Forord

2020 ble et år da tilliten mellom myndighetene og innbyggerne ble satt på sin hittil største prøve i moderne tid.

Pandemien gjorde at vi måtte akseptere inngripende tiltak gjennomført på kort varsel, redusere kontakt med familie og venner, jobbe og studere på nye måter, drive hjemmeskole for barna våre, avstå fra reiser og avlyse jubileer. Mange har klart seg bra. Andre har måttet bære større byrder, og vil ha utfordringer i lang tid fremover. Tilliten i det norske samfunnet er fortsatt sterk, men det er likevel ikke noe vi kan ta for gitt når vi ser trender og utviklingstrekk rundt oss.

NIM har en viktig rolle i å kontinuerlig ivareta det menneskerettslige perspektivet både i krisetider og i normalår. Det har vi gjort gjennom hele pandemien, og det vil vi også gjøre når læring fra koronapandemien skal trekkes. Vi vet ikke hvilken krise som treffer oss neste gang, men det vi kan og bør bruke tid på er å gå tydeligere opp hva slags virkemidler det vil være forholdsmessig å ty til gitt ulike typer scenarier. Menneskerettighetsvernet gir en viktig ramme.

I 2020 mottok vi Agenda Kaupangs evaluering av NIM som har vært utført på oppdrag fra Stortinget. At vi skulle evalueres etter fire års drift var forutsatt da NIM ble etablert i 2016. Evalueringen viser at NIM har kommet langt på de fire årene som har gått siden opprettelsen. At NIM holder høy faglig kvalitet, har god virksomhetsstyring, god bredde innenfor aktivitetene, høy kostnadseffektivitet og et godt arbeidsmiljø viser at mange viktige forutsetninger for et godt menneskerettighetsarbeid er på plass. Samarbeidet mellom styret og administrasjonen fungerer godt.

Evalueringsrapporten peker også på forbedringsområder som NIM vil arbeide videre med i 2021. Det er behov for å gjøre NIM bedre kjent blant enkelte målgrupper. Vi bør sikre enda bedre systematisering av forskningssamarbeid og undervisning i menneskerettigheter. Det er en kontinuerlig oppgave å sikre at vi balanserer de ulike oppgavene, og at vi gjør de riktige prioriteringene innenfor det omfattende oppdraget som følger av lov og instruks for NIM. I 2021 skal vi revidere hovedstrategien, og det gir en god anledning til å løfte blikket og finne de riktige satsingene for NIM i det videre.

NIMs rådgivende utvalg er viktig for at vi fanger opp bredden av saker og gir verdifulle innspill til NIMs løpende arbeid. De tette og gode samarbeidet med ombudene er viktig for at prioriterer ressursene riktig. Gjennom god dialog med Sametinget får vi innsikt i de menneskerettslige problemstillinger som spesielt berører urfolk. Styrets besøk til NIMs Kautokeino-kontor i mars var noe av det siste vi rakk før nedstengingen av samfunnet begynte. Etter det har det vært utført mye godt menneskerettighetsarbeid i digitale medier. 

I år har vi i årsmeldingen valgt å fremheve seks anbefalinger til Stortinget. God lesning!

Marit Berger Røsland
Styreleder