8. Referanseliste

Lover og forskrifter

Kongeriket Norges Grunnlov av 17. mai 1814 (Grunnloven).

Lov om tannhelsetjenesten av 03. juni 1983 nr. 54 (tannhelsetjenesteloven).

Lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr. 17 (husleieloven).

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61 (spesialisthelsetjenesteloven).

Lov om straff av 20. mai 2005 nr. 28 (straffeloven).

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. av 17. juni 2005 nr. 62 (arbeidsmiljøloven).

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 (helse- og omsorgstjenesteloven).

Lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemda av 16. juni 2017 nr. 50 (diskrimineringsombudsloven).

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering av 16. juni 2017 nr. 51 (likestillings- og diskrimineringsloven).

Proposisjonar , høyringar, offentlege utgreiingar og stortingsdokument

Dokument 16 (2011-2012) Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven.

Innst. 186 S (2013-2014) Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (unntatt romertallene X og XXIV) .

Prop. 81 L (2016-2017) Lov om likestilling og forbod mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven).

Prop. 88 L (2012-2013) Diskrimineringslovgivning (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings og tilgjengelighetsloven) .

Prop. 74 L (2015-2016) Lov om endring av juridisk kjønn.

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Utredning om en tredje juridisk kjønnskategori. 22.06.2022.

Norske rettsavgjerder

Rt. 1984 s. 1359 (Bratterud-kjennelsen)

Rt. 2013 s. 588

HR-2022-1843-A

LB-2019-3868

TOFOT-2019-126796 – TOFOT-2019-126785

Nemndspraksis

DN sak 21/387

DN sak 22/269

LDO 15/2013

Handlingsplanar, strategiar, retningslinjer

Justis- og beredskapsdepartementet. Frihet fra vold: Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 2021–2024, 13.08.2021.

Departementene. Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold 2023-2026, 17.02.2023.

Politidirektoratet. Mangfold, dialog og tillit Handlingsplan for politiets arbeid (2022 – 2025).   06.07.2022.

Internasjonale konvensjonar og erklæringar

Europarådets konvensjon om forebygging og nedkjemping av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen), CETS No.210 (11.05.2011, trådte i kraft 01.08.2014).

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (EMK), CETS 005 (04.11.1950, trådte i kraft 03.09.1953).

Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), 993 UNTS 3 (16.12.1966, trådte i kraft 03.01.1976).

Internasjonal konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), 999 UNTS 171 (16.12.1966, trådte i kraft 23.03.1976)

International Commission of Jurists (ICJ), Yogyakarta Principles – Principles on the application of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity, Mars 2007.

Avgjerder frå Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD)

Tyrer v. Storbritannia (5856/72)

Karner v. Austerrike (40016/98).

A.M m.fl. v. Russland (47220/18).

Kafkaris v. Cyprus (21906/04).

G v. Australia (2172/2012).

Dudgeon v.Storbritannia (7525/76).

X og Y v. Nederland (8978/80).

van Kück v. Tyskland (35968/97).

Sousa Goucha v. Portugal (70434/12).

Beizaras og Levickas v. Litauen (41288/15).

Valaitis v. Litauen (39375/19).

Lilliendahl v. Island (29297/18).

Macaté v. Litauen (61435/19).

Kirill Nepomnyashchiy v. Russland (39954/09, 3465/17).

Söderman v. Sverige (5786/08).

Christine Goodwin v. Storbritannia (28957/95).

Rees v. Storbritannia (89532/81).

Cossey v. Storbritannia (10843/86).

Sheffield og Horsham v. Storbritannia (31–32/1997/815–816/1018–1019).

Van Kück v. Tyskland (35986/97).

A.P., Garcon og Nicot v. Frankrike (79885/12, 52471/13, 52596/13).

X og Y v. Romania (2145/16).

O.H og G.G v. Tyskland (53568/17, 54741/18).

Opuz v. Tyrkia (33401/02).

S.L. v. Austerrike (45330/99)

Z m.fl. v. Storbritannia (29392/95).

Irina Smirnova v. Ukraina (1870/05).

V.C. v. Italia (54227/14).

Kurt v. Austerrike (62903/15).

Vejdeland m.fl. v. Sverige (1813/07).

Fråsegner, avgjerder og rapportar frå internasjonale organ

ØSK-komiteen, General comment No. 20: Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), E/C. 12/GC/20, 2.07.2009.

FNs kvinnekomité, General recommendation No. 28 on the Core Obligations of States Parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW/C/GC/28, 16.12.2010.

FNs kvinnekomité, General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19 (1992), CEDAW/C/GC/35, 26.07.2017.

FNs menneskerettskomité, Views adopted by the Committee under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2318/2013, CCPR/C/123/D/2318/2013, 23.08.2018.

Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, CETS No. 210, 11. mai 2011.

FNs menneskerettskomité, Toonen v. Australia (488/1992).

FNs menneskerettskomité, G. v. Australia (2172/2012).

Bøker

Ballangrud, Anne Jorun Bolken, og Søbstad, Margrethe. Likestillings- og diskrimineringsloven. Lovkommentar. Universitetsforlaget, 2022.

Hellum, Anne og Blaker Strand, Vibeke.. Likestillings- og diskrimineringsrett. Oslo: Gyldendal, 2022.

Hellum, Anne og Sørlie, Anniken (reds). Frihet, likhet og mangfold. Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. Oslo: Gyldendal, 2021.