Kommunikasjon

NIM har som oppgave å informere om menneskerettighetene og fremme opplæring, utdanning og forskning på menneskerettighetene.

NIM i media

NIM skal bidra til å øke kunnskapen om menneskerettigheter i Norge og formidle menneskerettslige vurderinger i aktuelle saker i offentligheten. I 2021 har NIM vært faktaleverandør i en rekke nyhetssaker og bidratt til å sette menneskerettslige problemstillinger på dagsordenen i både lokal og nasjonal presse. En jevn strøm av kronikker og meningsartikler ble levert av institusjonens ansatte gjennom året. Blant annet har NIM vært med på å gjøre klimasøksmål og klimajuss til en del av den offentlige samtalen om menneskerettigheter.

NIM har også uttalt seg i saker om portforbud, isolasjon i fengsler, antisemittisme og hatefulle ytringer, funksjonshemmedes ytringsfrihet, akademisk ytringsfrihet, sivil ulydighet, Fosen-dommen, inkorporering av CRPD, kommunenes menneskerettslige ansvar og barns klagerett til FN. Smitteverntiltak under pandemien har nok en gang vært høyt på dagsordenen gjennom året, og NIM har vært en viktig aktør for å løfte fram prinsippet om forholdsmessighet i mediene.

Antall medieoppslag

I løpet av året skrev også NIM en rekke kronikker. Her er et utvalg:

 • «Vaksinedebatten: Bryter tvangsvaksinering med menneskerettighetene?», Juridika 10. mars.
 • «Debatten om klimadommen: Hva sier Høyesterett om klima og menneskerettigheter?», Juridika 19. mars.
 • «Hatefulle ytringer – grensen mellom ytringsfrihet og diskrimineringsvern – kommentar til HR-2020-2133-A», Juridika 27. april.
 • «Dommen mot Shell: Selskaper kan bli holdt direkte ansvarlig for å kutte utslipp», Energi og Klima 27. mai.
 • «EMD gir viktig avklaring om kildevernet», Rett24 28. mai.
 • «Barnevernsloven bør vedtas nå», Rett24 31. mai.
 • «Barna er ikke glemt, men kanskje gjemt», Dagens Næringsliv 1. juni.
 • «Kommunene må lytte før de beslutter koronatiltak», skrevet i samarbeid med Barneombudet og Redd Barna, Kommunal Rapport 10. juni.
 • «Er sivil ulydighet for klima beskyttet av ytrings- og forsamlingsfriheten?», Juridika 14. september.
 • «Religionsfriheten er ikke overflødig», Vårt Land 29. september.
 • «Den største urett påført av en generasjon til den neste», Dagens Næringsliv 14. oktober.
 • «Fosen-dommen – hva betyr den?», Adresseavisen 20. oktober.
 • «Gje barn klagerett til FN no!», Framtida.no 20. november.
 • «Kommunene må sikre menneskerettighetene», Kommunal Rapport 25. november.
 • «Å ta CRPD inn i loven er berre starten», Vårt Land 30. november.

NIMs kanaler

I tillegg til at NIM uttaler seg i mediene, benytter også institusjonen egne kanaler. NIM er til stede i sosiale medier som Facebook, Instagram og YouTube. I tillegg har institusjonen egne nettsider.

På NIMs nettsider, www.nhri.no, publiseres høringsuttalelser, brev og rapporter som NIM produserer. I tillegg skrives det jevnlig nettsaker om temaer som NIM ønsker å løfte fram. I forbindelse med Samisk språkuke i oktober ble det gjennomført et stort løft på den samiskspråklige delen av nettstedet.

Besøkstall på NIMs nettsider

ÅrSidevisningerSidevisninger/dag
2021176 880484
2020169 443462
2019143 706393

NIM er en aktiv bruker av sosiale medier, og i 2021 ble det publisert mellom 300 og 400 innlegg. Flest innlegg (249) ble publisert på Facebook, som er NIMs viktigste kanal.

NIMs formidlingsprosjekter

2021 var et år preget av covid-19 og smitteverntiltak, og dette har ført til at NIM har utviklet nye måter å formidle kunnskap om menneskerettigheter på. I 2021 har institusjonen styrket satsningen på digital formidling, særlig rettet mot skoleelever. Lansering av podkast, videreføring av strømmekonseptet «Menneskerettigheter i hagen» og undervisningsfilmer om menneskerettigheter er blant årets satsinger. Her kan du lese mer om dem.

Podkast: Ytringsfrihet i 100 & 10

I august 2021 lanserte NIM podkasten Ytringsfrihet i 100 & 10. Podkasten handler om ytringsfriheten på ulike felt – som sport, litteratur, humor, musikk og journalistikk. NIMs direktør Adele Matheson Mestad og spesialrådgiver Anine Kierulf, som er programledere i podkasten, gjør temaet ytringsfrihet levende og relevant ved å la kjente gjester snakke om sine erfaringer med ytringsfrihet.

Episoder

 • Episode 1: «Ytringsfrihet og humor» med komiker Harald Eia
 • Episode 2: «Ytringsfrihet og musikk» med artist Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid
 • Episode 3: «Ytringsfrihet og idrett» med roer og langrennsutøver Birgit Skarstein
 • Episode 4: «Ytringsfrihet og litteratur» med forfatter Åsne Seierstad
 • Episode 5: «Ytringsfrihet og journalistikk» med journalist Kadafi Zaman

Podkasten er produsert av Rollo Live for NIM.

Les mer om temaene. og hør podkasten her

Strømmekonsept: Menneskerettigheter i hagen

NIM videreførte strømmekonseptet «Menneskerettigheter i hagen» i 2021. Gjennom seks sendinger på Facebook inviterte NIMs direktør Adele Matheson Mestad aktuelle gjester til å diskutere menneskerettslige problemstillinger i sin egen hage. Temaene i årets sendinger var

 • menneskerettigheter i krisetider
 • diskriminering, hat og fordommer mot norske og tilreisende romer i Norge
 • åpenhet i krisetider
 • ny åpenhetslov
 • LHBTI-rettigheter
 • barns rettigheter under pandemien

Alle sendingene er tilgjengelige på NIMs Facebook-side og på nhri.no/video.

Undervisningsfilmer: Menneskerettigheter kort fortalt

I løpet av 2021 lanserte NIM elleve undervisningsfilmer om menneskerettigheter for målgruppen ungdom. Filmene ble publisert i NIMs kanaler, og ved årsskiftet hadde filmene 127 600 videovisninger på Facebook. Filmene tar for seg følgende temaer:

 • Hva er menneskerettigheter?
 • Hvor kommer menneskerettighetene fra?
 • Hvorfor har vi menneskerettigheter?
 • Hvilken menneskerettighet er viktigst?
 • Hvordan kan demokrati og menneskerettigheter stå i et spenningsforhold?
 • Skjer det menneskerettighetsbrudd i Norge?
 • Hvordan ivaretas menneskerettighetene i norsk lovverk?
 • Forskjellen på det å ha rett og det å få rett
 • Kan staten begrense menneskerettighetene?
 • Har Norge ansvar for menneskerettigheter utenfor Norge?
 • Kan Den europeiske menneskerettsdomstol bestemme over Norge?

Se filmene her

NIM har også utviklet et undervisningsopplegg basert på filmene. Opplegget består av nevnte filmer og tilhørende oppgaver. Målgruppen er elever i ungdomsskolen og videregående skole. Undervisningsopplegget kan benyttes til undervisning i samfunnsfag, KRLE og norsk og dekker temaer som privatliv, barns rettigheter, demokrati og medborgerskap og ikke minst menneskerettigheter.

I løpet av året ble undervisningsopplegget sendt ut til videregående skoler og til alle norske kommuner, som ble bedt om å videreformidle opplegget til alle ungdomsskoler.

Les mer om undervisningsopplegget her

NIMs undervisningsopplegg tilgjengelig på Elevkanalen

Høsten 2021 inngikk NIM et samarbeid med Elevkanalen, og NIMs undervisningsopplegg er nå tilgjengelig på Elevkanalens sider. Elevkanalen er en læremiddelplattform med rundt 50 innholdsleverandører. Plattformen når ut til over 80 prosent av alle grunnskoler, 50 prosent av alle videregående skoler og nesten 90 prosent av voksenopplæringen. Elevkanalen aktualiserer NIMs innhold inn mot skoleverket ved å tilby innholdet universelt utformet, og ved blant annet å tagge innholdet direkte mot Utdanningsdirektoratets læreplaner.

I forbindelse med FN-dagen deltok NIMs direktør på «FN-dagen LIVE» – et direktesendt program på Elevkanalen om ytringsfrihet og demokrati. Sendingen ble sett av over 40 000 elever.

Skolebesøk i samarbeid med Litteraturhuset

Høsten 2021 gjentok NIM og Litteraturhuset suksessen med skolebesøk om ytringsfrihet og hatefulle ytringer. I løpet av tre dager arrangerte NIM og Litteraturhuset åtte fysiske skolebesøk for elever i ungdomsskolen og videregående skole. I tillegg ble det arrangert et digitalt skolebesøk for klassene som meldte seg på dette tilbudet. Til sammen deltok 8165 elever.

Arrangementer

I tråd med NIMs mandat skal institusjonen fremme opplæring, utdanning og forskning på menneskerettighetene. NIM har også et rådgivermandat overfor offentlige myndigheter. Dette innebærer omfattende foredragsvirksomhet og en rekke møter i løpet av året. I 2021 deltok NIM på mellom 300 og 400 arrangementer og møter i regi av eksterne eller NIM.

Egne arrangementer

NIM arrangerte eller var medarrangør for totalt 21 arrangementer i 2021. På grunn av smitteverntiltak ble mange av arrangementene gjennomført digitalt. Til tross for at det er ønskelig med fysiske arrangementer, når NIM ut til langt flere ved digitale arrangementer. I 2021 hadde NIMs digitale arrangementer over 80 000 videovisninger. Her er en oversikt over NIMs arrangementer i 2021:

 • Menneskerettigheter i hagen: «Menneskerettigheter i krisetider». Lansering av NIMs årsmelding 2020. 9. april.
 • Menneskerettigheter i hagen: «Diskriminering, hat og fordommer mot norske og tilreisende romer i Norge». Sending laget i samarbeid med Kirkens Bymisjon. 15. april.
 • Webinar: «Blir barn og unge hørt i norske myndigheters håndtering av koronapandemien?» i regi av Redd Barna og NIM. 20. april.
 • Webinar i forbindelse med FNs permanente forum for urfolkssaker: «A Human Rights-Based Approach to Indigenous Statistics: The Role of Data in Building Effective, Accountable and Transparent Institutions», i regi av Sametinget og NIM. 28. april.
 • Menneskerettigheter i hagen: «Åpenhet i krisetider». 7. mai.
 • Menneskerettigheter i hagen: «Ny åpenhetslov». 3. juni.
 • Menneskerettigheter i hagen: «LHBTI-rettigheter i hagen». 18. juni.
 • Menneskerettigheter i hagen: «Barns rettigheter under pandemien». 24. juni.
 • Webinar: «States’ Human Rights Obligations to Mitigate Climate Change». 29. juni.
 • Seminar: «Frihet fra vold i samiske samfunn». 16. september.
 • Frokostseminar: «Fosen-dommen, hva betyr den?». 15. oktober.
 • Panelsamtale under FNs klimatoppmøte (COP26): «Fighting climate change through human rights law», i regi av Bellona og NIM. 3. november.
 • Skolebesøk på Litteraturhuset: «Hatprat på nett – hvor går grensen?» i regi av Litteraturhuset og NIM. Åtte fysiske samlinger. 8., 9. og 10. november.
 • Digitalt skolebesøk: «Hatprat på nett – hvor går grensen?» i regi av Litteraturhuset og NIM.

Opptak fra flere av arrangementene er tilgjengelig på nhri.no/video.

Andre arrangementer og møter

Hvert år holder NIM foredrag og innlegg og er deltaker på arrangementer, møter, kollokvier, seminarer og debatter, både nasjonalt og internasjonalt. Her er et utvalg av arrangementene og møtene NIM deltok på i 2021 (i regi av eksterne eller NIM):

 • Kontaktmøte med Norske Samers Riksforbund. 18. januar.
 • Møte med Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv om menneskerettigheter og næringsliv. 25. januar.
 • Møte med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for å ivareta barn og unge under koronapandemien. 28. januar.
 • Møte med FHI om koronatiltak og portforbud. 28. januar.
 • Foredrag under arrangementet «Smitteverntiltak vs. menneskerettighetene med Adele Matheson Mestad», i regi av CF Bergen Atrium. 17. februar.
 • Kontaktmøte med Norske kveners forbund. 19. februar.
 • Digital overlevering av NIMs årsmelding 2020 til Stortinget. 8. april.
 • Deltaker på ENNHRI-konferanse om Europarådets anbefaling om NHRIer. 26.–27. april.
 • Møte med European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) om utforming av rammeverk for menneskerettighetsbyer. 6. mai.
 • Møte med Statistisk sentralbyrå om kartlegging av statistikk om menneskerettigheter. 31. mai.
 • Møte med Justisdepartementets lovavdeling om vergemålsloven. 2. juni.
 • Kontaktmøte med Sametinget. 3. juni.
 • Kontaktmøte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om nasjonale minoriteter. 14. juni.
 • Paneldeltaker på arrangementet «Uønsket overalt», webinar i regi av Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon. 23. juni.
 • Arendalsuka: Paneldeltaker på arrangementet «Personvernet slår tilbake», i regi av Datatilsynet. 17. august.
 • Arendalsuka: Paneldeltaker på seminar om artikkel 15 i Europarådets rammekonvensjon, i regi av Taternes Landsforening. 17. august.
 • Arendalsuka: Paneldeltaker under arrangementet «Ytringsfrihetskommisjonen tenker høyt!», i regi av Arendalsuka og Ytringsfrihetskommisjonen. 17. august.
 • Innspillsmøte med Utenriksdepartementet om menneskerettighetsforsvarere i Afghanistan. 24. august.
 • Møte med Justisdepartementets lovavdeling om utredningsinstruksen. 26. august.
 • Høringsmøte om konverteringsterapi i regi av Kulturdepartementet. 21. september.
 • Foredrag om klima og menneskerettigheter for Utenriksdepartementet. 24. september.
 • Kontaktmøte med Miljødirektoratet. 28. september.
 • Innspillsmøte om COP26 i regi av klima- og miljøminister Espen Barth Eide. 25. oktober.
 • Innlegg under seminar om Fosen-saken, i regi av Nordisk institutt for sjørett. 26. oktober.
 • Møte med Olje- og energidepartementet om menneskerettslige vurderinger i forbindelse med tiltak som kan føre til klimagassutslipp. 27. oktober.
 • Innlegg om hurtige endringer i lovgivning under NOKIOS-konferansen 2021, i regi av NTNU. 27. oktober.
 • Paneldeltaker på arrangementet «Finnes det en kur mot fake news?», i regi av SAIH. 27. oktober.
 • Innlegg på arrangementet «NHRIs COP26 Symposium» i forbindelse med FNs klimatoppmøte (COP26). 4. november.
 • Innlegg om retten til å bli glemt i mediene under Høstmøtet, i regi av Norsk redaktørforening. 4. november.
 • Foredrag om innsattes rettigheter under konferanse i regi av Kriminalomsorgen Region Nord mfl. 10. november.
 • Møte med Klima- og miljødepartementet om klimaendringer og menneskerettigheter. 16. november.
 • Innlegg på fagseminar om FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, i regi av ULOBA. 18. november.
 • Innlegg om ytringsfrihet og dens grenser på Kartellkonferansen, i regi av LO Stat. 24. november.
 • Paneldeltaker under Nordic Rule of Law Forum 2021, i regi av Civil Rights Defenders og AIRE Centre. 26. november.
 • Paneldeltaker under UN Forum on Business and Human Rights. 29. november.
 • Møte med Istanbulkonvensjonens overvåkningsorgan (GREVIO). 3. desember.
 • Møte med barne- og familieminister Kjersti Toppe om barnevern og barns rettigheter. 6. desember.
 • Flere arbeidsmøter med sivilsamfunn om oppfølging av FNs anbefalinger til Norge, i regi av NIM og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).
 • Månedlige møter med direktøren for det danske menneskerettighetsinstituttet.