Kommunikasjon

NIM skal bidra til å øke kunnskapen om menneskerettigheter i Norge og formidle juridiske vurderinger i aktuelle saker i offentligheten.

NIM i media

Mange menneskerettslige problemstillinger preget nyhetsbildet i 2020 og NIM har uttalt seg i både riksmedier og lokalpresse. Det er stor medieinteresse for kunnskapen NIM besitter, og året 2020 har ikke vært noe unntak. NIM har blant annet skrevet kronikker og deltatt i radio- og TV-programmer. I tillegg har NIM vært kilde og bidratt med bakgrunnsinformasjon til journalister i mange mediesaker med menneskerettslig relevans.

I 2020 førte smitteverntiltakene til en rekke diskusjoner om menneskerettigheter. NIM uttalte seg om de menneskerettslige sidene ved mange av smitteverntiltakene, deriblant koronaloven, appen Smittestopp, og hvordan tiltakene påvirket sårbare grupper i Norge. Vurderinger knyttet til ytringsfrihet og forsamlingsfrihet var også temaer som engasjerte i året som gikk.

 Antall medieoppslag

Antall medieoppslag: 2017: 281; 2018: 646; 2019: 456; 2020: 594;
Figur 1: Diagrammet viser antall oppslag om NIM i perioden 2017–2020

Synlighet og tendens

Fullt fokus: 3 negativ, 40 positiv, 43 total; Sentral: 10 negativ, 11 nøytral, 73 positiv, 94 total; Medvirkende: 1 negativ, 59 nøytral, 34 positiv, 94 total; Delvis medvirkende: 173 nøytral, 74 positiv, 247 total; Perifer: 2 negativ, 100 nøytral ,14 positiv, 116 total.
Figur 2: Diagrammet viser antall oppslag innenfor hver synlighetskategori krysskoblet med tendens.

Antall medieoppslag fordelt på måneder

Januar: 91; Februar: 67; Mars: 106; April: 43; Mai: 31; Juni: 35; Juli: 16; August: 14; September: 36; Oktober: 64; November: 40; Desember: 51.
Figur 3: Diagrammet viser antall medieoppslag NIM har blitt nevnt i, fordelt på måneder.

NIMs kanaler

Innholdet i NIMs kanaler utgjør en viktig del av den utadrettede virksomheten og i dag er NIM til stede på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube, i tillegg til nettstedet nhri.no. Kombinasjonen av disse kanalene gjør oss i stand til å variere fremstillingen av bud- skapene og effektivt nå ut til målgruppene.

Sosiale medier benyttes aktivt til å formidle om menneskerettighetene og institusjonens arbeid. I løpet av 2020 publiserte NIM over 300 innlegg i sosiale medier. Det var særlig stor interesse for konseptet «Menneskerettigheter i hagen» som nådde ut til tusen- vis av seere på Facebook.

Nettsidene er NIMs ansikt utad og en viktig plattform for en helhetlig presentasjon av institusjonen. På nettsidene publiseres blant annet informasjon om høringsuttalelser, rapporter, rettighetsområdene og de ansatte.

Nytt i 2020 var at NIM overtok drift og utvikling av nettsidene, etter en periode med ekstern forvaltning. Hensikten var å raskere kunne oppdatere og videreutvikle nettløsningen. I august kunne vi derfor lansere en ny versjon av nettsidene, med nytt design og et mer anvendelig brukergrensesnitt. Et viktig element ved utviklingsarbeidet var å kunne ta ansvar for den universelle utformingen av nettsidene. Som menneskerettighetsinstitusjon er det viktig at NIM går foran som et godt eksempel og leverer tilgjengelige nettsider for alle brukergrupper.

Besøkstall

Besøkstallene på nhri.no øker stadig og i 2020 hadde NIMs nettsted om lag 170 000 sidevisninger

ÅrSidevisningerSidevisninger/dag
2020169 443462
2019143 706393
2018*82 928307
* Målingen startet 1. april 2018

Menneskerettigheter i hagen

I mars 2020 lanserte NIM «Menneskerettigheter i hagen» – et konsept som tok opp menneskerettslige problemstillinger under koronakrisen. Gjennom ti direkte­sendinger på Faceboook inviterte NIMs direktør Adele Matheson Mestad aktuelle gjester til diskusjon i sin egen hage. Her er en oversikt over de ti sendingene.

 1. YTRINGSFRIHET I KORONAENS TID
  20. mars
  Prinsipielt er det viktig å ha en kritisk offentlig debatt om de strenge smittevernstiltakene som er iverksatt i forbindelse med koronakrisen. Samtidig er staten avhengig av bred oppslutning i befolk ningen for at tiltakene skal virke. Hva skjer med oppslutningen når debattene om tiltak oppstår? Kjersti Løken Stavrum, Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf diskuterer dette i første sending.
 2. DEMOKRATI I KRISETIDER
  25. mars
  En grunnpilar i alle demokratier er maktfordeling, men hvordan berøres maktfordelingsprinsippet av en krise? For å håndtere koronakrisen må regjeringen iverksette raske smittebegrensende tiltak. For å ivareta sentrale samfunnsfunksjoner i en krisetid kreves innføring av nye, raske regler og økte fullmakter til regjeringen. Samtidig er det sentralt at demokratiske strukturer ivaretas så langt det er mulig. Harald Stanghelle, Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf diskuterer prosessen frem mot koronaloven.
 3. KORONA­APPER, BEVEGELSES­ FRIHET OG SPEED­DEMOKRATI
  1. april
  Retten til utdanning for barn og unge, bevegelsesfriheten til mennesker i karantene, retten til privatliv og familieliv for innsatte, retten til familieliv for eldre på institusjon og eiendomsretten for hytteeiere er noen av rettighetene som tiltakene griper inn i. Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf tar rettighetstempen og diskuterer ulike menneskerettighetsspørsmål som oppstår i kjølvannet av koronakrisen.
 4. KORONA-APPEN
  7. april
  Hvilke samfunnshensyn vil appen verne om? Er den et inngrep i personvernet når den er frivillig? Og er det i så fall et lovlig inngrep? Bør vi laste den ned? Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon, Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf diskuterer dette i den fjerde sendingen.
 5. IVARETAKELSE AV BARNS RETTIG­ HETER UNDER KORONAKRISEN
  17. april
  Myndighetene besluttet å stenge barnehager og skoler, men nå gjenåpnes de gradvis. Hvilke konsekvenser får dette for barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep, barns rett til utdanning og barns rett til helse og beskyttelse mot koronaviruset? Leder for justiskomiteen, Lene Vågslid, barneombud Inga Bejer Engh og Adele Matheson Mestad diskuterer.
 6. INNSATTES MENNESKERETTIGHETER GENERELT OG UNDER KORONAKRISEN
  22. april
  Norske myndigheter har lenge fått kritikk for bruken av isolasjon i fengsler og behandlingen av innsatte med psykiske lidelser, som står i et problematisk forhold til menneskerettslige krav. Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf diskuterer innsattes menneskerettigheter med sivilombudsmann Hanne Harlem.
 7. VOLD OG OVERGREP I NÆRE RELASJONER
  29. april
  Staten har en menneskerettslig plikt til å forebygge, avverge, etterforske og straffeforfølge vold og overgrep mellom privatpersoner. Men hvordan ivaretas denne komplekse oppgaven i en krisesituasjon? Og hva vet vi om situasjonen nå? Og hvem er de særlig sårbare gruppene? Og hva bør staten gjøre når samfunnet gradvis åpnes opp igjen?
 8. IVARETAKELSE AV RETTIGHETENE TIL PERSOER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER
  7. mai
  Hvordan ivaretas rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser under koronakrisen? Berit Therese Larsen, interessepolitisk leder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) diskuterer dette sammen med Eivind Ullevoldsæter, som er pappa til syv år gamle Albert som med sitt bonuskromosom selvfølgelig har de samme behovene som alle andre barn, men som trenger litt tilrettelegging for å kunne delta på lik linje. Med i panelet er også Adele Matheson MEstad og Gro Nystuen.
 9. ELDRES MENNESKERETTIGHETER UNDER KORONAKRISEN
  27. mai
  Hvordan har eldres menneskerettigheter blitt ivaretatt under koronakrisen? Aslak Bonde skrev en kronikk som peker på en rekke dilemmaer knyttet til eldreomsorgen som panelet utforsker nærmere i den niende episoden. Deltakere Aslak Bonde, Adele Matheson Mestad, assisterende direktør Gro Nystuen og Anine Kierulf.
 10. LYKKE OG MENESKERETTIGHETER
  2. juni
  Hva er sammenhengen mellom lykke og menneskerettigheter? NIMs direktør Adele Matheson Mestad og fagdirektør Jenny Sandvig diskuterer problemstillingen sammen med lykkeforskerne Espen Røysamb og Ragnhild Bang Nes.

Alle sendingene kan sees i opptak her.

Arrangementer

NIM arrangerte eller var medarrangør for 18 arrangementer i 2020. I tillegg deltok NIM på rundt 300 arrangementer og møter i regi av eksterne eller NIM. På grunn av covid-19-pandemien deltok NIM på flest digitale arrangementer i 2020.

Egne arrangementer

 • Lansering av Redd Barnas undervisningsmateriell «Kroppen min eier jeg» på samisk, arrangert i samarbeid med Redd Barna. 25. februar.
 • Seminar om Norges nasjonale minoriteter i forbindelse med utgivelsen av NIMs rapport om samme tematikk. 6. mars.
 • Menneskerettigheter i hagen: Ytringsfrihet i koronaens tid. 20. mars.
 • Menneskerettigheter i hagen: Demokrati i krisetider. 25. mars.
 • Menneskerettigheter i hagen: Korona-apper, bevegelsesfrihet og speed-demokrati. 1. april.
 • Menneskerettigheter i hagen: Korona-appen. 7. april.
 • Menneskerettigheter i hagen: Ivaretakelse av barns rettigheter under koronakrisen. 17. april.
 • Menneskerettigheter i hagen: Innsattes menneskerettigheter generelt og under koronakrisen. 22. april.
 • Menneskerettigheter i hagen: Vold og overgrep i nære relasjoner. 29. april.
 • Menneskerettigheter i hagen: Ivaretakelse av rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser. 7. mai.
 • Grunnlovsvorspiel: kritikk, krise og konstitusjon. Digitalt seminar arrangert i samarbeid med Forskergruppen for rettsstat ved UiB. 14. mai.
 • Menneskerettigheter i hagen: Eldres menneskerettigheter under koronakrisen. 27. mai.
 • Menneskerettigheter i hagen: Lykke og menneskerettigheter. 2. juni.
 • Lansering av NIMs rapport «En menneskerettighetsbasert tilnærming til samisk statistikk i Norge» under Sametingets plenum. 27. august.
 • Lansering av NIMs rapport om klima og menneskerettigheter. 21. oktober.
 • Jubileumsseminar: EMKs betydning for Norge. Digitalt seminar arrangert i samarbeid med Forskergruppen for rettsstat ved UiB. 4. november.
 • Digitalt seminar om FNs anbefalinger til Norge. 12. november.
 • Hatprat på nett: Hvor går grensen? Digitalt seminar for elever i videregående skole, arrangert i samarbeid med Litteraturhuset. 24. november.

Andre arrangementer og møter

Hvert år holder NIM foredrag og innlegg og er deltaker på arrangementer, møter, kollok-vier, seminarer og debatter, både nasjonalt og internasjonalt. I 2020 førte koronasitua- sjonen til at mange fysiske arrangementer og møter ble erstattet med digitale møter. Til tross for dette var det stor aktivitet i 2020. Her er et utvalg av arrangementene og møtene NIM deltok på i 2020 (i regi av eksterne eller NIM):

 • Møte med Helsedirektoratets fagråd for innvandrerhelse. 9. januar.
 • Møte med utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statssekretær Marianne Hagen om bl.a. næringsliv og menneskerettigheter. 14. januar.
 • Deltaker på 10-års markering for Helsesenteret for papirløse migranter. 15. januar.
 • Deltaker på Nordisk Barneforum i København. 16. januar.
 • Foredrag for Politidirektoratet om hatefulle ytringer. 17. januar.
 • Møte med Oslo kommune om kommunenes menneskerettighetsansvar. 24. januar.
 • Presentasjon om kommunenes menneskerettighetsansvar for Bergen kommune. 5.februar.
 • Innledning på ENNHRI-konferanse om Europarådets anbefaling om NHRIer. 5.–6. februar.
 • Møte med Bufdir om barnevern og EMD-dommer. 10. februar.
 • Møte med Barneombudet om digital sikkerhet for barn. 12. februar.
 • Koordineringsmøte med NGOer før ØSK-komiteens høring av Norge i Genève. 12. februar.
 • Rettighetsfrokost: «Omsorgstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere» i regi av Redd Barna og Press. 27. februar.
 • Møte med Den europeiske kommisjonen mot rasisme og intoleranse (ECRI). 3. mars.
 • Foredrag på jubileumsseminar for ILO-konvensjon nr. 169, i regi av Sametinget. 4. mars.
 • Møte med European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) om deres arbeid med lokale myndigheter og menneskerettigheter. 9. mars.
 • Webinar om koronaloven, i regi av Det juridiske fakultet ved UiO. 23. mars.
 • Digital overlevering av NIMs årsmelding 2019 til Stortinget. 1. april.
 • Webinar med FNs spesialrapportør for eldres menneskerettigheter i regi av ENNHRIs arbeidsgruppe for ØSK-rettigheter. 28. april.
 • Foredrag om klima og menneskerettigheter for Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling. 25. mai.
 • Foredrag om covid-19 og helserettslige spørsmål for Helsedirektoratet. 28. mai.
 • Foredrag om CRPD og brukerstyrt personlig assistanse for BPA-utvalget. 18. juni.
 • Møte med Justis- og beredskapsdepartementet om GREVIO-rapportering. 25. august.
 • Paneldebatt: «Nazimarsj og koranbrenning – Protest, provokasjon og/eller propaganda?» i regi av Plattform. 27. august.
 • Møte med Romano Kher om skyggerapportering av rammekonvensjonen. 15. september.
 • Foredrag om demokrati og ytringsfrihet under «Demokratiuken» på Akademiet videregående skole. 5. oktober.
 • Møte med SSB om samisk statistikk. 6. oktober.
 • Presentasjon av NIMs årsmelding 2019 for Stortingets justiskomité. 13. oktober.
 • Webinar: «Demokrati i krisetider. Er rettsstaten under press?» i regi av Dialog i praksis. 15. oktober.
 • Møte med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad om barnevern. 22.oktober.
 • Møte med Blindeforbundet og LDO om universell utforming i IKT og i arbeidslivet. 23. oktober.
 • Presentasjon for Ungdommenes ytringsfrihetsråd. 24. oktober.
 • Innlegg om de menneskerettslige rammene for myndighetenes håndtering av covid-19 på Ryssdalseminaret. 26. oktober.
 • Møte med Forandringsfabrikken om barns rettigheter. 10. november.
 • Foredrag om ytringsfrihet og hatefulle ytringer under OXLO-konferansen 2020. 18. november.
 • Foredrag om Istanbulkonvensjonen under TryggEst-konferansen 2020. 19. november.
 • Innlegg under lanseringen av NOAS rapport «Statsløse i norsk rettspraksis». 19. november.
 • Paneldebatt: «Hva er forskjellen på hat og ytringsfrihet?» i regi av Lytring. 3. desember.
 • Møte med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn om NIMs rapport om klima og menneskerettigheter. 8. desember.
 • Møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie om korona og menneskerettigheter. 10. desember.
 • Kontaktmøte med Samerådet. 16. desember.
 • Presentasjon av NIMs korona-rapport for jurister i Helsedirektoratet. 17. desember.
 • Møte med Datatilsynet om samisk statistikk. 18. desember.
 • Deltaker på styremøter i ENNHRI.