkelsens tid 1. Utg. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2021.

Tidsskriftsartikler

Bjørnshagen, Vegar og Østerud, Kaja Larsen. «Diskriminering av funksjonshemmede i arbeidslivet – funn fra et felteksperiment og oppfølgingsintervjuer” Søkelys på arbeidslivet, 38 nr. 3-4 (2021).

Eide, Elisabeth. «Offer, hemmet, aktiv, borger? – Medieerfaringer blant individer med nedsatt funksjonsevne», Norsk medietidsskrift, 19 nr. 1 (2012).

Fedreheim, Gunn Elin; Melbøe, Line; Opsdal, Kari-Anne. «Demokratisk deltakelse blant mennesker i en dobbel minoritetssituasjon som same og funksjonshemmet», Norsk statsvitenskapelig tidsskrift (2017).

Grue, Jan. «The problem with inspiration porn: a tentative definition and a provisional critique» Disability & Society, 31:6 (2016) s. 838-849.

Guldvik, Ingrid; Johansen, Vegard; Askheim, Ole Petter. «Politisk medborgerskap for alle? Lokalpolitisk deltakelse blant funksjonshemmede», Nr. 01-2010, Norsk statsvitenskapelig tidsskrift (2010).

Herrebrøden, Marte; Skibsted, Magne; Andreassen, Rune. «Framstillinger av personer med funksjonsnedsettelser i norske lærebøker: Bidrag til en inkluderende skole?» Norsk pedagogisk tidsskrift (2021).

Lid, Inger Marie. «Forestillinger om medborgerskap i lys av kjønn og funksjonsevne», Tidsskift for kjønnsforskning (2017) s. 187-202.

Nylund, Marit Fjellhaug. «Funksjonshemmet?» Tidsskrift for Den norske legeforening 129, nr. 15 (2009).

Rapporter

Bjerkan, Kristin Ystmark. Funksjonshemmende kollektivtransport? Transportbruk og transportvansker blant personer med nedsatt funksjonsevne. Oslo: Oslo Metropolitan University – OsloMet: NOVA, 2009.

Guldvik, Ingrid og Lesjø, Jon Helge. Lutter velvilje, men mye gjenstår. Politisk deltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser. ØF-rapport nr. 06/2011. Lillehammer: Østlandsforskning, 2011.

Bjerkan, Kristin Ystmark; Øvstedal, Liv R., Nordtømme, Marianne Elvsaas;Kummeneje, An-Magritt; Solvoll, Gisle. Transportordninger og arbeidsdeltakelse. Transport og arbeid blant personer med nedsatt funksjonsevne. Trondheim: SINTEF, 2015.

Eggebø, Helga og Stubberud, Elisabeth. Hatefulle ytringer Delrapport 2: Forskning på hat og diskriminering. Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 2016.

Olsen, Terje; Vedeler, Jannike Solstad; Eriksen, John; Elvegård, Kurt. Hatytringer – resultater fra en studie av funksjonshemmedes erfaringer. Bodø: Nordlandsforskning, 2016.

Sentio Research Norge. Bruk av kollektivtransport i befolkningen og blant personer med nedsatt funksjonsevne. Trondheim: Sentio Research Norge og Oslo: Bufdir, 2017.

Tilsynet for universell utforming av IKT. Er nettsidene til partiene på Stortinget tilgjengelige for alle? Tilsynet for universell utforming av IKT, 2017.

Likestillings- og diskrimineringsombudet, Hatefulle ytringer i offentlig debatt på nett. Oslo: LDO, 2018.

Nielsen, Anja Fleten og Langeland, Kåre. Universell utforming av transportsystemer for grupper med nedsatt psykisk funksjonsevne. Oslo: Bufdir, 2018.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Universell utforming tilstandsanalyse og kunnskapsstatus. Oslo: Bufdir, 2019.

Fuglesang, Maren Hagen. Stå opp mot hatprat! – Om mobbing og hatprat i skolen mot personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Oslo: Unge funksjonshemmede, 2019.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon. Bruken av kommunale råd for funksjonshemmede. Oslo: FFO, 2019.

Kantar. Tilgjengelighet ved valg for syns- og bevegelseshemmede, lokalvalget i 2019. Oslo: Kantar, 2019.

Proba samfunnsanalyse. Universell utforming av IKT med vekt på læremidler i UH-sektoren. Rapport 2019 – 02. Oslo: Proba samfunnsanalyse, 2019.

The Civil Society Coalition Norway 2019. Alternativ rapport til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. The Civil Society Coalitition 2019, 2019.

Tilsynet for universell utforming av IKT. Digitale barrierar på norske nettstader 2018. Status for universell utforming. 2019:2. Tilsynet for universell utforming av IKT, 2019.

Trygstad, Sissel C. og Ødegård, Anne Mette. Varsling i norsk arbeidsliv 2018. Fafo-rapport 2019:14. Oslo: Fafo, 2019.

Tyldum, Guri. Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge. 2. utg. Fafo-rapport 2019:26. Oslo:Fafo, 2019.

Løvgren, Mette; Høgestøl, Asle; Kotsadam, Andreas. Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020. NOVA-rapport 2/22. Oslo: Oslo Metropolitan University – OsloMet, NOVA, 2020.

Tilsynet for universell utforming av IKT. Erfaringer med bruk av ikt-løsninger blant personer med funksjonsnedsettelser. Tilsynet for universell utforming av IKT, 2020.

Medietilsynet. NRKs bidrag til mediemangfoldet. Rapport fra Medietilsynet til Kulturdepartementet. Fredrikstad: Medietilsynet, 2021.

Oslo politidistrikt. Hatkriminalitet. Anmeldt hatkriminalitet i 2020. Oslo: Oslo politidistrikt, 2021.

Politidirektoratet. STRASAK-rapporten 2020. Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling 2020. Oslo: Politidirektoratet, 2021.

Proba samfunnsanalyse. Tilstandsrapporter om universell utforming og personer med nedsatt funksjonsevne, 2021:1. Oslo: Proba samfunnsanalyse, 2021.

Tilsynet for universell utforming av IKT. Tilsynsrapport Unit – Direktoratet For Ikt og Fellestjenester i Høyere Utdanning og Forskning, 2021:3. Tilsynet for universell utforming av IKT. 2021.

Uloba. Tilstandskartleggingen 2021. Status for BPA 2021. Oslo: Uloba, 2021.

Ungdommens ytringsfrihetsråd. Hvordan står det til med ytringsfriheten til ungdom og unge voksne i Norge? Oslo: Norsk PEN og Fritt Ord, 2021.

Øistad, Beate Sletvold og Veledar, Amna. Hatefulle ytringer på nett. Oslo: LDO, 2021.

Oslo Economics. Kunnskapsstatus – konsekvenser av fjernundervisning og universell utforming av digitale møteplattformer, 2021- 68. Oslo: Oslo Economics, 2022.

Oslo Economics. Universell utforming av digitale læremidler – en analyse av status og relevante tiltak, 2021-69. Oslo: Oslo Economics 2022.

Oslo politidistrikt. Hatkriminalitet. Anmeldt hatkriminalitet i 2021. Oslo: Oslo politidistrikt, 2022.

Politidirektoratet. STRASAK-rapporten 2021. Anmeldt kriminalitet og politiets straffesaksbehandling 2020. Oslo: Politidirektoratet, 2022.

Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne; Ervik, Rune; Hesstvedt, Stine; Seegard, Signe Bock. Tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede ved stortingsvalget 2021. 2022:2. Oslo: Institutt for samfunnsforskning, 2022.

NIM-rapporter

Norges institusjon for menneskerettigheter. Inkorporering av CRPD i norsk rett. Særlig om CRPD artikkel 12 og 14. 2021.

Norges institusjon for menneskerettigheter. Kommuner og menneskerettigheter. 2021.

Norges institusjon for menneskerettigheter. Menneskerettighetene i Norge 2018. NIMs årsmelding. 2019.

Medie- og nettartikler

Diskrimineringsnemnda. «Ti ganger flere klager på universell utforming av IKT», Diskrimineringsnemnda. Hentet 05.05.2022 fra https://www.diskrimineringsnemnda.no/artikkel/3553

Eide, Elisabeth og Grue, Jan. «Overser mediene funksjonshemmede?», NRK Ytring. Hentet 04.05.2022 fra https://www.nrk.no/ytring/overser-mediene-funksjonshemmede_-1.11487680

Horverak, Jøri Gytre. «Hvem tar vare på varslerene?», Juristen, 9.04.2019.  Hentet 04.05.2022 fra https://juristen.no/ditt-arbeidsliv/2019/04/%C2%ABhvem-tar-vare-p%C3%A5-varslerne%C2%BB

Kolsrud, Kjetil. «Diskrimineringssaker henlegges oftere enn før», Rett24. Hentet 11.03.22 fra https://rett24.no/articles/diskrimineringssaker-henlegges-oftere-enn-for 

Nettsteder

Bufdir. Antall med nedsatt funksjonsevne. Hentet. 04.05.2022.

Bufdir.https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/nedsatt_funksjonsevne/Deltakelse_og_fritid/#heading1215 63. Hentet 05.05.2022.

Bufdir. Levekårsstatus for personer med nedsatt funksjonsevne (bufdir.no). Hentet 04.05.2022.

Bufdir. Universell utforming i offentlige bygninger: Universell utforming i offentlige bygninger (bufdir.no). Hentet 04.05.2022.

Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/kriminalitet-og-rettsvesen/statistikk/etterforskede-lovbrudd/artikler/nesten-300-000-lovbrudd-avgjort-i-2020. Hentet 04.05.2022.

Bufdir. Politisk påvirkning: https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/nedsatt_funksjonsevne/Deltakelse_og_fritid/#heading121563. Hentet 04.05.2022.

Bufdir. Medvirkning, organisasjonsliv og politisk deltakelse: https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/nedsatt_funksjonsevne/Deltakelse_og_fritid/#heading121563. Hentet 04.05.2022

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap: https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/kunnskapsoversikt/negativ-sosial-kontroll-og-tvangsekteskap/. Hentet 04.05.2022.

Digitaliseringsdirektoratet. Digitaliseringsdirektoratets veiledning om EUs webdirektiv. Hentet 05.05.2022.

Helsedirektoratet.  https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/ungdommer-med-sammensatte-behov-opplever-nedsatt-livskvalitet. Hentet 04.05.2022

Ytringsfrihetskommisjonen. Ytringsfrihetskommisjonens innspillsmøte om ytringsfrihet og nedsatt funksjonsevne. Hentet 05.05.2022.