Lihkku sámi álbmotbeivviin! Gratulerer med samenes nasjonaldag!

Foto: Sametinget

I dag 6. februar feirer vi samenes nasjonaldag, som også kalles «sámi álbmotbeaivi» eller samefolkets dag. Dagen feires over hele landet, samt i Finland, Sverige og Russland for å markere og minnes det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917.

Markeringen av samenes nasjonaldag har utviklet seg fra en enkel markering til det som populært kalles for samisk uke. Flere byer som Oslo, Tromsø og Alta holder sin samiske uke, og arrangerer konserter, utstillinger, konferanser og andre markeringer i anledning nasjonaldagen.

Samene i Norge har et særlig vern gjennom Grunnlovens § 108, som sammen med ILOs konvensjon nr. 169 om urfolk, understreker samenes status som urfolk. Videre er sentrale FN-konvensjoner som FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter viktig for vernet av samenes rettigheter.

Også FNs urfolkserklæring er et viktig instrument for å sikre gjennomføringen av urfolks menneskerettigheter nasjonalt. Det er en del av NIMs mandat å fremme og beskytte disse menneskerettighetene. Les mer om vårt arbeid knyttet til urfolk her.

Som et ledd i disse oppgavene har NIM gitt anbefalinger til myndighetene om blant annet tiltak mot vold i nære relasjoner i samiske samfunn, hatkriminalitet og hatefulle ytringer, bedre sikring av sjøsamenes rettigheter, samt oppfølging av Samerettsutvalget II. Dette er også tiltak som FNs menneskerettighetskomité (CCPR) og FNs rasediskrimineringskomité (CERD) i 2018 har anbefalt at Norge tar tak i.

I år er også FNs internasjonale år for urfolksspråk (IYIL2019). Rett til bruk og utvikling av språk er en sentral del av menneskerettighetene. NIM ønsker å markere FN-året for urfolksspråk med økt bruk av samisk i virksomheten vår, og flere tekster på samisk språk. Vi utfordrer alle berørte statlige institusjoner til å gjøre det samme!

Vi ønsker med dette alle en flott feiring av samenes nasjonaldag. Lihkku sámi álbmotbeivviin!

Les mer her: NIMs temasider om urfolk, FNs urfolkserklæring, ILOs konvensjon nr. 169 om urfolk, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), Grunnlovens § 108, FNs menneskerettighetskomite (CCPR), FNs rasediskrimineringskomite (CERD), International Year of Indigenous Languages (IYIL2019)