Om NIM

NIMs mandat

FN anbefaler alle stater å ha en nasjonal institusjon for menneskerettigheter som fremmer og beskytter menneskerettighetene nasjonalt. Stortinget etablerte i 2015 NIM for å ivareta denne rollen i Norge.

NIM er et uavhengig, offentlig organ, som er organisatorisk underlagt Stortinget. NIMs hovedoppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge, jf. NIM-loven § 1. Dette gjøres særlig ved å:

 • Overvåke menneskerettighetenes stilling i Norge.
 • Gi råd til Stortinget, regjeringen, forvaltningen og Sametinget.
 • Informere om menneskerettighetene.
 • Være en brobygger mellom myndighetene og sivilsamfunnet.

NIM har hovedkontor i Oslo og et mindre kontor i Kautokeino. NIM ledes av et styre og en direktør.

Styret

NIMs styre består av fem medlemmer:

 • Marit Berger Røsland, styreleder
 • Nils Asbjørn Engstad, nestleder
 • Gro Dikkanen, styremedlem
 • Jan E. Helgesen, styremedlem
 • Anne-Sofie Syvertsen, styremedlem

Styret har det overordnede ansvaret for NIMs faglige virksomhet, økonomi og drift. Stortinget velger styret, herunder leder og nestleder. NIMs nåværende styre er valgt for tidsrommet 1. juli 2019–30. juni 2023. Det ble avholdt ti styremøter i 2020, fem ordinære og fem ekstraordinære. Protokoller fra styremøtene og mer informasjon om styret er tilgjengelig på NIMs nettside.

Direktør og ansatte

NIMs daglige virksomhet ledes av en direktør, som er oppnevnt av Stortinget. I mars 2019 ble Adele Matheson Mestad ny direktør for NIM, for en periode på seks år.

NIMs ansatte per januar 2021:

Direktører:

 • Adele Matheson Mestad, direktør
 • Gro Nystuen, assisterende direktør

Analyseenheten:

 • Jenny Sandvig, fagdirektør
 • Johan Strömgren, regionkontorleder (Kautokeino)
 • Kirsten Kolstad Kvalø, seniorrådgiver
 • Thomas Berge, seniorrådgiver
 • Vilde Tennfjord, rådgiver
 • Mina Haugen, rådgiver (Kautokeino)
 • Anders Broderstad, rådgiver (Kautokeino)
 • Anine Kierulf, spesialrådgiver (20 %)
 • Cecilie Hellestveit, spesialrådgiver (20 %)
 • Petter Wille, spesialrådgiver (20%)

Overvåkningsenheten:

 • Ilia Utmelidze, seniorrådgiver
 • Kristin Høgdahl, seniorrådgiver
 • Peter Dawson, rådgiver
 • Helle Sanden, rådgiver (Kautokeino)
 • Jan-Paul Brekke, spesialrådgiver (20 %)

Kommunikasjon:

 • Elianne Kemble-Clarkson, kommunikasjonssjef
 • Magnus Eide, seniorrådgiver
 • Nora Vinsand, rådgiver

Administrasjon:

 • Birgitte Bøgh-Olsen, kontorsjef
 • Anders Bals, seniorrådgiver (Kautokeino)
 • Trude Undheim, førstekonsulent (60%)

Ansatte i permisjon:

 • Kristian Haugland Nilsen, seniorrådgiver
 • Stine Langlete, seniorrådgiver
 • Erlend Andreas Methi, fagdirektør

Nøkkeltall

Antall ansatte: 

31.12.2017: 16
31.12.2018: 19
31.12.2019: 20  
31.12.2020: 221NIM har i 2020 prioritert om reise-, møte- og arrangementsbudsjettet til lønnskostnader som følge av utbruddet av covid-19.

Antall ansatte i 100 % permisjon:

31.12.2017: 0
31.12.2018: 3
31.12.2019: 2 
31.12.2020: 3

Antall praktikanter: 

31.12.2017: 2
31.12.2018: 4
31.12.2019: 6 
31.12.2020: 8

Antall årsverk: 

31.12.2017: 15,5
31.12.2018: 16,05
31.12.2019: 17,972På grunn av ny rapporteringsmodell fra og med 2019 virker økningen i antall årsverk større enn det den egentlig er. Den reelle økningen fra 2018 til 2019 er på cirka ett årsverk.
31.12.2020: 19,233NIM har i 2020 prioritert om reise-, møte- og arrangementsbudsjettet til lønnskostnader som følge av utbruddet av covid-19.

Menneske­rettighetene i Norge 2020

Likestillingsoversikt 2020

Sammenliknet med 2019 har kvinneandelen blant de ansatte økt. Status i 2020 var 64 % kvinner og 36 % menn. Tallet for 2019 var 55 % kvinner og 45 % menn. I 2018 var 61 % av de ansatte kvinner og 39 % menn.

Ledergruppen består i dag av 83 % kvinner.

Sykefravær

NIM har et samlet sykefravær på 0,97 %, hvorav sykefraværet for menn utgjør 0,24 % og sykefraværet for kvinner utgjør 0,73 %. Det samlede sykefraværet er 2,4 % lavere enn i 2019.

Rådgivende utvalg

Styret har oppnevnt et rådgivende utvalg som skal bidra med informasjon, råd og innspill til NIMs arbeid. Utvalget er bredt sammensatt og består av 15 medlemmer med relevant kompetanse. I 2020 ble det avholdt fire møter. Les mer om rådgivende utvalg og sammensetningen på NIMs nettside.

Henvendelser fra enkeltpersoner

NIM skal ikke behandle enkeltsaker om krenkelser av menneskerettigheter. Dette ivaretas av andre aktører som de ulike ombudsmannsordningene, nemnder og domstolene. NIM kan imidlertid veilede om nasjonale og internasjonale klageordninger. I 2020 mottok NIM om lag 280 henvendelser fra enkeltpersoner.

Ressursbruk

NIMs bevilgning i 2020 var på NOK 25 700 000, i tillegg til overførte ubrukte midler fra 2019 på NOK 1 250 000. Total disponibel ramme for 2020 har dermed vært NOK 26 950 000. NIM er samlokalisert med Sivilombudsmannen og skal i henhold til Innst. 240 S (2013–2014) være administrativt tilknyttet Sivilombudsmannen. I 2020 har NIM betalt Sivilombudsmannen NOK 2 036 000 til dekning av utgifter til husleie og kjøp av administrative tjenester. Disse utgiftene er regnskapsført hos Sivilombudsmannen, men belastet NIMs bevilgning. I statsregnskapet fremkommer disse som utgiftsføringer i Sivilombudsmannens regnskap. Lønnsrelaterte utgifter i 2020 beløp seg til cirka NOK 18 341 000. Utgifter til drift utgjorde cirka NOK 7 805 000, mens utgifter til investeringer utgjorde NOK 517 000. Det er mottatt NOK 240 000 i syke- og foreldrepengerefusjon. NIMs regnskap viser for 2020 et mindreforbruk på cirka NOK 285 000.

Årsregnskapet med noter og styrets beretning følger som vedlegg til årsmeldingen.