Likestillings- og diskrimineringsombudet skal kartlegge diskriminering og rasisme mot tilreisende EU-borgere i Oslo

Sort-hvitt bilde av en hånd som holdes med håndflate mot kameraet, foran et ansikt

I norske byer oppholder det seg til enhver tid tilreisende EU-borgere som opplever diskriminering og rasisme og som oppholder seg i Norge i kortere perioder. Mange av dem er fra Romania, og en betydelig gruppe identifiserer seg som romer.1Guri Tydlum, Fattige tilreisende fra Romania i Oslo. En diskusjon rundt diskriminering og tilgang på offentlige rom, Fafo-notat 2015:13. Se: https://www.fafo.no/images/pub/2015/10224.pdf Det er begrenset forskning på denne gruppen EU-borgere i Norge, men den forskningen som foreligger viser at tilreisende utsettes for negative handlinger, ekskludering og at motvilje mot gruppen er høy.2Guri Tydlum, Fattige tilreisende fra Romania i Oslo. En diskusjon rundt diskriminering og tilgang på offentlige rom, Fafo-notat 2015:13. Og Anne Britt Djuve Jon Horgen Friberg Guri Tyldum Huafeng Zhang, When poverty meets affluence Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals, Fafo 2015 samt Ada I. Engebrigtsen, Tiggerbander og kriminelle bakmenn eller fattige EU-borgere? Myter og realiteter om utenlandske tiggere i Oslo, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Notat 2/2012. EU har lenge understreket behovet for bedre inkludering av romer i Europa, men den generelle fremgangen har vært begrenset.

I romsk-nettverket fortelles det om tilreisende romers opplevelser av hets, urimelig forskjellsbehandling og vold. Nettverket koordineres av NIM og Kirkens Bymisjon og består av en rekke institusjoner og aktører som jobber med norske og tilreisende romer i Norge.

I lys av dette har LDO utformet en undersøkelse for å gi tilreisende EU-borgere mulighet til å melde om hva de opplever og gi ombudet og nettverket et utgangspunkt for videre arbeid. NIM har gitt innspill til utformingen av undersøkelsen.

Undersøkelsen er anonym, og vil ligge ute til mars 2022. Teksten er tilgjengelig på norsk, engelsk og rumensk. På den rumenske siden finner du også teksten på romanes.

For mer informasjon om undersøkelsen se: LDO – Spørreundersøkelse – opplevelser som tilreisende EU-borger i Oslo