Rapporter

I 2019 har NIM utgitt flere rapporter.

Compilation of International Recommendations to Norway

I 2019 utga NIM en tematisert oversikt over FNs anbefalinger til Norge angående Norges ivaretakelse av menneskerettighetene. Det er første gang at anbefalinger til Norge sammenstilles i ett dokument sortert i henhold til ulike menneskerettslige temaer og med tydeliggjøring av ulike typer anbefalinger. Anbefalingene er gitt i perioden 2017–2019. Rapporten vil revideres i 2020 når anbefalingene fra FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter foreligger.

Les rapporten


Eldres menneskerettigheter – Syv utfordringer

Rapporten belyser syv menneskerettslige utfordringer som berører eldre. NIM mener at eldre må beskyttes bedre mot vold og overgrep, både hjemmeboende eldre og eldre på sykehjem. I tillegg er det store utfordringer knyttet til tvungen helsehjelp, underernæring og uheldig legemiddelbruk i eldreomsorgen. I rapporten gir NIM flere anbefalinger som skal sikre at myndighetene ivaretar sitt menneskerettslige ansvar overfor denne sårbare gruppen.

Les rapporten


Natural Resource Development, Business and the Rights of Indigenous Peoples

I 2019 arrangerte NIM og OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv et seminar om urfolks rettigheter og næringsutvikling. Formålet med seminaret var å belyse problemstillinger urfolk møter i forbindelse med vindkraft- og gruveutbygging med utgangspunkt i konkrete saker. I etterkant av seminaret utarbeidet NIM en rapport om seminaret og relaterte problemstillinger.

Les rapporten


Norges nasjonale minoriteter

Rapporten belyser Norges fem nasjonale minoriteter: kvener/norskfinner, jøder, rom, skogfinner og tater/romani. NIMs ønske og formål med rapporten er å styrke menneskerettighetsvernet for Norges nasjonale minoriteter gjennom å bidra til økt kunnskap, både om de relevante internasjonale rettslige rammeverkene og om eksisterende forsking og litteratur vedrørende de nasjonale minoritetene.

Les rapporten


Violence and Abuse in Sámi Communities

I 2018 lanserte NIM en rapport om vold og overgrep i samiske samfunn. Rapporten viser at det er alvorlige mangler i hvordan myndighetene beskytter samiske voldsutsatte. På bakgrunn av dette anbefalte NIM at myndighetene bør utarbeide en handlingsplan mot vold og overgrep i samiske samfunn. I 2019 ble rapporten oversatt til engelsk og lansert under FNs permanente forum for urfolk. Forekomsten av vold blant urfolk er høy verden over, derfor er rapportens tematikk overførbar til andre land. Rapporten ble også utgitt på nordsamisk i 2019.

Les rapporten (engelsk)

Les rapporten (norsk)