11. Litteraturliste

11.1. Lover

Grunnloven, lov av 17. mai 1884, Kongeriket Norges Grunnlov.

Skadeerstatningsloven, lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning.

Barnevernloven, lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester.

Menneskerettsloven, lov av 21 mai. 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett.

Tvisteloven, lov av 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister.

Utlendingsloven, lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her.

NIM-loven, lov av 1. juli 2015 om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

11.2. Forarbeider og andre offentlige dokumenter mv.

Dokument 16 (2011–2012), Rapport til Stortingets presidentskap fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven (Lønning-utvalget).

Innst. 186 S (2013–2014), Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Per-Kristian Foss, Martin Kolberg, Marit Nybakk, Jette F. Christensen, Anders Anundsen, Hallgeir H Langeland, Per Olaf Lundteigen, Geir Jørgen Bekkevold og Trine Skei Grande om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter, med unntak av romertall X og romertall XXIV.

Meld. St. 39 (2015–2016), Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, Stortingets vedtak 454 av 31. januar 2017.

NOU 2016: 16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

Christian Børge Sørensen, «Barnevern og menneskerettighetene», Utredning til Barnevernslovutvalget, 23. desember 2015, rev. 20. juni 2016, inntatt som vedlegg 4 til NOU 2016: 16 Ny barnevernslov (s. 306–360).

Prop. 169 L (2016–2017), Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre).

Innst. 151 L (2017–2018), Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre), til Prop. 169 L (2016–2017).

Høringsnotat – Forslag til ny barnevernslov, Barne- og familiedepartementet, 4. april 2019.

Stortinget, Dokument nr. 15:1626 (2018–2019), «Svar i spørretimen. Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren», 23. mai 2019. Tilgjengelig fra: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=76220.

11.3. Norsk rettspraksis

11.3.1. Avgjørelser fra Høyesterett

Rt. 2001 s. 428

Rt. 2004 s. 583

Rt. 2005 s. 833

Rt. 2006 s. 577

Rt. 2008 s. 290

Rt. 2010 s. 396

Rt. 2011 s. 1666

Rt. 2012 s. 1832

Rt. 2012 s. 1985

Rt. 2013 s. 588

HR-2014-1433-U

Rt. 2015 s. 93

Rt. 2015 s. 110

Rt. 2015 s. 1388

HR-2017-253-U

HR-2017-1130-A

HR-2018-2096-A

HR-2019-2301-A

HR-2019-2425-U

HR-2020-182-U

HR-2020-661-S

HR-2020-662-S

HR-2020-663-S

HR-2020-1201-A

HR-2020-1788-A

HR-2020-1789-A

HR-2020-1929-A

HR-2020-1967-A

HR-2020-1968-A

HR-2020-2081-A

11.3.2. Avgjørelser fra tingretten

TOSLO-2013-103468

11.4. Internasjonale konvensjoner

Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), Europarådets konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter av 4. november 1950.

Tilleggsprotokoll nr. 15, til EMK, Protocol No. 15 amending the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 24. juni 2013 (ikke trådt i kraft).

FNs barnekonvensjon, FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989.

Istanbulkonvensjonen, Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner CETS No. 210, av 11. mai 2011.

11.5. Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD)

11.5.1. Dommer

X og Y v. Nederland (8978/80), 26. mars 1985.

Olsson v. Sverige (10465/83), 24. mars 1988.

Johansen v. Norge I (17383/90), 7. august 1996.

Gnahoré v. Frankrike (40031/98), 19. september 2000.

Z og andre v. Storbritannia (29392/95), 10. mai 2001.

T.P. og K.M. v. Storbritannia (28945/95), 10. mai 2001.

K. og T. v. Finland (25702/94), 12. juli 2001.

Sommerfeld v. Tyskland (31871/96), 8. juli 2003.

Haase v. Tyskland (11057/02), 8. april 2004.

K.T. v. Norge (26664/03), 25. september 2008.

Opuz v. Tyrkia (33401/02), 9. juni 2009.

Muskhadzhiyeva og andre v. Belgia (41442/07), 19. januar 2010.

Neulinger og Shuruk v. Sveits (41615/07), 6. juli 2010.

Aune v. Norge (52502/07), 28. oktober 2010.

Rahimi v. Hellas (8687/08), 5. april 2011.

Nunez v. Norge (55597/09), 28. juni 2011.

Popov v. Frankrike (39472/07), 19. januar 2012.

Levin v. Sverige (35141/06), 15. mars 2012.

A.K. og L. v. Kroatia (37956/11), 8. januar 2013.

O’Keeffe v. Irland (35810/09), 28. januar 2014.

Kaplan v. Norge (32504/11), 24. juli 2014.

M. og M. v. Kroatia (10161/13), 3. september 2015.

El Ghatet v. Sveits (56971/10), 8. november 2016.

Magyar Helsinki Bizottság v. Ungarn (18030/11), 8. november 2016.

M.L. v. Norge (43701/14), 7. september 2017.

Mohamed Hasan v. Norge (27496/15), 26. april 2018.

S.J.P. og E.S v. Sverige (8610/11), 28. august 2018.

Jansen v. Norge (2822/16), 6. september 2018.

S.S. v. Slovenia (40938/16), 30. oktober 2018.

Khan v. Frankrike (12267/16), 28. februar 2019.

V.D. og andre v. Russland (72931/10), 9. april 2019.

Ilgar Mammadov v. Aserbajdsjan (15172/13), 29. mai 2019.

A. og B. v. Kroatia (7144/15), 20. juni 2019.

Strand Lobben og andre v. Norge (37283/13), 10. september 2019.

K.O. og V.M. v. Norge (64808/16), 19. november 2019.

A.S. v. Norge (60371/15), 17. desember 2019.

Abdi Ibrahim v. Norge (15379/16), 17. desember 2019 (ikke rettskraftig).

Y.I. v. Russland (68868/14), 25. februar 2020.

Hernehult v. Norge (14652/16), 10. mars 2020.

Pedersen og andre v. Norge (39710/15), 10. mars 2020.

11.5.2. Beslutninger

Johansen v. Norge II (12750/02), 10. oktober 2002.

J.M.N. og C.H. v. Norge (3145/16), 11. oktober 2016.

T.S. og J.J. v. Norge (15633/15), 11. oktober 2016.

I.D. v. Norge (51374/16), 4. april 2017.

Bodnariu og andre v. Norge (73890/16), 17. desember 2020.

11.6.Erklæringer fra Europarådets organer

Brighton-erklæringen, Brighton Declaration, High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, april 2012.

Brussel-erklæringen, Brussels Declaration, High-level Conference on the «Implementation of the European Convention on Human Rights, our shared responsibility», mars 2015.

København-erklæringen, Copenhagen Declaration, The High Level Conference meeting in Copenhagen, april 2018.

11.7. Uttalelser og avgjørelser fra FN-organer

FNs barnekomité, General Comment No. 5 (2003), General measures of implementation of the Convention on the Rights of the Child.

FNs barnekomité, General comment No. 12 (2009), The right of the child to be heard.

FNs generalforsamling resolusjon av 18. desember 2009, Guidelines for the Alternative Care of Children.

FNs barnekomité, General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration.

FNs barnekomité, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Norway, CRC/C/NOR/CO/5-6.

11.8. Litteratur

Aall, Jørgen, Rettstat og menneskerettigheter: en innføring i vernet om individets sivile og politiske rettigheter etter den norske forfatning og etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon, Fagbokforlaget, 5. utgave (2018).

Bendiksen, Lena R.L. og Trude Haugli, Sentrale emner i barneretten, Universitetsforlaget, 3. utg. (2018).

Havre, Merete, Norsk Lovkommentar: Barnevernloven, Gyldendal Rettsdata. Tilgjengelig fra www.rettsdata.no [sist besøkt 15. desember 2020].

Haugli, Trude, «Hensynet til barnets beste», i Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt og Kirsten Sandberg (red.), Barnekonvensjonen – Barns rettigheter i Norge, Universitetsforlaget, 4. utg. (2020) s. 55–78.

Gerdts-Andresen, Tina, «Fastsettelse av samvær ved omsorgsovertakelse – En analyse av hvordan fylkesnemnda begrunner sin utmåling», Kritisk juss, nr. 2 (2020), s. 125–153.

Haugli, Trude, Samværsrett i barnevernssaker, Universitetsforlaget, 2. utg. (2000).

Jerkø, Markus, «Skal ikke ‘barnets beste’ leses bokstavelig? – En kritikk av HR-2017-2015-A ‘Jakob-saken’», Lov og Rett, nr. 2 (2018) s. 112–128.

Kjølbro, Jon Fridrik, Den europæiske menneskerettighedskonvention – for praktikere, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 5. utgave (2020).

Luhamaa, Katre og Jenny Krutzinna, «Pedersen et al v. Norway: Progress towards child-centrism at the European Court of Human Rights?», The Strasbourg Observers Blog, 28. mai 2020. Tilgjengelig fra: https://strasbourgobservers.com/.

Mestad, Adele Matheson og Anine Kierulf, «Realitet og representativitet i debatten om menneskerettsjusen», Lov og rett, nr. 10 (2017) s. 627–634.

Sandberg, Kirsten, Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse, Gyldendal akademisk, (2003).

Sandberg, Kirsten. «Domskommentar: Storkammeravgjørelsene om barnevern», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernsrettslige spørsmål, nr. 2 (2020) s. 148–159.

Schei, Tore, Arnfinn Bårdsen, Dag Bugge Nordén, Christian H.P. Reusch og Torill M. Øie, Tvisteloven – kommentarutgave, digital utgave ajourført 1. desember 2019. Tilgjengelig fra: www.juridika.no.

Solheim, Stig H., «Rettsanvendelsen på EMK-rettens område» i Alf Petter Høgberg og Jørn Øyrehagen Sunde (red.), Juridisk tenkemåte og metode, Universitetsforlaget, (2019) s. 360–385.

Sanner, Marit (red), Forandringsfabrikken, «Klokhet om vold og overgrep», 2020, Universitetsforlaget.

Sørensen, Christian Børge, «Langvarige fosterhjemsplasseringer og forholdsmessighetskravet etter EMK art. 8», Lov og Rett, nr. 2 (2020) s. 103–122.

Sørensen, Christian Børge, «Nasjonale proporsjonalitetsvurderinger etter EMK – prosessuell rasjonalitet», Tidsskrift for rettsvitenskap, nr. 3-4 (2014) s. 348–383.

Søvig, Karl Harald og Per Harald Vindenes, «Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat og familieliv fra 2019–2020», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernsrettslige spørsmål, nr. 3-4 (2020), s. 173–209.

11.9. Rapporter mv.

Stang, Elisabeth Gording og Gunn-Astrid Baugerud, «Samvær etter omsorgsovertakelse – En barnefaglig og juridisk utredning», OsloMet Rapport nr. 10/2018, tilgjengelig fra: https://skriftserien.hioa.no/index.php/skriftserien/article/view/612.

Sivilombudsmannen, «Besøksrapport – Skjerfheimkollektivet», 5. februar 2019, tilgjengelig fra: https://www.sivilombudsmannen.no/besoksrapporter/besok-til-skjerfheimkollektivet/.

Forandringsfabrikken, «Hvis jeg var ditt barn. Om tvang i barnevernsinstitusjon», 2019, tilgjengelig fra: https://forandringsfabrikken.no/ny-rapport-hvis-jeg-var-ditt-barn-om-tvang-i-barnevernsinstitusjon-2019.

Helsetilsynet, «Barnas hjem. Voksnes ansvar – Oppsummering av landsomfattende tilsyn med barnevernsinstitusjoner i 2018», nr. 3/2019), 19. mars 2019, tilgjengelig fra: https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2019/barnas-hjem-voksnes-ansvar-oppsummering-av-landsomfattende-tilsyn-med-barnevernsinstitusjoner-i-2018/.

Helsetilsynet, «Når barn trenger mer – Omsorg og rammer», nr. 9/2019, september 2019, tilgjengelig fra: https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2019/omsorg-og-rammer-naar-barn-trenger-mer/.

Helsetilsynet, «Tvangsbruk i barnevernsinstitusjoner – Forekomsten av tvangsbruk og fylkesmannens klagebehandling av tvangsbruk i barnevernsinstitusjoner», nr. 10/2019, oktober 2019, tilgjengelig fra: https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/rapport-fra-helsetilsynet/2019/tvangsbruk-i-barnevernsinstitusjoner/.

Institutt for samfunnsforskning, «Fra bosetting til voksenliv – Den kommunale tjenestekjeden for enslige mindreårige flyktninger», nr. 1/2020, av Hilde Lidén, Berit Aasen, Marie Louise Seeberg og Anne Balke Staver, tilgjengelig fra: https://samfunnsforskning.brage.unit.no/samfunnsforskning-xmlui/handle/11250/2641091.

Spesialenheten for politisaker, «Årsrapport 2019», 2020, tilgjengelig fra: https://www.spesialenheten.no/arsrapporter/.

Fafo, «Trøbbel i grenseflatene – Samordnet innsats for utsatte barn og unge», nr. 2/2020, av Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten, tilgjengelig fra: https://fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/trobbel-i-grenseflatene.

Barneombudet, «De tror vi er shitkids – Rapport om barn som bo på barnevernsinstitusjon», januar 2020, tilgjengelig fra: https://www.barneombudet.no/vart-arbeid/publikasjoner/de-tror-vi-er-shitkids.

Havnen m.fl., «Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning. Delrapport 5: Å medvirke når barnevernet undersøker. En studie av barn og foreldres medvirkning i barnevernets undersøkelsesarbeid», av Karen J. Skaale Havnen, Øivin Christiansen, Eirinn Hesvik Ljones, Camilla Lauritzen, Veronika Paulsen, Frederikke Jarlby og Svein Arild Vis på oppdrag for Bufdir, april 2020, tilgjengelig fra: https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00005143.

Riksrevisjonen, «Riksrevisjonens undersøking av om statlege barnevernsmyndigheiter sikrar det beste for barn i barnevernsinstitusjonar», Rapportvedlegg til Dokument 3:7 (2019–2020), 30 september 2020, tilgjengelig fra: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2019-2020/undersoking-av-om-statlege-barnevernsmyndigheiter-sikrar-det-beste-for-barn-i-barnevernsinstitusjonar/.

11.10.NIMs årsmeldinger mv.

NIMs årsmelding for 2016, Dokument 6 (2016–2017). Tilgjengelig fra www.nhri.no.

NIMs årsmelding for 2017, Dokument 6 (2017–2018). Tilgjengelig fra www.nhri.no.

NIMs Høringsuttalelse om NOU 2016: 16 Ny barnevernslov – Sikring av barns rett til omsorg og beskyttelse, 30. januar 2017 (ref. 2017/10). Tilgjengelig fra www.nhri.no.

NIMs høringsuttalelse til forslag til ny barnevernslov, 5. juli 2019 (ref. 2019/00301) Tilgjengelig fra www.nhri.no.

Brev fra NIM til Justis og beredskapsdepartementet 29. august 2019, «Gjennomføring av retten til et effektivt rettsmiddel» (ref. 2019/00305). Tilgjengelig fra www.nhri.no.

11.11. Nettsider

Bufdirs hjemmesider, «Kompetansesatsing – kommunalt barnevern», tilgjengelig fra: https://bufdir.no/Barnevern/Kompetansesatsing_kommunalt_barnevern/ [sist besøkt: 30. november 2020].

Rett24, Kjetil Kolsrud, «EMD sa nei til norske storkammer-anker», 8. september 2020, tilgjengelig fra: https://rett24.no/articles/EMD-sa-nei-til-norske-storkammer-anker [sist besøkt: 30. november 2020].

11.12. Annet

Norges anke i sakene Pedersen og andre v. Norge og Hernehult v. Norge, The Norwegian Government, Request for referral to the Grand Chamber in Pedersen and Others v. Norway, no. 39710/15 and Hernehult v. Norway, no 14652/16, 8. juni 2020.

Barneombudet, «Høringssvar fra Barneombudet – forslag til ny barnevernlov», 1. august 2019 (ref.19/00507-11).

Brev fra Barneombudet til Barne- og familiedepartementet 16. desember 2019, «Helsekartlegging i barnevernet ved flytting ut av hjemmet», (ref. 19/01009-25). Tilgjengelig fra www.barneombudet.no.