Høring om fratakelse av statsborgerskap 28.2.2017 (561 KB)
I 2016 ble over 65 millioner mennesker i verden drevet fra hjemmene sine. Foto: Tim Marshall/Unsplash

Overordnet mener vi det er en svakhet ved høringsnotatet at det ikke er gjort tilstrekkelig rede for hvilke tungtveiende hensyn som taler for tilbakekall på de grunnlag som foreslås i §§ 26a og 26b, og hvordan slikt tilbakekallsikrer statens interesser på en bedre måte enn for eksempel straffeforfølgning alene. Tilbakekall av statsborgerskap kan på kort sikt sikre at vedkommende som anses å utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet ikke utfører konkrete terroranslag på norsk jord, men det vil ikke nødvendigvis forhindre tilsvarende anslag mot norske interesser i utlandet. Selv om det er lagt opp til at det skal foretas en forholdsmessighetsvurdering ved tilbakekall av statsborgerskap, savner Nasjonal institusjon en nærmere redegjørelse for avveiningen mot alternative tiltak som kunne tenkes å ivareta det underliggende formålet med lovforslaget.

Del:
Del: