3. Eksempler på obligatorisk vaksinering i nasjonal lovgivning

3.1. Oversikt

I Europeiske stater er det ulik praksis rundt vaksinasjon og plikt/tvang. I 2010 hadde 15 europeiske land ingen pålegg om vaksiner (Danmark, Sverige, Norge, Irland, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia, Irland m.fl.). For noen av landene har dette endret seg, særlig for Tyskland og Frankrike. Det er særlig i Sentral- og Øst-Europa at vaksiner har vært obligatoriske, en tradisjon som i stor grad er videreført fra tiden før murens fall.1Bozzola et al. “Mandatory vaccinations in European countries..” Italian Journal of Pediatrics,  2018 side 44: 67. Tilgjengelig på https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6001041/pdf/13052_2018_Article_504.pdf

Rettsavgjørelser rundt covid-19 vaksiner begynner etterhvert å gjøre seg gjeldende i rettsvesenet i Europa. I en britisk underrettsdom fra januar 2021, var spørsmålet vaksinering av en dement pasient uten samtykkekompetanse ved et pleiehjem, hvor pårørende motsatte seg vaksinasjon. Domstolen måtte ta stilling til den dementes “beste interesser”, og uttalte «By virtue of her vulnerabilities, the prospects for her if she contracts the virus are not propitious; it is a risk of death, and it is required to be confronted as such. The vaccination reduces that risk dramatically and I have no hesitation in concluding that it is in her best interests to receive it.” Av hensyn til kvinnens egen helse ble sønnens innsigelser mot vaksine ikke tatt til følge.2[2020]EWCOP 14 https://www.bailii.org/ew/cases/EWCOP/2021/7.html

3.2. Tyskland

Tyskland innførte 1. mars 2020 en lov om vaksinasjonsplikt for meslinger med mulighet til å stenge barn ute fra barnehage og fritidsaktiviteter. Utestenging fra obligatorisk skolegang kan imidlertid ikke benyttes, men foreldre som ikke vaksinerer kan bøtelegges.3Die Verfahrensbevollmächtige der Regieriung der Bundesrepublik Deutschland.  «Written comments by the Federal Republic of Germany in the case of Vrvricka v. the Czech Republic pursuant to Article §36 2 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.”, 17 april 2020, para 24. Visse kategorier av mennesker er under loven pålagt å fremvise bevis for vaksinasjon eller immunitet mot meslinger før de kan gis hjelp ved, eller før de kan oppta arbeid i, institusjoner som loven eksplisitt ramser opp. Dette gjelder alle personer født etter 1970 og som er over ett år, og som enten mottar omsorg eller utdannelse eller arbeider i slike institusjoner hvor det særlig befinner seg mennesker i aldergrupper som er utsatte for mesling-smitte. Bakgrunnen for lovpålegget er formålet om å utrydde meslinger igjen. Meslinger har kommet tilbake, med høy smittsomhet, alvorlig sykdomsforløp og risiko for liv og helse for gravide samt enkelte utsatte grupper. I Tyskland har gjentatte forsøk på å få alle til å vaksinere seg ikke ført til at mer enn 93 % av befolkningen er vaksinert. Utrydding av meslinger vil kreve over 95 % immunitet/vaksinasjon. Obligatorisk vaksinasjon gjelder de under 50 år. Barn uten vaksinasjonsbevis skal nektes barnehageplass. Skolebarn kan ikke nektes adgang til skole, men foreldre kan ilegges bøter på opptil 2500 euro. Innføringen av loven avstedkom omfattende politisk debatt, også i parlamentet.

3.3. Frankrike

I Frankrike ble 11 vaksiner gjort obligatoriske for barn under 24 måneder ved lov i 2017, opp fra 3 vaksiner i forrige lov.4La loi n 2017-1836, 30 desember 2017. Den nye loven i Frankrike gjør derimot vaksinasjonskort, eller lege-erklæring på medisinske kontraindikasjoner, obligatorisk for å bli innskrevet i alle former for utdannelsesinstitusjoner i Frankrike – barnehager, førskole og skole. De som er født før 2018 har plikt til å ta 3 vaksiner, de født i 2018 eller senere har derimot plikt til å ta 11 vaksiner. Vaksinasjonsutgiftene bæres av det offentlige. Enkelte steder, som De karibiske øyer og Ile de la Reunion, er det ytterligere vaksinasjonsplikt for tropiske virus, som gul dengue-feber. Kun legeerklæring gir gyldig unntak. Dersom et barn mangler en eller flere vaksiner, kan de utestenges fra institusjoner som barnehager etter en frist på 3 måneder. Foresatte er pålagt å vise gyldig vaksinasjonsbevis hvert år. Vaksinasjonsbevis eller medisinsk unntak er et vilkår for innrullering i de franske læreinstitusjonene på barnetrinnet.5Lévy-Bruhl et al, «Extension of French vaccination mandates: From the recommendation of the Steering Committee of the Citizen Consultation on Vaccination to the law”, 2018, Eurosurveillance, 23 (17). Dersom plikten ikke etterkommes kan man etter loven fra 2017 i siste instans idømmes fengsel på opptil 6 måneder, og opp mot 3750 euro i bøter dersom man selv ikke vaksinerer seg eller forsømmer å vaksinere barn som man har foreldreansvar for.

Disse lovendringene i Tyskland og Frankrike har ikke vært til behandling i EMD ennå. l Storkammersaken som nå er til behandling for EMD, har begge stater gitt uttrykk for at de mener obligatorisk vaksinering er i overenstemmelse med EMK dersom tiltaket er hjemlet i lov og ivaretar proporsjonalitetsprinsippet på en god måte.6Die Verfahrensbevollmächtige der Regieriung der Bundesrepublik Deutschland.  «Written comments by the Federal Republic of Germany in the case of Vrvricka v. the Czech Republic pursuant to Article §36 2 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.”, 17 April 2020. para 12; Obsevations du government de la republique francaise en qualité des tiers intervenant dans les requetes Vrvricka v. the Czech Republic devant la cour eruopeenne des droits de l’homme.

En tilsvarende lov som den franske ble innført i Italia i 2017, men ble opphevet med ny regjering tre år senere.