Invitasjon til å nominere kandidater

Europarådet
Bilde: Europarådet.

Det skal nå velges et nytt medlem til rådgivende komité for Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter. NIM er invitert til å komme med forslag til kandidater som Norge kan nominere til komiteen. NIM vil vurdere å komme med forslag og tar imot innspill på aktuelle kandidater.

Rådgivende komité for Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter overvåker statenes gjennomføring av konvensjonen. Norges nåværende medlem professor emeritus Einar Niemi har meldt fra til Europarådet at han ønsker å fratre. Det skal nå velges nytt medlem til komiteen fra Norge.

Kommunal- moderniseringsdepartementet (KMD) skriver i et brev til Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og andre at «Norge må derfor nå nominere kandidater som kan sitte i komiteen for perioden 15. august 2018 – 31. mai 2022. Europarådet ber Norge om å nominere minst to kandidater, slik at Ministerkomiteen kan velge én av dem.»

KMD har invitert NIM og andre til å komme med forslag til kandidater som Norge kan nominere til komiteen. NIM vil vurdere å komme med forslag og mottar gjerne innspill. Disse må sendes oss innen 1. august 2018. KMD skriver videre at «Det fremgår av Resolusjon (97) 10 fra Ministerkomiteen at det er følgende krav til medlemmene i den rådgivende komiteen:

  • må ha anerkjent kompetanse på feltet beskyttelse av nasjonale minoriteter
  • må kunne sitte i personlig kapasitet, være uavhengige og upartiske
  • må være tilgjengelige for å bistå komiteen effektivt.

Kravene innebærer at vi fra departementets side vil legge vekt på at kandidatene behersker engelsk eller fransk godt, som arbeidsspråk. Det er videre ønskelig at kandidatene har anerkjent kunnskap om og interesse for minoritetspolitikk både nasjonalt og på europeisk nivå. Slik kunnskap og interesse bør være dokumentert med tidligere stillinger/verv, akademiske publikasjoner mv. Kandidatenes motivasjon og kapasitet vil også bli vektlagt.»

Rådgivende komité har 3–4 møter årlig i Strasbourg, i tillegg vil det være aktuelt med noen landbesøk hvert år. Norge tar sikte på å nominere minst en kvinne og en mann.