5. Veien videre

Selv om det menneskerettslige handlingsrommet når det gjelder plikt til vaksinering ser ut til å være stort, er det liten grunn til å anta at norske myndigheter vil innføre noen plikt til å ta covid-19-vaksine. Dette er klart uttrykt gjentatte ganger fra norske helsemyndigheter. En slik plikt ville trolig bidra til å undergrave tilliten til helsemyndighetene, og gevinsten ville antakelig samlet sett bli liten. De reglene som finnes i smittevernloven om pliktig vaksinering og om å sette vaksinering som vilkår i visse sammenhenger, har ikke vært brukt hittil, og ser ut til å forutsette mer alvorlige sykdommer som har høyere dødelighet enn covid-19.

Spørsmålet om dokumentasjon om vaksinering (for eksempel korona-sertifikant) og menneskerettslige sider ved dette er en diskusjon som nå går for fullt. Den nylige plenumsdommen fra EMD tok ikke opp spørsmål vedrørende vaksinepass.