Årsregskap og styrets beretning

Styrets beretning

1. Innledning

Med dette legges det fram årsregnskap for Norges institusjon for menneskerettigheter (heretter NIM) for 2021. Det legges fram et årsregnskap i tråd med økonomiregelverkets bestemmelse pkt. 3.4, og ikke en fullstendig årsrapport, jf. økonomiregelverkets bestemmelse pkt. 2.3.3, jf. lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter § 6. Fyllestgjørende informasjon om virksomheten rapporteres til Stortinget i årsmeldingen for 2021, Dokument nr. 6 (2021–2022). Virksomheten fører regnskap iht. kontantprinsippet.

2. Formål

Stortinget vedtok 19. juni 2014 ifm. behandlingen av Innst. 240 S (2013–2014), jf. Dokument 8:32 S (2013–2014) å opprette Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fra 1. juni 2015, organisatorisk underlagt Stortinget. NIMs oppgaver følger av lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter av 22. mai 2015 nr. 33 og instruks om NIMs virksomhet av 30. april 2015.

NIMs mandat er å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. NIM skal blant annet overvåke og rapportere om menneskerettighetenes stilling i Norge, herunder gi råd til Stortinget, Sametinget, regjeringen og andre offentlige og private organer om gjennomføringen av menneskerettighetene.

3. Bekreftelse

Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.4.1 og Finansdepartementets rund skriv R-115 om utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. Regnskapet gir et dekkende bilde av NIMs disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

4. Vesentlige forhold

Den samlede ressursbruken ble holdt innenfor godkjent bevilgning. I 2021 har NIM disponert samlede tildelinger på kr. 26 431 000. NIM har regnskapsført utgifter på kr. 23 969 073 og har avgitt belastningsfullmakter på til sammen kr. 1 987 346, jf. bevilgningsregnskapet og note B. Samlet sum kr. 25 956 419.

Dette ga NIM et mindreforbruk mot samlet tildeling 2021 på kr 474 581, jf. Note B. Beløpet fordeler seg med et mindreforbruk på lønn med kr 341 805 og et mindreforbruk på drift/investeringer på kr 132 776. Mindreforbruket må ses i sammenheng med leverandørgjeld (kostnader som er påløpt i 2021, med forfall i 2022). NIM hadde ved årets slutt hadde en leverandørgjeld på kr 304 148, se Note 8. Mindreforbruket på kr 474 581 søkes i sin helhet overført til 2022, jf. beregninger i note B.

Institusjonens ledelse består av et styre og en direktør. Styret har det overordnete ansvaret for den nasjonale institusjonens faglige virksomhet, økonomi og drift, og er oppnevnt av Stortinget jf. § 6. Styret avholdt 7 møter i løpet av 2021.

Direktør leder en ledergruppe med assisterende direktør, kontorsjef og to fagdirektører. NIM har to kontorer. Et kontor ligger Oslo, samlokalisert med Sivilombudet jf. Innst. 240 S (2013–2014) hvor det fremgår at NIM skal være administrativt tilknyttet Sivilombudet. NIM har også et kontor i Kautokeino med 5 faste ansatte.

NIM har i løpet av 2021 økt antall ansatte fra 20 faste og 2 midlertidige stillinger til 23 faste og 2 midlertidige stillinger. I tillegg har NIM to timelønte jurister tilknyttet organisasjonen på pensjonistvilkår. Antall årsverk har derfor økt med 1,53 fra året før, til 20,75 årsverk i 2021, jf. Note 2. Inkludert i det totale årsverktallet er også 17 timelønte praktikanter på kortere eller lengre kontrakter i 2021, med til sammen 0,9 årsverk.

Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter som er regnskapsført på kapittel 45 beløp seg til kr 20 598 195, jf. note 2, mot kr 18 340 983 i 2020. Lønnsandel av driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet for kapittel 45 er om lag 79 prosent, som er en økning fra 68 prosent i 2020. NIM har siden koronapandemiens inntog omprioritert midler fra drift til lønn, blant annet grunnet færre reiser, seminarer og økt digitalisering. Av de totale lønnskostnadene utgjør kr 111 825 styrehonorarer.

NIMs øvrige driftskostnader utgjorde totalt kr 5 236 391 i 2021. Av dette er kr 3 249 045 regnskapsført på kapittel 45 til annen drift, jf. Note 3. Dette er kostnader til leie og drift av lokaler i Kautokeino, kostnader til kjøp av eksterne tjenester, reisekostnader og kontorkostnader, samt innkjøp av utstyr og inventar.

I tillegg har det påløpt utgifter hos Sivil- ombudet på kr 1 987 346, hovedsakelig knyttet til leie av lokaler i Oslo. Dette beløpet er regnskapsført hos Sivilombudet, men belastet NIMs bevilgning. Disse utgiftene omfatter i tillegg til leie og drift av lokaler også utgifter til lønns- og regnskaps- tjenester og andre kontorkostnader, samt enkelte andre driftsutgifter, jf. Note 3.

Utbetalinger som NIM har regnskapsført på kapittel 45 til investeringer utgjør kr 123 563, jf. note 5.

Mellomværende med statskassen utgjorde per 31. desember 2021 kr -773 967. Oppstillingen av artskontorapporteringen viser hvilke eiendeler og gjeld mellomværendet består av. Foruten rapportert mellom- værende hadde NIM en påløpt leverandørgjeld på kr 304 148 som ikke er betalt i 2021 og derfor ikke fremkommer som utgift i årsregnskapet, jf. opplysninger om avregning med statskassen i note 8.

NIM har ikke kapitalposter i statens kapital- regnskap, eller finansielle anleggsmidler i form av investeringer i aksjer og selskapsandeler.

Tilleggsopplysninger

Riksrevisjonen er ekstern revisor for NIM. Årsregnskapet for 2021 er ikke ferdig revidert. Revisjonsberetningen antas å foreligge innen utløpet av annet kvartal 2022.

Oslo, 1. mars 2022

Marit Berger Røsland
Styreleder

Adele Matheson Mestad
Direktør

For detaljert årsregnskap i tabeller henvises til pdf-versjonen av årsmeldingen.