I 2019 skal Norge granskes av FNs menneskerettighetsråd i den såkalte UPR-høringen. Nylig sendte Solberg-regjeringen sin rapport om hvordan den har fulgt opp et hundretalls anbefalinger for å styrke menneskerettighetene i Norge.

Møtesalen i FN menneskerettighetsråd. Foto: Flickr/United Nations

Alle FNs medlemsland og deres oppfølging av menneskerettighetene debatteres hvert femte år i FNs menneskerettighetsråd (HRC). I mai 2019 er det Norges tur til å bli evaluert i den periodiske landhøringen (Universal periodic review, UPR).

Nå har regjeringen redegjort for oppfølgingen av anbefalingene som Norge fikk etter den forrige høringen i 2014 i en ny rapport til FN. Under UPR-høringen i 2014 mottok regjeringen 203 anbefalinger. Norge godtok 150 av disse i sin helhet og 23 delvis.

Den nye rapporten er det viktigste grunnlaget for høringen 6. mai hvor Norge må svare for seg. Men FN får også alternativ informasjon fra NIM, frivillige organisasjoner og fra FNs egne overvåkingsmekanismer.

­­­­­­­­­­­­­­­Alle medlemsland i FN kan stille spørsmål og spille inn sine anbefalinger til hvordan Norge kan forbedre situasjonen på ulike menneskerettighetsområder. Men det er til syvende og sist opp til Norge selv å velge hvilke anbefalinger man ønsker å godta.

I de tre månedene frem til høringen 6.mai, vil NIM og andre aktører jobbe for at Norge skal få anbefalinger som styrker menneskerettighetssituasjon i Norge.

Mer gjenstår

Regjeringen melder at 116 av de 150 anbefalingene som ble akseptert uten forbehold er gjennomført, det vil si 3 av 4 tiltak. Blant de resterende er 31 i ferd med å gjennomføres, mens 3 er delvis gjennomført. Blant de anbefalingene Norge delvis aksepterte, er 8 av 23 gjennomført.

NIM mener det er gledelig at Norge tar internasjonale anbefalinger på alvor. Regjeringen skal blant annet ha ros for å prioritere arbeidet mot vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Det var også viktig at Stortinget i 2015 etablerte NIM som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter i samsvar med FNs Parisprinsipper (sistnevnte tiltak svarer alene på 21 av de 150 anbefalingene).

NIM har i sin rapport til FNs menneskerettighetsråd imidlertid fremhevet behovet for økt oppmerksomhet om behandling og isolasjon av psykisk syke i fengsler og bruken av tvang i psykiatrien og overfor utviklingshemmede. I tillegg har NIM etterspurt statistikk om hatefulle ytringer og en handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i samiske samfunn.

Disse spørsmålene og en målrettet og koordinert oppfølging fra myndighetenes side når det gjelder anbefalinger fra FN, både i UPR og de juridisk forpliktende traktatorganene, vil være blant temaene NIM fokuserer på i tiden frem mot høringen i Genève.

NIM mener det derfor er viktig å etablere en koordineringsmekanisme for å få en god og effektiv oppfølging av menneskerettslige anbefalinger.

Les mer:

NIMs innspill til den tredje UPR-høringen om Norge i 2019

Regjeringens tredje UPR-rapport

Regjeringens oversikt over gjennomførte anbefalinger

FNs menneskerettighetsråds (HRC) side om Norge