Høring – forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften NIM (584 KB)
I 2016 ble over 65 millioner mennesker i verden drevet fra hjemmene sine. Foto: Tim Marshall/Unsplash

NIM støtter ikke lovforslaget §§ 16a og 16b slik bestemmelsene nå er utformet. Dersom departementet ønsker å gå videre med lovforslagene, bør departementet foreta en grundig gjennomgang og vurdering av hvilke skranker som samlet kan utledes av Norges internasjonale forpliktelser på området, herunder FNs konvensjon om statsløses stilling av 1961, Europarådets konvensjon om statsborgerskap av 1997, FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Del:
Del: