Norge eksaminert av FNs torturkomité

FNs torturkomité kom i dag med sin rapport om forholdene vedrørende tortur og umenneskelig behandling og straff i Norge. NIMs direktør Petter Wille er glad for denne gjennomgangen:
– Rapporten gir en klar oppfordring til myndighetene om å gjøre mer for å sørge for å overholde forpliktelsene etter Torturkonvensjonen, sier han.

Dette er åttende gang FNs torturkomité vurderer Norges etterlevelse av torturkonvensjonen, etter at Norge sluttet seg til konvensjonen i 1986. Torturforbudet står så sterkt i folkeretten at det regnes som sedvane, og dermed er alle stater forpliktet til å unngå tortur, og staten kan ikke gjøre unntak fra dette forbudet, heller ikke i krig eller annen nødssituasjon.

– Rapporten fra FN viser at selv om det heldigvis er lite bruk av tortur i Norge, skjer det også jevnlig at mennesker i vårt land utsettes for det som i konvensjonens forstand kalles umenneskelig eller nedverdigende behandling, sier Petter Wille.

Merknadene fra FN peker på mange ulike forhold i Norge. Et gjennomgående tema er personer som på en eller annen måte er frihetsberøvet.

– Vi ser at særlig personer som er frihetsberøvet står i fare for å bli utsatt for umenneskelig eller nedverdigende behandling. Dette gjelder særlig folk i politiarrest, fengsel og forvaring, og pasienter under tvungent psykisk helsevern, sier Petter Wille.

Komiteen har også fått med seg den siste tids debatt om forholdene for psykisk syke innsatte i norske fengsler.

– Her ser vi at FN speiler kritikken fra mange ulike aktører i Norge den siste tiden, vedrørende manglende helsehjelp og utstrakt bruk av isolasjon. Om ikke myndighetene har skjønt alvoret for denne gruppen før nå, bør de i alle fall gjøre det etter kritikken fra Torturkomiteen.

Også bruken av elektrokonvulsiv behandling, såkalt ECT uten samtykke, omtalt i NIMs Årsmelding for 2017, kommenteres av FN i den ferske rapporten:

– Denne behandlingen foregår i dag uten hjemmel i lov. Det er et helt grunnleggende krav i rettsstaten at inngrep overfor den enkelte har grunnlag i lov. Det er derfor veldig alvorlig at denne formen for tvangsbehandling, som er svært inngripende overfor den det gjelder og kan ha irreversible virkninger, praktiseres uten lovgrunnlag. Vi er glade for at FN har inkludert dette i sin rapport, og nå håper vi at lovgiverne tar dette med seg videre inn i arbeidet med nytt regelverk for tvang i psykiatrien.

Her kan du lese hele rapporten.