Om NIM

NIMs mandat

FN anbefaler alle stater å ha en nasjonal institusjon for menneskerettigheter som fremmer og beskytter menneskerettighetene nasjonalt. Stortinget etablerte i 2015 NIM for å ivareta denne rollen i Norge.

NIM er et uavhengig, offentlig organ, som er organisatorisk underlagt Stortinget. NIMs hovedoppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge, jf. NIM-loven § 1. Dette gjøres særlig ved å:

 • Overvåke menneskerettighetenes stilling i Norge.
 • Gi råd til Stortinget, regjeringen, forvaltningen og Sametinget.
 • Informere om menneskerettighetene.
 • Være en brobygger mellom myndighetene og sivilsamfunnet.

NIM har hovedkontor i Oslo og et mindre kontor i Kautokeino. NIM ledes av et styre og en direktør.

Styret

NIMs styre består av fem medlemmer:

 • Marit Berger Røsland, styreleder
 • Nils Asbjørn Engstad, nestleder
 • Gro Dikkanen, styremedlem
 • Jan E. Helgesen, styremedlem
 • Anne­-Sofie Syvertsen, styremedlem

Styret har det overordnede ansvaret for NIMs faglige virksomhet, økonomi og drift. Stortinget velger styret, herunder leder og nestleder. NIMs nåværende styre er valgt for tidsrommet 1. juli 2019–30. juni 2023. Det ble avholdt syv styremøter i 2019. Referater fra styremøtene og mer informasjon om styret er tilgjengelig på NIMs nettside.

Direktør og ansatte

NIMs daglige virksomhet ledes av en direktør, som er oppnevnt av Stortinget. I mars 2019 ble Adele Matheson Mestad ny direktør for NIM, for en periode på seks år.

NIMs ansatte per januar 2020:

Direktører:

 • Adele Matheson Mestad, direktør
 • Gro Nystuen, assisterende direktør (fung.)

Analyse:

 • Alf Butenschøn Skre, seniorrådgiver
 • Anine Kierulf, spesialrådgiver (deltid)
 • Anniken Barstad Waaler, seniorrådgiver
 • Erlend A. Methi, seniorrådgiver
 • Helle Sanden, rådgiver (Kautokeino)
 • Ilia Utmelidze, seniorrådgiver
 • Johan Strömgren, regionkontorleder (Kautokeino)
 • Kristin Høgdahl, seniorrådgiver
 • Marius Mikkel Kjølstad, rådgiver (deltid)
 • Peter Dawson, rådgiver
 • Petter Wille, spesialrådgiver (deltid)
 • Stine Langlete, seniorrådgiver
 • Thomas Berge, seniorrådgiver

Kommunikasjon:

 • Elianne Kemble-­Clarkson, kommunikasjonssjef
 • Magnus Eide, senior kommunikasjonsrådgiver
 • Nora Vinsand, kommunikasjonsrådgiver

Administrasjon:

 • Birgitte Bøgh­-Olsen, kontorsjef
 • Anders Bals, seniorrådgiver (Kautokeino)

Ansatte i permisjon:

 • Kirsten Kolstad Kvalø, seniorrådgiver
 • Kristian Haugland Nilsen, seniorrådgiver
 • Mari Marte Kobberstad Tingelholm, rådgiver (Kautokeino)

Nøkkeltall

Antall ansatte:

31.12.2017: 16
31.12.2018: 19
31.12.2019: 20

Antall praktikanter:

2017: 2
2018: 4
2019: 6

Antall ansatte i 100% permisjon:

31.12.2017: 0
31.12.2018: 3
31.12.2019: 2

Antall årsverk:

31.12.2017: 15,5
31.12.2018: 16,05
31.12.2019: 17,87*

* På grunn av ny rapporteringsmodell i 2019 virker økningen i antall årsverk større enn det den egentlig er. Den reelle økningen er på cirka ett årsverk.

Likestillingsoversikt 2019

Sammenliknet med 2018 har NIM en jevnere kjønnsbalanse blant de ansatte i 2019, med henholdsvis 45 % menn og 55 % kvinner. I 2018 var 61 % av de ansatte kvinner og 39 % menn. Ledergruppen består i dag av 100 % kvinner.

NIM har et samlet sykefravær på 3,4 %, hvorav sykefraværet for menn utgjør 2,3 % og sykefraværet for kvinner utgjør 1,1 %. Det samlede sykefraværet er 0,4 % høyere enn i 2018.

Rådgivende utvalg

Styret har oppnevnt et rådgivende utvalg som skal bidra med informasjon, råd og innspill til NIMs arbeid. Utvalget er bredt sammensatt og består av 14 medlemmer med relevant kompetanse. I 2019 ble det avholdt fire møter. Les mer om rådgivende utvalg og sammensetningen her.

Henvendelser fra enkeltpersoner

NIM skal ikke behandle enkeltsaker om krenkelser av menneskerettigheter. Dette ivaretas av andre aktører som de ulike ombudsmannsordningene, nemnder og domstolene. NIM kan imidlertid veilede om nasjonale og internasjonale klageordninger. I 2019 mottok NIM om lag 150 henvendelser fra enkeltpersoner.

Ressursbruk

NIMs bevilgning i 2019 var på NOK 25 000 000, i tillegg til overførte ubrukte midler fra 2018 på NOK 1 225 000. Total disponibel ramme for 2019 har dermed vært NOK 26 225 000. NIM er samlokalisert med Sivilombudsmannen og skal i henhold til Innst. 240 S (2013–2014) være administrativt tilknyttet Sivilombudsmannen. I 2019 har NIM betalt Sivilombudsmannen NOK 1 872 000 til dekning av utgifter til husleie og kjøp av administrative tjenester. Disse utgiftene er regnskapsført hos Sivilombudsmannen, men belastet NIMs bevilgning. I statsregnskapet fremkommer disse som utgiftsføringer i Sivilombudsmannens regnskap. Lønnsrelaterte utgifter i 2019 beløp seg til cirka NOK 17 900 000. Utgifter til drift utgjorde cirka NOK 6 700 000, mens utgifter til investeringer utgjorde NOK 312 000. Det er mottatt NOK 572 000 i syke- og foreldrepengerefusjon. NIMs regnskap viser for 2019 et mindreforbruk på cirka NOK  1 300 000.

Årsregnskapet med noter og styrets beretning følger som vedlegg til årsmeldingen.